Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

Návrat k milosti

Ak sa aj následkom slabej ľudskej prirodzenosti kvôli ťažkému hriechu stratil Boží život, práve Vianoce musia znamenať návrat k milosti prostredníctvom dôslednej, kajúcej sviatostnej spovede s predsav

Krátka myšlienka

Advent – čas očakávania

Adventný čas je časom mnohorakého očakávania. Tento čas nie je napriek všetkému, ako sme si zvykli, len časom naháňania sa a sladkých pocitov.

Adventné zamyslenie

Ochraňuj, Pane bdejúcich

Pane, bdej s tými,
ktorí sú túto noc hore alebo plačú.
Ochraňuj svojich chorých.
Daj odpočinúť svojim unaveným.
Požehnaj svojich zomierajúcich.
Uteš svojich trpiacich.

Matka krásnej lásky

Mať za matku nepoškvrnenú Máriu je obrovský dar! Matku, skvejúcu sa krásou, priezračnou v Božej láske. Myslím na dnešnú mládež, vyrastajúcu v prostredí presýtenom obrazmi, ktoré ponúkajú falošné vzory šťastia. Chlapci a dievčatá sú ohrozované stratou nádeje, lebo sa nezriedka stávajú sirotami pravej lásky, ktorá napĺňa život zmyslom a radosťou.

Redakčné články