Pohrebné obrady v čase ohrozenia infekciou

V čase zvýšeného ohrozenia infekciou je nanajvýš vhodné upraviť pohrebné obrady tak, aby sa minimalizovalo riziko infekcie. V nasledujúcich riadkoch podáme niekoľko zásad, ktoré je rozumné dodržať a vzorový pohrebný obrad, ktorý sa môže použiť.

Z infektologického hľadiska

je potrebné zachovať nasledujúce zásady:

  • Pohrebný obrad konať v exteriéri.
  • Minimalizovať čas, počas ktorého je rakva otvorená, mŕtveho tela sa pozostalí nemajú dotýkať ani v prípade, ak mŕtvy nemal infekčnú chorobu. Rozhodne sa treba vyhnúť dotyku mŕtveho tela rukou, alebo dokonca jeho bozkávaniu. (Ak úpravu tela nevykonávajú poverení pracovníci pohrebnej služby, pozostalí môžu vykonať nevyhnutné úpravy iba so zachovaním bariérovej ochrany, teda ochranný odev, rukavice, okuliare alebo štít, respirátor atď. — jednorázové pomôcky sa po použití musia zlikvidovať ako infekčný odpad, podľa predpisov.) Niektoré infekčné choroby vylučujú otvorenú rakvu a musí sa použiť cínová vložka uzavretá podľa predpisov.
  • Pozostalí majú byť poučení, aby zachovali potrebný odstup jeden od druhého.
  • Pozostalí majú používať bariérovú ochranu (rúška alebo respirátory, rukavice, ochrana očí, ochrana pokožky) a dezinfekciu.
  • Minimalizovať počet prítomných pozostalých.
  • Vyhnúť sa cestovaniu na vzdialené miesta pohrebov. (V prípade vzdialeného miesta radšej upustiť od účasti, pokiaľ nejde o veľmi blízkeho príbuzného či priateľa.)
  • Minimalizovať kvetinové dary (kytice, vence...), Rímsky pohrebný obrad dokonca zakazuje zdobiť oltár kvetmi aj v normálnej situácii, tento zvyk je vhodné rozšíriť aj na rakvu a hrob.
  • Sledovať a rešpektovať aj všetky ostatné príkazy a usmernenia hygienikov a štátnych orgánov.

Z liturgického hľadiska v obnovenej liturgii

je vhodné prispôsobiť obrad jeho skrátením. V obnovených pohrebných obradoch má predsedajúci možnosť obrad prispôsobiť okolnostiam, ako je uvedené v knihe pohrebných obradov. Obrad sa vykoná na jednom mieste, pri hrobe. Vynechajú sa sprievody a pokiaľ možno, aj prejavy sústrasti najbližším pozostalým, ak sa napriek tomu prejavuje sústrasť, treba minimalizovať fyzický kontakt, podávanie rúk, spoločenské bozkávanie a objatia.

Vzorový pohrebný obrad nájdete tu.
Obálka na pohrehné obrady je tu.

Pohrebný obrad v mimoriadnej forme

Pohrebný obrad v mimoriadnej forme (forma ktorá sa používala pred liturgickou reformou po Druhom vatikánskom koncile a ktorý sa môže používať aj dnes, pokiaľ oň pozostalí žiadajú) je z hľadiska úprav pre infekčné riziko oveľa jednoduchší, použije sa iba posledná časť pohrebného obradu, teda obrad absolúcie a obrady pri hrobe, ktoré sú krátke, pričom sa vynechá procesia a všetko sa koná pri hrobe. Omša sa slúži pred alebo po pohrebe, nespája sa priamo s pohrebným obradom na cintoríne a môže sa použiť katafalk s prázdnou rakvou a obradom "Libera" na konci omše. Procesia s rakvou tak z domu do kostola ako aj z kostola na cintorín sa vynechá, pokiaľ nie je potrebná z praktických dôvodov (teda že by obrad prebiehal bez prestávok a uloženia tela v chladiacom zariadení).

Pohrebný obrad v mimoriadnej forme nájdete tu.

K uvedenému pohrebnému obradu kňaz na začiatok pridá:
In nómine Patriset Fílii et Spíritus Sancti.
R: Amen.
S: Dóminus vobíscum.
R: Et cum spíritu tuo.
a pokračuje modlitbou Non intres in iudícium.

Ak by obradu predsedal laik, pridá na začiatok:
In nómine Patriset Fílii et Spíritus Sancti.
R: Amen.
V: Dómine exáudi oratiónem meam.
R: Et clamor meus ad te véniat.
a pokračuje modlitbou Non intres in iudícium. V obrade (mutatis mutandis) všade vynechá pozdrav Dóminus vobíscum a nahrádza ho (ak už nebol prednesený predtým) veršom Dómine exáudi oratiónem meam s príslušnou odpoveďou.

Informácie o Adam Sýkora

Obrázok používateľa Adam Sýkora

Krátke info o sebe (nepovinné)

Autor článkov z oblasti liturgiky a o liturgii.

ThLic. Mgr. Adam Sýkora, Ph.D. (✴1977) základné štúdium psychológie absolvoval na UCM v Trnave (2003-2008), základné štúdium teológie absolvoval na RKCMBF UK v Bratislave (1998-2002, 2005-2008), postgraduálne štúdium teológie absolvoval na KTF UK v Prahe (2009-2017). Systematicky sa venuje najmä liturgickým knihám, liturgickej textovej kritike, prekladom liturgických textov do slovenčiny a liturgickému právu — rubricistike. Je autorom viacerých článkov v časopise Liturgia, na portáli christ-net.sk a príspevkov na konferenciách.

E-mail: liturgika (at) gmail.com

ORCID iD: 0000-0002-5235-9694 ORCID (medzinárodná identifikácia autorov)

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články