Ruženec svetla

Prichádzame sa modliť ruženec svetla aby sme kontemplovali „pravé Svetlo, ktoré osvecuje každého človeka“. Ponúknime túto chvíľu Pánovi ako vďaku za to, že nás chce preniknúť svojím svetlom a naplniť jasom Ducha Svätého.

1. tajomstvo: Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne a začal svoje verejné účinkovanie.
Otec ťa miloval už pred krstom. Miloval ťa skôr ako bol svet. Krst sám nebol dôvodom jeho Lásky. Pri krste to len vyhlásil. Najkrajšie na tom je, že tie isté slová, že otcovo: „Toto je môj milovaný syn, dcéra“ zaznievajú pri krste nad každým človekom. Tvoj Otec ich vyriekol aj nad nami. Aj nás miloval od večnosti bez ohľadu na to, či v neho veríme, alebo proti nemu bojujeme. Krst je z našej strany prejavom vedomia jeho Lásky. Je znakom toho, že si uvedomujeme Božie synovstvo. V ňom Otec skrze teba v Duchu prijíma každého človeka za svoje milované dieťa. „Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božím deťmi a nimi aj sme.“ Na tejto istote môžeme postaviť celý život. Ocko, vďaka za tvoju Lásku...

2. tajomstvo: Ježiš, ktorý zázrakom v Káne Galilejskej otvoril srdcia učeníkov pre vieru.
„Urobte všetko, čo vám povie“, nie je len prejavom Máriinej viery, ale aj výzva starostlivej matky, ktorá takto prosí svoje dietky, aby verili, že všetko, o čo požiadaš a čo prikážeš je nám na spásu. Aj vtedy, keď sa to zdá nezmyselné. Každý z nás je nádobou, často prázdnou a špinavou. Ak sa necháme tvojím slovom vyčistiť a naplniť čistou vodou, dokážeme sa naplno rozdávať podľa tvojej vôle. Poslušnosť, viera a odovzdanosť je to, čo v nás mení vodu na to najlepšie víno evanjelia v plnej sile. Pomôž nám odvaliť poklop sebectva, aby sme počúvali všetko, čo povieš a nechali sa naplniť Láskou, aby sa náš život stal „znamením, ktoré si urobil.“

3. tajomstvo: Ježiš, ktorý ohlasoval príchod Božieho kráľovstva a vyzýval ľud na pokánie.
Tri roky ohlasovania Božieho kráľovstva, opakovania výziev na pokánie, pokusov o otvorenie duchovného zraku, ponúk na uzdravenie srdca... Pane, aj dnes nás učíš volať Boha Otcom, milovať nepriateľov, odpúšťať, byť tichými a pokornými srdcom... Máme v malíčku celú dobrú zvesť, celkom spoľahlivo poznáme tvoje slová. Tak často ich čítame a perfektne ovládame. No náš každodenný život často hovorí niečo iné. Často sa zdá, akoby si tu nikdy nebol a nič nepovedal... Výzva „byť dokonalými ako Nebeský Otec“ a „milovať sa navzájom tak, ako nás ty miluješ“ sa z nás ľahko vytráca. Musíme sa „Premeniť obnovou zmýšľania, roztrhnúť si srdcia, nie šaty“ a „stať sa poslucháčmi Slova“. Pomôž nám žiť príkaz lásky, aby sme nemuseli počuť: „Čo mi hovoríte „Pane, Pane“ keď nerobíte, čo hovorím?“

4. tajomstvo: Ježiš, ktorý sa ukázal v Božskej sláve na Vrchu premenenia.
Apoštoli boli vtiahnutí do spoločenstva svätých v tvojej sláve. „Uvideli Syna človeka v jeho kráľovstve“. Bolo im dobre. Všetky starosti ostali dole, pod kopcom. Peter, omámený nebeskou krásou chcel stavať stany. Ešte nechápal, že premena je volaním Ducha, aby sa aj on premenil v toho, ktorý ho povolal. A to je drina. Každodenná ťažká práca na sebe. Toľkokrát som sa už o to pokúšal a stále nič. Každý nový krok je sprevádzaný potknutím a pokus strachom z pádu. A predsa viem, že tvoje: „Vstaň, neboj sa!“ patrí mne. Pane, bez teba sa nepostavím, nezbavím strachu ani sa nepremením. Pomôž mi prosím zísť z vrchu premenenia do reality sveta a v jeho každodennosti sa premieňať v teba.

5. tajomstvo: Ježiš, ktorý nám dal seba za pokrm a nápoj v Oltárnej Sviatosti.
„Chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta.“ Toto sa uskutočnilo na Golgote len niekoľko hodín po poslednej večeri. Ak smrť na kríži je najväčší dôkaz tvojej Lásky, tak na pomenovanie Eucharistie nenachádzam slová. Eucharistia je nekonečná Láska spojená s utrpením kríža. Pretože miluješ každého osobitne a do krajnosti, nechal si sa pribiť na kríž. Pretože si ochotný znášať potupu, posmech a pľuvance, vkladáš sa do chleba a vína. Stávaš sa „mučeníkom tvojej lásky k nám.“ Otec na púšti prebýval v stánku zjavenia, Ty prebývaš medzi nami v Bohostánku. Vždy Svätý uprostred hriešneho ľudu... Je to jedine Láska, čo ti nedovolí odísť. Túžiš prebývať v nás, „čakáš pri dverách a klopeš aby si vošiel a večeral“. Hľadáš každého hriešnika, lebo hriešnik je v centre tvojho záujmu.

Informácie o tomas j. kunik

Obrázok používateľa tomas j. kunik

Krátke info o sebe (nepovinné)

katolícky kňaz na misii v Albásku. tým je povedané všetko :) ale nedomýšľajte si...

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články