Rímske martyrológium

V roku 2001 vyšlo v Ríme obnovené Rímske martyrológium. Prvé vydanie Rímskeho martyrológia bolo v roku 1584 za pápeža Gregora VIII. Toto martyrológium však malo mnoho predchodcov. Pri obnove martyrológia sa zostavovatelia držali zásady stanovenej Koncilom, aby životopisy svätých zodpovedali histórii, doplnili sa mená nových svätých od r. 1960. V roku 2004 vyšlo druhé typické vydanie po II. vat. koncile. Obsahuje len malé zmeny v texte (oproti prvému typickému vydaniu) a sú tam pridaní noví svätí.

Celá kniha má takmer 800 strán, pričom asi 550 strán zaberajú elógiá svätých. Menný zoznam svätých (mená sú v dvoch stĺpcoch) zaberá asi 120 strán.

Obrad čítania martyrológia: V liturgii hodín sa číta martyrológium spravidla po ranných chválach, ale môže sa čítať aj po inej hodine. Po záverečnej modlitbe sa oznámi nasledujúci deň, môže byť oznámenie luny, a hneď nasleduje čítanie elógií -- krátkych správ o svätých, ktorí pripadajú na daný deň. K niektorým slávnostiam je tiež elógium, to sa číta ešte pred elógiami svätých. Po prečítaní sa povie: V: V Pánových očiach má veľkú cenu. R: Smrť jeho svätých (Ž 116, 15). Potom môže nasledovať krátke čítanie z Božieho slova. Celé slávenie sa uzavrie modlitbou a po nej je požehnanie: Nech nás žehná Pán, nech nás chráni od zlého a nech nás privedie do večného života. A duše veriacich, pre milosrdenstvo Božie, nech odpočívajú v pokoji. Amen. Prepustenie je ako v liturgii hodín: Choďte v pokoji. R: Bohu vďaka. Mimo liturgie hodín sa číta martyrológium podobným spôsobom.

Obsah knihy: Úvodné poznámky; Oznamovanie luny; Obrad čítania martyrológia; Elógiá pre mobilné slávenia; Krátke čítania; Modlitby; Spev martyrológia; Rímske martyrológium (podľa mesiacov jan. - dec.); Index mien svätých a blahoslavených.

Úvodné poznámky sa zaoberajú týmito témami:

Svätosť v ekonómii spásy
Všeobecné povolanie ľudí k svätosti
Svätosť v Kristovom tajomstve
Svätosť v živote Cirkvi
Spomienky svätých čiže uctievanie
Spomienka na Kristov život v živote svätých
Kult svätých
Spoločenstvo svätých vykonávané v liturgii
Rímske martyrológium
Zmysel martyrológia a jeho liturgická prirodzenosť
Obnova martyrológia
Potreba martyrológia s ostatnými liturgickými knihami
Zoznam svätých a blahoslavených v martyrológiu
Použitie martyrológia
Slávenie svätých a blahoslavených
Čítanie martyrológia
Vlastné martyrológiá
Prispôsobenia ktoré prislúchajú Konferenciám biskupov.

Text úvodných poznámok je už takmer preložený, ale preložiť samotné martyrológium bude trvať dlho. Komplikované to je nie len obsiahlosťou ale aj menami a názvami miest a oblastí, kde svätí pôsobili. Aj vy môžete pomôcť svojimi vecnými pripomienkami a radami.

Oznámenie narodenia Pána z Rímskeho martyrológia.

Informácie o Adam Sýkora

Obrázok používateľa Adam Sýkora

Krátke info o sebe (nepovinné)

Autor článkov z oblasti liturgiky a o liturgii.

ThLic. Mgr. Adam Sýkora, Ph.D. (✴1977) základné štúdium psychológie absolvoval na UCM v Trnave (2003-2008), základné štúdium teológie absolvoval na RKCMBF UK v Bratislave (1998-2002, 2005-2008), postgraduálne štúdium teológie absolvoval na KTF UK v Prahe (2009-2017). Systematicky sa venuje najmä liturgickým knihám, liturgickej textovej kritike, prekladom liturgických textov do slovenčiny a liturgickému právu — rubricistike. Je autorom viacerých článkov v časopise Liturgia, na portáli christ-net.sk a príspevkov na konferenciách.

E-mail: liturgika (at) gmail.com

ORCID iD: 0000-0002-5235-9694 ORCID (medzinárodná identifikácia autorov)

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články