Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

Nedocenený

Počas prestávky sa prechádzal Majster so svojím žiakom po nádvorí chrámu a spolu počúvali rozhovory niektorých žiakov. Vtedy mu chcel totiž Majster niečo vysvetliť. Keď podišli ku skupinke mladších, žiak spozornel. Jeden z tej skupinky sa zdanlivo vychvaľoval svojimi prednosťami a on čakal, čo mu povie Majster. Avšak nestalo sa nič z toho, čo si predstavoval. Žiadne napomenutia neprišli. Majster ho len priateľsky potľapkal po ramene a s úsmevom všetkým poprial pekný deň.

Človek súdi podľa zdania ...

Ježiš im povedal:
„Veru, hovorím vám: Mýtnici a neviestky vás predchádzajú do Božieho kráľovstva. Lebo k vám prišiel Ján cestou spravodlivosti, a neuverili ste mu. Ale mýtnici a neviestky mu uverili. A vy, hoci ste to videli, ani potom ste sa nekajali a neuverili ste mu.“ (Mt 21,28-32)

Kresťanská nádej nespočíva len v tom, že veríme, že nás Boh neodpíše.
Kresťanská nádej spočíva v tom, že sa každý môže obrátiť a že Boh toto obrátenie príjme.

Ježiš ide okolo

„Boh existuje a ja som sa s ním stretol“ - takto nazval André Frossard svoju knihu, ktorá spôsobila v kresťanskom svete veľký ohlas. Je však vôbec možné stretnúť sa s Bohom? Zdá sa, že v evanjeliách sa to dialo dosť často, aj keď dosť nečakane. Ale Písma nie sú len spomienkou na zašlé časy: sú o Bohu a o nás, o našom živote s Bohom.

Učeníctvo

Podstata kresťanského života nespočíva v tom, že chodíme do kostola, že máme väčšie alebo menšie povedomie o článkoch viery.

Poznanie pravdy

Múdrosť sa prejavuje predovšetkým schopnosťou klásť otázky. (Ferdinando Galiani)

Malé deti v určitom veku často kladú otázky, ktoré sa začínajú slovom prečo. Povinnosťou rodičov je dávať deťom zrozumiteľné vysvetlenia. Deti sa pýtajú, aby ukojili svoju zvedavosť, ktorá je matkou poznávania. Po určitom čase prestanú dávať takéto otázky a naopak, neskôr začnú ony poučovať svojich rodičov.

Starec

Žil raz jeden starec, ktorý nebol nikdy mladý. Za celý život sa nenaučil žiť. A keď sa nenaučil žiť, nepodarilo sa mu ani umrieť.
Nemal v čo dúfať a už ho ani nič neznepokojovalo. Nevedel ani plakať, ani sa usmievať.

Frázy vo vzťahoch

Náboženská viera aj viera v manželstvo majú rovnakých nepriateľov. Hlavný z nich je rutina. Rutina vo viere, v modlitbe, vo sviatostiach, aj rutina v manželskom živote. (Louis Evely)

Mnoho vín by nám ostalo neodpustených, keby Boh bral skutočne vážne všetky slová Otčenáša, ktoré mu tak často a bezmyšlienkovite vysielame. Napríklad tie, ako odpúšťame svojim vinníkom. Rovnako bezmyšlienkovite hovoríme aj s blížnymi.