Liturgia

Liturgia a liturgika

Kvetná nedeľa a Veľkonočné trojdnie

Kvetná nedeľa a Veľkonočné trojdnie je liturgická pomôcka, ktorá odráža dlho cítenú potrebu mať pohromade texty na slávenie Veľkého týždňa. Nie je prvou takouto knihou, veď už pred liturgickou reformou vychádzalo Ordo Hebdomadae Sanctae. Po poslednej liturgickej reforme pred vydaním tejto knihy existovalo niekoľko samizdatov, viac či menej zdarených.

Liturgická služba kostolníka

Liturgickej službe ceremoniára sme sa venovali už dávnejšie, neslobodno však zabudnúť, že ceremoniár svoju úlohu vykonáva v súhre najmä so sakristom (kostolníkom). V hrubých rysoch by sa ich kompetencie dali vymedziť takto: ceremoniár sa venuje predovšetkým personálnej stránke a má na starosti tak prípravu, ako aj priebeh slávenia, sakrista má na starosti materiálnu prípravu liturgických slávení, ale do samotného slávenia už tak výrazne nezasahuje.

Obsah starých direktórií

Staré direkróriá sú dôležitým prameňom pre štúdium liturgickej obnovy na Slovensku. V čase, keď sa orgány moci snažili potláčať činnosť Cirkvi, usilovali sa aj brániť vo vydávaní liturgických textov, ktoré pochádzali z pokoncilovej liturgickej obnovy. Mons. Vincent Malý a iní kňazi vymýšľali spôsoby, ako liturgické texty "prepašovať" ku kňazom. Jedným zo spôsobov bola Liturgická príloha diecéznych obežníkov, druhým, ktorý bol neskôr najpoužívanejším, bolo zaradiť príslušné texty do direktória na príslušný rok. Tento spôsob nebol štandardný a nebol v súlade s platným cirkevným právom, na Slovensku sa však uplatňoval s tichým súhlasom sv. stolice. K slovenským kňazom sa tak dostali liturgické texty oveľa skôr, než sa napokon podarilo ich oficiálne vydanie.

Poriadok obradov konkláve

V dnešných dňoch hlavne v súvislosti s odstúpením pápeža Benedikta, sa často hovorí o konkláve. Ako to už býva, šíria sa rôzne tradované nezmysly, lebo chýbajú pramene v dostupných jazykoch, ktoré sa konkláve zaoberajú serióne. Jedným z najdôležitejších normatívnych textov, hneď po apoštolskej konštitúcii Universi Dominici Gregis, je liturgická kniha Ordo Rituum Conclavis, teda Poriadok obradov konkláve. Preto v nasledujúcom texte prinášame pracovný preklad niektorých častí tohto dokumentu.

Falošná fasáda integrizmu a Magistérium

Článok, ktorý bol pôvodne uverejnený na blogu katkryptolog, predkladáme s láskavým dovolením jeho prekladateľa a redaktora Jozef Krajčoviča.

Článok je príspevkom k skúmaniu a spoznávaniu tak, ako sme o tom písali v článku Cez spoznávanie k hľadaniu riešení....

Cez spoznávanie k hľadaniu riešení...


...alebo oprášme fides quaerens intellectum.

Posledné roky - a súčasné udalosti v Cirkvi na Slovensku nie sú výnimkou - s obavou sledujem polarizáciu v spoločenstve Katolíckej cirkvi smerom k dvom protipólom - extrémnemu liberalizmu a tuhému konzervatizmu, resp. tradicionalizmu.

Niekoľko poznámok o liturgickej terminológii

Často sa v bežnom živote, ba dokonca aj v odborných publikáciách stretáme s liturgickou terminológiou, používanou nesprávne, alebo nepravdivo.

Redakčné články