Exorcizmus

V roku 1999 vyšlo typické vydanie obnoveného exorcizmu pod názvom: „De exorcismis et supplicationibus quibusdam. Hoci exorcizmus patrí medzi sväteniny, zaujíma medzi nimi osobitné postavenie (čo do zmyslu i čo do vysluhovateťa) a preto bol vydaný zvlášť a nie v Benedikcionáli. Azda žiadna iná časť Rímskeho rituála nevzbudzuje takú zvedavosť ako exorcizmus a o máloktorej inej časti sa šíri toľko fám a nepresností ako o tejto.

V Rímskom rituáli pred reformou sa nachádzal v titule XI (XII) a nikto ho nezatajoval — musel sa nachádzať v každom výtlačku Rímskeho rituála a bol dostupný na každej fare. Hoci dnešné vydanie je dostupné (dá sa kúpiť v Ríme a možno ešte aj v iných veľkých kníhkupectvách v Európe) na Slovensku viem iba o jednom exemplári, ktorý som mal možnosť preštudovať. Ak viete o ďalších, dajte mi vedieť, bolo by zaujímavé sledovať jeho výskyt.

Kniha má takmer 100 strán, je viazaná podobne ako ostatné liturgické knihy v červených doskách. Je zvláštne, že na chrbáte nie je vygravírovaný titul knihy, zrejme preto aby v knižnici v rade kníh nepútala pozornosť.

Zatiaľ nebudeme na našich stránkach uvádzať pracovný preklad, lebo jednak ho nemáme a potom určite by sa našiel niekto komu by to nesmierne vadilo. Isté však je, že exorcizmus patrí ku knihám, ktoré má každý teológ dobre poznať, najmä preto, aby vedel k exorcizmu zaujať správny postoj, t.j. postoj Cirkvi. V žiadnej inej liturgickej knihe som nevidel takú silnú vieru v moc Cirkvi ako v tejto.

Obsah knihy:

Dekrét
Úvod
Úvodné poznámky
Kristovo víťazstvo a moc Cirkvi nad démonmi
Exorcizmus v úlohe posväcovania Cirkvi
Vysluhovateľ a podmienky k vykonaniu veľkého exorcizmu
Použitie obradu
Okolnosti a prispôsobenia
Prispôsobenia, ktoré prislúchajú Konferenciám biskupov
I. hlava — Veľký exorcizmus
Úvodné obrady
Litániové prosby
Recitácia žalmu
Čítanie evanjelia
Vkladanie rúk
Symbol alebo obnovenie krstných sľubov
Modlitba Pána
Znak kríža
Exuflácia (vydýchnutie, dýchnutie)
Formuly exorcizmu:
Deprekatívna formula
Imperatívna formula
Vďakyvzdanie
Záverečné obrady
II. hlava — rôzne texty ktoré sa môžu použiť podľa ľubovôle
Žalmy
Evanjeliá
Formuly exorcizmu
Apendixy
Prosba a exorcizmus ktorý sa môže použiť v rôznych okolnostiach Cirkvi
Prosby ktoré môžu súkromne použiť veriaci proti temným mocnostiam v pokušení.

Krátky popis obradu veľkého exorcizmu

(Nie preklad! V žiadnom prípade sa tento text nesmie použiť na vysluhovanie exorcizmu!)

39. Exorcista sa potichu pripraví súkromnou modlitbou: Pane Ježišu Kriste, Slovo Boha Otca… alebo inou predpísanou modlitbou.

Úvodné obrady

40. Kňaz — exorcista príde na miesto slávenia, oblečený v liturgickom rúchu s fialovou štólou, prejaví úctu oltáru, alebo, ak tam nie je, krížu a ide k sedadlu. Všetci sa prežehnajú a exorcista pozdraví prítomných: Boh, Všemohúci Otec, ktorý chcel aby všetci ľudia boli spasení nech je s vami všetkými. Alebo: Pán s vami. […]

41–43. Ak sa to vidí vhodným, exorcista môže teraz požehnať vodu a soľ.

44. Exorcista pokropí požehnanou vodou posadnutého, okolostojacich a miesto hovoriac: Hľa, požehnaná voda. Nech je nám spásou a životom v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Alebo: Táto voda je pripomienku nášho krstu a pripomína Krista, ktorý nás vykúpil svojou smrťou a zmŕtvychvstaním.

45. Exorcista vyzve na modlitbu: Všemohúce Božie milosrdenstvo[...] alebo ináč podobne.

46. Všetci si kľaknú a hovoria sa litánie k všetkým svätým do ktorých sa vložia mená svätých patrónov miesta, posadnutého veriaceho a pod. Zúčastnení odpovedajú: Oroduj za nás. Alebo: Oroduj za neho (za ňu).

47–48. Po liániách je modlitba: Bože, tebe je vlastné zmilovať sa a odpustiť[...] alebo: Bože, ty zhliadaš na našu slabosť[...]

Recitácia žalmu

49. Podľa okolností je jeden alebo viac žalmov, ktoré sa môžu uviesť sentenciou z Nového zákona a uzavrieť modlitbou. Prítomní sa môžu zúčastniť zvyčajným spôsobom.

50. Predkladá sa žalm 91 Pod ochranou Najvyššieho s responzóriom: Ty, Pane, si moje útočište. Uzaviera sa modlitbou: Pane, náš prijímateľ a naše útočište[...]

Čítanie evanjelia

51. Exorcista číta evanjelium, všetci stoja a počúvajú.

52. Predkladá sa evanjelium Jn 1, 11-14.

Vkladanie rúk

53. Exorcista položí ruky na hlavu posadnutého veriaceho a hovorí:
Nech je nad nami, Pane, tvoje milosrdenstvo, ako dúfame v teba. Odpovedajú všetci: Kýrie eléison.
V: Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené, a obnovíš tvárnosť zeme. R. …
V: Spas svojho služobníka ktorý (svoju služobnicu ktorá) dúfa v teba, Bože môj. R. …
V: Buď mu (jej), Pane, pevnosťou pred nepriateľom. R. …
V: Nech nepriateľ nič nedosiahne u neho (nej) a syn neprávosti nech mu (jej) nemôže uškodiť. R. …
V. Zošli mu (jej) pomoc z neba a zo Siona tvoju záchranu. R. …

Symbol alebo obnovenie krstných sľubov

54. Exorcista okolostojacich vyzve na vyznanie viery ak sa použije symbol: To je víťazstvo v ktorom zvíťazíme nad svetom, naša viera. Ak sa použije obnovenie krstných sľubov: Obnovme sľuby svätého krstu, ktorými sme sa kedysi zriekli Satana a jeho skutkov a sľúbili sme slúžiť Bohu vo svätej Cirkvi.

55–56. Predkladá sa formula vyznaia viery, najprv apoštolské (lebo zodpovedá Rímskej tradícii) potom Nicejsko–konštantínopolské (ono zodpovedá východnej tradícii). Ako druhá formula sa predkladá obnovenie krstných sľubov.

Modlitba Pána

57. Exorcista uvedie modlitbu Pána: Spolu s naším bratom (našou sestrou) prosme Boha aby nás oslobodil od zlého, ako nás náš Pán, Ježiš Kristus naučil modliť sa. Alebo: Nevieme ani to za čo sa máme modliť, ako treba, ale Duch Svätý pomáha našej slabosti, on sám sa prihovára a podľa Boha prosá za nás. Hovorme teda v Duchu. Nasleduje modlitba Pána. Exorcista so zopnutými rukami spolu s ľudom modlitbu uzavrie: Lebo tvoje je kráľovstvo, a moc, i sláva naveky.

Znak kríža

58. Exorcista ukáže posadnutému kríž a ním ho požehná hovoriac: Hľa, kríž Pánov, ujdite odvrátené strany. alebo: Skrze znak kríža nech ťa od nepriateľa oslobodí náš Boh. alebo: Svätý kríž nech ti je svetlom a životom.

Exuflácia (vydýchnutie, dýchnutie)

59. Ak sa to vidí vhodným, exorcista vydýchne, obrátený k posadnutému, hovoriac: Dych tvojich úst, Pane, nech odoženie zlých duchov, rozkáže im, aby odišli, lebo sa priblížilo tvoje kráľovstvo.

Formuly exorcizmu:

60. Exorcista prednesie deprekatívnu formulu veľkého exorcizmu a podľa potreby pridá aj imperatívnu.

61. Deprekatívna formula: Bože, stvoriteľ a ochranca ľudského pokolenia[...]

62. Imperatívna formula: Vykazujem ťa, Satan, nepriateľ ľudskej spásy[...] alebo iné formuly.

Vďakyvzdanie

63. Po oslobodení posadnutého exorcista a okolostojaci prednesú kantikum: Magnificat[...] alebo: Benedictus[...]

64. Exorcista povie túto modlitbu: Bože, stvoriteľ a spasiteľ každého tela[...]

Záverečné obrady

65. Potom je prepustenie. Exorcista povie Pán s vami. [...] a požehná okolostojacich hovoriac: Nech vás Pán požehnáva a ochraňuje. R: Amen. V: Nech nad vami rozžiari svoju tvár a nech sa nad vami zmiluje. R: Amen. V: Nech k vám obráti svoj zrak a dá vám svoj pokoj. R: Amen. V: Nech vás žehná[...]
alebo: (Flp 4, 7)

66. Ak sa však exorcizmus bude musieť opakovať, exorcista na konci obrad požehnaním uzavrie, ako je v č. 65.

Viac informácií:

Vatikán, Kongregácia pre bohoslužbu…

Informácie o Adam Sýkora

Obrázok používateľa Adam Sýkora

Krátke info o sebe (nepovinné)

Autor článkov z oblasti liturgiky a o liturgii.

ThLic. Mgr. Adam Sýkora, Ph.D. (✴1977) základné štúdium psychológie absolvoval na UCM v Trnave (2003-2008), základné štúdium teológie absolvoval na RKCMBF UK v Bratislave (1998-2002, 2005-2008), postgraduálne štúdium teológie absolvoval na KTF UK v Prahe (2009-2017). Systematicky sa venuje najmä liturgickým knihám, liturgickej textovej kritike, prekladom liturgických textov do slovenčiny a liturgickému právu — rubricistike. Je autorom viacerých článkov v časopise Liturgia, na portáli christ-net.sk a príspevkov na konferenciách.

E-mail: liturgika (at) gmail.com

ORCID iD: 0000-0002-5235-9694 ORCID (medzinárodná identifikácia autorov)

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články