Ježišovo Božstvo


Čo v samotnom Písme poukazuje na to, že Ježiš Kristus bol nielen Boží syn, ale aj skutočný Boh, jedna z troch Božských osôb? Učenia o Svätej trojici sa pridŕžajú všetky kresťanské cirkvi, a práve preto sa nazývajú kresťanskými, lebo Krista považujú za Boha. Preto medzi kresťanov nepatria napríklad Svedkovia Jehovovi alebo Mormoni a pod. Poukazov na Božskosť Ježiša je v Písme mnoho. Aké najpriamejšie vyjadrenia však na adresu Ježiša, že je Bohom, možno v Písme nájsť?

Evanjelium podľa Jána hneď v úvode nazýva priamo Ježiša Bohom. Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. (Jn 1,1)
Po zmŕtvychvstaní nazýva Ježiša Bohom aj Tomáš a Ježiš proti tomu nijak neprotestuje:
O osem dní boli jeho učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi. Prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, stal si doprostred a povedal: „Pokoj vám!“ Potom povedal Tomášovi: „Vlož sem prst a pozri moje ruky! Vystri ruku a vlož ju do môjho boku! A nebuď neveriaci ale veriaci!“ Tomáš mu odpovedal: „Pán môj a Boh môj!“ Ježiš mu povedal: „Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili.“ (Jn 20,26)

Pavol píše vo svojom Liste Rimanom:
Ich sú praotcovia a z nich podľa tela pochádza Kristus; on je nad všetkým Boh, zvelebený naveky. Amen. (Rim 9,5)

V Druhom liste Korinťanom je napísané:
A ak je naše evanjelium ešte zahalené, je zahalené tým, čo idú do záhuby. Im, neveriacim, boh tohoto veku zaslepil mysle, aby im nezažiarilo svetlo evanjelia o Kristovej sláve, ktorý je obrazom Boha. Veď nie seba hlásame, ale Ježiša Krista, Pána; my sme len vaši služobníci pre Ježiša. Lebo Boh, ktorý povedal: „Nech z temnôt zažiari svetlo,“ zažiaril aj v našich srdciach na osvietenie poznania Božej slávy v tvári Ježiša Krista. (2.Kor 4,3)

Jedno z Izaiášových proroctiev predpovedajúcich príchod Mesiáša znie nasledovne:
Lebo chlapček sa nám narodil,
daný nám je syn,
na jeho pleci bude kniežatstvo
a bude nazvaný:
zázračný Radca, mocný Boh,
večný Otec, Knieža pokoja. (Iz 9,5(6))

Tieto pasáže sa mimo iné dajú využiť aj v rozhovore so Svedkami Jehovovými, ktorí ako už bolo spomenuté popierajú Ježišovo Božstvo. Treba si dať ale pozor na niektoré verše, lebo Svedkovia Jehovoví môžu mať niektoré časti pozmenené vo svojej knihe, ktorú oni považujú za tú pravú Bibliu. Preto je vhodné s nimi viesť dialóg s použitím vášho vlastného Písma.

 #

Božská prirodzenosť Ježiša

Flp 2,6-8

On, hoci má božskú prirodzenosť, nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom,
ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom; a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka.
Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži.

 
 #

Tajomstvo Trojice

Evanjelium podľa Jána - kapitola 14,8-12
Filip sa ozval: "Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí."
Ježiš mu vravel: "Filip, toľký čas som s vami a nepoznáš ma?! Kto vidí mňa, vidí Otca. Ako môžeš hovoriť: "Ukáž nám Otca?!"
Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám zo seba, ale Otec, ktorý ostáva vo mne, koná svoje skutky.
Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec vo mne. Ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte!
Veru, veru, hovorím vám: Aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi.
...
Táto pasáž dobre poukazuje na to, že Boh je jeden, ale v troch Božských osobách. To je tajomstvo Svätej Trojice. Kto nedokáže prijať, že je to tajomstvo presahujúce človeka, ľahko skĺzne k vnímaniu Boha, tak ako ho chápu napríklad Svedkovia Jehovovi. Tí vytrhávajú pasáže poukazujúce na tri Božské osoby z kontextu a pasáže poukazujúce na ich jednotu v jednom Bohu upravujú, aby im to pasovalo do ich skresleného učenia.

 

Informácie o Igor Barták

Obrázok používateľa Igor Barták

Krátke info o sebe (nepovinné)

...

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články