Trojica je Láska, celá v službe svetu

...Boh stvoril svet ako dobrý a krásny, ale po hriechu je svet poznačený zlom a skazenosťou. My, muži a ženy, sme všetci hriešnikmi, a preto by Boh mohol zasiahnuť, aby nad svetom vykonal súd, zničil zlo a potrestal hriešnikov. Boh však svet miluje, aj napriek jeho hriechom; Boh miluje každého z nás aj vtedy, keď schybíme a vzdialime sa od neho. Boh Otec miluje svet natoľko, že pre jeho záchranu daruje to najvzácnejšie, čo má: svojho jednorodeného Syna, ktorý dá svoj život pre ľudí, vstane z mŕtvych a vracia sa k Otcovi, a spolu s ním posiela Ducha Svätého. Trojica je teda Láska, celá v službe svetu, ktorý chce zachrániť a obnoviť. Dnes, pri zamýšľaní sa nad Bohom Otcom a Synom i Duchom Svätým, myslime na Božiu lásku! A bude skutočne nádherné môcť precítiť, že sme milovaní. „Boh ma miluje“: to je pocit z dnešného dňa.

Keď Ježiš hovorí, že Otec dal svojho jednorodeného Syna, spontánne nám napadne Abrahám a obetovanie jeho syna Izáka, o ktorom hovorí Kniha Genezis (porov. 22,1-14): hľa, akú „bezhraničnú mieru“ má láska Boha. Tiež nám napadne i to, ako sa Boh zjavuje Mojžišovi: ako ten, ktorý je milosrdný a láskavý, zhovievavý, veľmi milostivý a verný (porov. Ex 34,6). Stretnutie s takýmto Bohom bolo povzbudením pre Mojžiša, ktorý, ako to stojí v Knihe Exodus, sa nebál postaviť za ľud pred Pánom, hovoriac mu: „Áno, je to ľud tvrdej šije, ale ty odpustíš naše neprávosti a hriechy a budeme tvoji“ (v. 9). A Boh tak urobil, keď poslal svojho Syna. My sme synmi v Synovi mocou Ducha Svätého! Sme Božím dedičstvom!

Drahí bratia a sestry, dnešný sviatok nás pozýva, aby sme sa nechali nanovo fascinovať krásou Boha; krásou, dobrotou a pravdou, ktorá je nevyčerpateľná. Ale zároveň krásou, dobrotou a pravdou, ktorá je pokorná a blízka, ktorá sa stala telom, aby vstúpila do nášho života, do našich dejín, do mojich dejín, do životného príbehu každého jedného z nás, aby sa každý muž či žena s ňou mohol stretnúť a mať večný život. A toto je viera: prijať Boha-Lásku, prijať tohto Boha-Lásku, ktorý sa darúva v Kristovi, ktorý nám dáva hýbať sa v Duchu Svätom; dovoliť mu, aby sa s nami stretol a dôverovať mu. Toto je kresťanský život. Milovať, stretať sa s Bohom, hľadať Boha; a on nás hľadá ako prvý, on sa s nami stretáva ako prvý.

Panna Mária, príbytok Trojice, nech nám pomáha prijímať s otvoreným srdcom Božiu lásku, ktorá nás napĺňa radosťou a dáva zmysel nášmu putovaniu v tomto svete, usmerňujúc ho stále v ústrety cieľu, ktorým je Nebo.“

pápež František na slávnosť Najsvätejšej Trojice v poludňajšom príhovore v nedeľu 7. júna

Text zverejnený na webovej stránke Vatikánskeho rozhlasu .

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články