Liturgia

Liturgia a liturgika

Veľká noc - tématické príspevky

V pôstnom putovaní a s prichádzajúcim slávením veľkonočných sviatkov by sme chceli ponúknuť niekoľko textov z viacerých oblastí, ktoré môžu byť nápomocné v našej snahe ponoriť sa do mystéria drámy kríža a nesmiernej radosti veľkonočného rána...

[krížové cesty, špiritualita a biblikum, komentáre, bohoslužby]

Zomrel Dr. Adrian Káčerik

SLDr. Adrian KÁČERIK

Narodil sa dňa 20. 6. 1966 v Nitre, Slovenská republika. Prvé štúdiá absolvoval v Nitre a potom študoval na Univerzite Komenského v Bratislave na Rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte. Na kňaza bol ordinovaný 17. Júna 1990 v Nitre.

"Podobám sa?" alebo "Pozvanie k stolu"(Trojičný)

"Še ci podobam?" - opýtala sa kamarátka na diskotéke v Poľsku cudzieho chalana, ktorý na ňu už chvíľku čudne pozeral. Reakciou bolo, že sčervenel a ušiel. Vo svojej reči totiž počul otázku: "Páčim sa ti?"

Mať Ducha Pánovho a jeho sväté pôsobenie

Liturgia je dnes bohatá: ponúka Turíčny pondelok a sv. Antona Paduánskeho. Sv. Anton vo všetkej svojej skromnosti a pokore žiadal o dovolenie vyučovať bratov. Sv. František ho otcovsky a starostlivo usmerňuje, keď mu píše, aby sa kľudne do toho aj s jeho požehnaním pustil. Pridáva malú podmienku: „Súhlasím, aby si bratom prednášal posvätnú teológiu, len pri tom neuhášaj ducha modlitby a nábožnosti, ako je to napísané v Regule.“ (List sv. Františka z Assisi bratovi Antonovi)

Úloha ceremoniára v obnovenej liturgii

Jeho názov je známy, ale jeho úlohy sú dnes často nejasné, preto sa pozrieme čo o ceremoniárovi hovoria súčasné liturgické hnihy a porovnáme to s tým, čo o ňom hovorili v minulosti.

V pokoncilovej reforme sa na prvý pohľad mohlo zdať, že služba ceremoniára sa vytratila, veď vo Všeobecných smerniciach Rímskeho misála bola iba jedna nejasná zmienka o ňom v bode 69: „Je vhodné, aby najmä vo väčších kostoloch a spoločenstvách bol určený usporiadateľ. Má sa starať o riadny priebeh bohoslužieb a o to, aby posluhujúci konali svoju službu dôstojne, presne a nábožne.“ (VSRM, 2. vyd.).

Ďalšie dva listy Bratislavského misála I. objavené

Missale Posoniense I. sa pokladá za najstarší zachovaný misál bratislavskej kapituly. V súčasnosti sa nachádza v troch inštitúciách: Archív mesta Bratislavy, sign. EC Lad. 3 a EL 18; Spolok sv. Vojtecha v Trnave, sign. Fasc. 20 č. 15, TR. A. 61 (V) a Múzeum mesta Bratislavy, sig. A/9 — je takmer kompletný. Ide o notovaný misál a zvláštnosťou je, že notované sú aj časti graduála (introit, graduál, traktus, aleluja, ofertórium, communio), ktoré neboli určené na spev kňazovi. Tento misál patrí do skupiny tzv. centrálnych prameňov, ktoré reprezentujú hudobne najvyspelejšiu odnož gregoriánskeho spevu v stredovekom Uhorsku. Vzhľadom na vzorovonormatívnu povahu sprítomňuje a nahrádza celú sériu analogických pamiatok.

Liturgické texty a vydávanie liturgických kníh

Neraz sa mi dostanú do rúk rôzne texty, alebo sa iní obrátia na mňa s otákou, či nejaký text možno alebo nemožno použiť v liturgii. Hoci odpoveď je veľmi jednoduchá, v praxi s tým býva problém, preto som sa podujal znovupripomenúť v tomto článku to, čo už dávno platí. Predtým však trocha nazrieme do minulosti.

Redakčné články