Modlitba

Aký úžasný Boh si. A ako veľmi nás požehnávaš. Napĺňaš nás svojimi milosťami a darmi bez toho, aby sme o tom vedeli. S našou nekonečnou láskou, ktorá všetko obnoví a pretvorí. Ó Pane, aký si silný. Aká radosť, nebeská radosť, spočíva vo viere, ktorou nás napĺňaš, ktorou nás objímaš, chrániš. Láska Boha Otca, Syna i Ducha Svätého nech nás napĺňa živou vierou, aby boli živé nielen naše srdcia, ale aj my celí vo svojej podstate, vo všetkom, čo robíme, v čo dúfame a prosíme. Aby nás živil osobný vzťah s Tebou. Nech môžeme kráčať po Tvojich stopách, nachádzať odpovede pri pohľade na Tvoje Najsvätejšie Srdce, pri prijímaní Tvojho Svätého Tela. Buď našou alfou aj omegou. Buď všetkým, čím pre nás môžeš byť. Otcom, bratom, učiteľom, majstrom, priateľom... Chyť nás za ruku a nedovoľ nám pustiť sa jej. Prebývaj v našich skutkoch, slovách myšlienkach. Zabráň nám vyhnať Ťa zo svojich životov. A keď sa budeme cítiť silní, chráň nás od pýchy, a keď sa budeme cítiť slabí, uteš nás. Buď našim svetlom, našim slnkom vo tmách, nech lúč Tvojej dobroty pohladí našu dušu. Buď našim vodcom v bludiskách. V bludiskách každodenného života, ktorý nám prináša mnoho otázok, skúšok, pokušení, nepochopenia, mnoho bolesti, pádov, zranení. Dovoľ nám bývať u Teba. U Tvojej Božskej rodiny, daj nám zakúsiť oheň Tvojej lásky, aby sme viac neboli vlažnými, ale aby sme sa celým svojím telom a celou svojou dušou rozhodli raz a navždy pre Teba. Veď Ty si našou jedinou a najväčšou nádejou...

Informácie o Janka Dolinská

Redakčné články