Christ-Net.Sk

Portál Christ-Net.Sk a veci okolo neho.

Slobodný softvér

Abstrakt

Myšlienka slobodného softvéru vyviera z hlboko zakorenenej túžby v človeku po slobode - v konaní, myslení i narábaní s prostriedkami jeho každodennej potreby.

Slobodný softvér (free software) je vecou slobody, nie ceny. To znamená chápanie free v spojení free speech (slobodný prejav) a nie ako free beer (pivo zadarmo).
Slobodný sofvér je softvér publikovaný s takou licenciou, ktorá mi dáva štyri základné slobody pre všetkých používateľov softvéru:
• sloboda používať program na akýkoľvek účel (sloboda 0);
• sloboda študovať, ako program pracuje a možnosť prispôsobiť ho svojim potrebám. Predpokladom k tomu je slobodný prístup k zdrojovému kódu (sloboda 1);
• sloboda redistribuovať kópie na pomoc svojmu okoliu (sloboda 2);
• sloboda rozširovať iným svoje modifikácie programu pre prospech celej komunity (sloboda 3). Predpokladom k tomu je slobodný prístup k zdrojovému kódu.

Uvedené v podstate znamená slobodu akokoľvek so softvérom narábať - použiť na ľubovoľný počet počítačov za ľubovoľným účelom použitia, nakopírovať priateľom, resp. slobodne ho distribuovať, poznať jeho vnútornú štruktúru, môcť ho modifikovať a tieto modifikácie zverejňovať, atď.
Len v jednom som obmedzený - nesmiem mu vziať slobodu. To znamená, že slobodný softvér, resp. to, čo na ňom zmodifikujem nesmiem dať pod licenciu, ktorá by bránila ho ďalej distribuovať a používať podľa vyššie uvedených princípov1.

Slobodný neznamená automaticky zadarmo: v rámci uvedenej slobody sa môžem rozhodnúť, či softvér ponúkam zadarmo, resp. za úplatu. Vo väčšine prípadov je obchodný model slobodného softvéru postavený na pridanej hodnote zo služieb a s ním spojených inštalácií, konfigurácií i outsourcingu. Dôkazom funkčnosti aj tohto obchodného modelu sú také firmy ako IBM, Red Hat, Novell, atď.

Slobodný softvér sa zvykne nazývať - i napriek maličkým nuansám vo významoch - týmito anglickými názvami: Free Software, Software Libre a tiež Open Source, resp. spoločnou skratkou FOSS (Free and Open Source Software). Jednotlivé názvy odzrkadľujú určité rozdiely, ktoré sú definované licenciami, pod ktorými je slobodný softvér vydávaný1.

Ježiš Kristus je Pán!

Bronie sa zora na nebi,
už znejú chvály vznešené:
svet jasá plný veleby,
a peklo chvie sa zdesené.

Veď statočný a mocný Kráľ
smrť zničil, život obnovil,
pekelné brány pošliapal
a z úbohých sňal okovy.

Už nieto smrtných úzkostí,
už nieto bolestivých rán;
zvestuje anjel z výsosti:
Vstal slávne z mŕtvych Kristus Pán.

Ježišu, ty buď naveky
nám veľkonočnou radosťou,
pridruž nás k svojmu víťazstvu
znovuzrodených milosťou.

 [Hymnus, Liturgia hodín]
Χριστός ἀνέστη! - Ἀληθῶς ἀνέστη!
Kristus vstal z mŕtvych! Skutočne vstal z mŕtvych!
 
Radostné ALELUJA a mocné Božie požehnanie nech napĺňa Vaše srdcia i životy vykúpené na dreve kríža a ospravedlnené skrze vieru vo vzkrieseného Pána Ježiša Krista.

Váš život nech je svedectvom Božej moci a milosti v pravde, láske a spravodlivosti, ku ktorej nás pozýva vzkriesený Pán... aby raz, až príde čas, sme spoločne vďaka pôsobeniu Božej milosti a z odpovede skutkov živej viery mohli povedať JE DOKONANÉ!

Sme za rodinu...

Pripájame sa k podpore a ochrane prirodzenej rodiny a detí.

Informácie o referende za rodinu je možné nájsť na stránkach Aliancie za rodinu.

Podvodné poplatky

Upozornenie na podvodné snahy o úhradu poplatkov za webpriestor.

Viacero farností bolo kontaktovaných ľuďmi vydávajúcimi sa za zástupcov kresťanskej organizácie spravujúcej služby webpriestoru OZ Christ-Net.Sk s požiadavkou na zaplatenie neprimeraných poplatkov za webpriestor pod hrozbou znefunkčnenia webových stránok farnosti.

Redakčné články