Okom viery vidieť neviditeľné – z homílie pápeža Františka 5.11.2020

...«Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky» (v. 25-26). Veľké svetlo týchto slov premáha temnotu hlbokého zármutku vyvolaného Lazárovou smrťou. Marta ich prijíma a s pevným vyznaním viery prehlasuje: «Áno, Pane, ja som uverila, že ty si Mesiáš, Boží Syn, ktorý mal prísť na svet» (v. 27). Vďaka Ježišovým slovám Martina nádej prechádza zo vzdialenej budúcnosti do súčasnosti: vzkriesenie je k nej už blízko, je prítomné v osobe Krista.

Toto Ježišovo odhalenie dnes hovorí k nám všetkým: sme povolaní veriť vo vzkriesenie nie ako nejakej vidine na obzore, ale ako už prítomnej udalosti, ktorá sa nás tajomne dotýka už teraz. A predsa, táto viera vo vzkriesenie neignoruje ani nemaskuje rozpaky, ktoré ľudsky prežívame pred smrťou. Samotný Pán Ježiš, keď videl, ako Lazárove sestry a tí, čo boli s nimi plačú, nielenže neskrýval svoje pohnutie, ale – ako dodáva evanjelista Ján – priamo «zaslzil» (Jn 11,35). Vo všetkom s výnimkou hriechu je s nami plne solidárny: zažil aj drámu žiaľu, horkosť sĺz vyronených nad stratou milovaného človeka. To však nezmenšuje to svetlo pravdy, ktoré vyžaruje z jeho odhalenia, ktorého veľkým znamením bolo Lazárovo vzkriesenie.

Dnes nám teda Pán opakuje: «Ja som vzkriesenie a život» (v. 25). A volá nás obnoviť veľký skok viery tým, že vstúpime už teraz do svetla zmŕtvychvstania: «Nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky» (v. 26). Keď dôjde k tomuto skoku, náš spôsob myslenia a videnia sa zmení. Oko viery, presahujúc veci viditeľné, vidí určitým spôsobom to, čo je neviditeľné (porov. Heb 11,27). Každá udalosť sa potom hodnotí vo svetle inej dimenzie, tej večnej.

To je to, čo sa vynára v pasáži z Knihy múdrosti. Predčasná smrť spravodlivého človeka sa posudzuje z perspektívy odlišnej než je tá bežná: «Pretože sa ľúbil Bohu, stal sa jeho miláčikom, pretože žil medzi hriešnikmi, bol prenesený [...] aby zloba nezmenila jeho zmýšľanie, alebo klam, aby jeho dušu nezviedol» (4,10-11). Z pohľadu viery sa táto smrť nejaví ako nešťastie, ale ako prozreteľný skutok Pána, ktorého myšlienky nie sú totožné s našimi myšlienkami….

Text zverejnený na webovej stránke Vatikánskeho rozhlasu .

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články