Caeremoniale Episcoporum 1886

Caeremoniale Episcoporum 1886 (lat. pdf) je normatívny text, ktorý bol platný až do r. 1984, kedy ho pre novus ordo nahradilo nové vydanie. Pre mimoriadnu formu je text platný stále.

Pre osobitný charakter jazyka v ňom používaného a pre komplikovanosť matérie, prichodí vhodným poskytnúť záujemcom o liturgiu jeho preklad — zatiaľ aspoň niektorých častí, postupne budú pribúdať — ak Boha dá — ďalšie. Normy v ňom opísané sa nevzťahujú iba na biskupskú liturgiu, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať, pretože biskupská liturgia bola v prostredí Rímskeho obradu vždy vzorom pre presbyterskú — farskú liturgiu. Normy Caeremoniale teda často vysvetľujú a spresňujú normy misála a ostatných liturgických kníh, ktoré sa používajú aj mimo biskupskej liturgie. Pri preklade sa snažíme o vernosť textu, aj keď je to niekedy na úkor krásy slovenčiny a niekedy môže vyznieť ťažkopádne. Záväzným ostáva latinský text, preklad je len pomôckou. Netreba snáď osobitne zdôrazňovať, že biskupskí ceremoniári, zvlášť pokiaľ ide o vetus ordo, musia zvládať latinčinu natoľko, aby nepotrebovali náš preklad. No a napokon, keďže ide o prvý preklad tohto textu do slovenčiny, nutne bude obsahovať nemálo chýb, preto prosíme ctených čitateľov, aby sa so svojimi návrhmi na vylepšenia obrátili na prekladateľa a pomohli tak pripraviť kvalitnejší text pre ostatných.

Krátky pohľad na históriu Caeremoniale

Vývoj Caeremoniale nebol jednoduchý, prebiehal dlhú dobu a menil sa aj charakter textu. Kdesi na začiatku boli denníky pápežských ceremoniárov, do ktorých si zapisovali priebeh pontifikálnych slávení a neskôr sa k nim vracali. Z týchto denníkov sa vyvinuli Ordines Romani, ktoré stoja za vznikom tak Pontifikála, ako aj Caeremoniale. Medzičlánkom medzi Ordines a Caeremoniale boli rôzne diela (Liber caeremoniarum, Codex caerimonialis a pod.), ktoré mali tiež skôr opisný než normatívny charakter. V týchto textoch teda môžeme sledovať prechod štýlu od pôvodne akejsi reportáže k záznamu, ktorý sa písal s cieľom neskoršieho použitia, cez text normatívny, ktorý sa písal s cieľom zaväzovať, až po dnešnú podobu CE 1984, ktorý obsahuje okrem normatívnych aj pastoračno-teologické texty. CE 1600, teda prvé tlačené Caeremoniale bolo významnou zmenou. Dovtedy edícia ceremoniálov bola skôr diecézneho charakteru a ich text bol pre iných skôr odporúčaním, či návodom. CE1600 však bolo písané s cieľom podať normatívny text s istou záväznosťou a to pod autoritou Tridentského koncilu a pápeža Klementa VIII. Napriek tomu si text na mnohých miestach zachoval opisný charakter. CE 1600 sa tak stalo záväznou knihou s minimálnymi zmenami na takmer 400 rokov.

K vývinu Caeremoniale odporúčame:

TRIACCA, A.M. – SODI, M. (edd.): Caeremoniale Episcoporum. Editio princeps (1600). Edizione anastatica, Introduzione e Appendice, LEV, Città del Vaticano 2000, a tam uvedenú literatúru.

PRVÁ KNIHA

I. Odev a iné veci, ktoré je treba zariadiť pre novozvoleného biskupa pdf
II. Prvý príchod biskupa alebo arcibiskupa do svojej diecézy alebo provincie ...
III. Riadny odev arcibiskupa alebo biskupa vo svojej provincii, diecéze či meste pdf
IV. Čím sa má riadiť biskup alebo arcibiskup ohľadom požehnaní a iných povinností vo svojej diecéze alebo provincii a čím Apoštolský legát, alebo kardinál ktorý nie je legátom, alebo nuncius, alebo iný prelát ...
V. Úloha ceremoniára ...
VI. Úloha kostolníka (sakristiána) ...
VII. Úloha asistujúceho presbytera pri vešperách a omši ...
VIII. Asistencia dvoch kanonikov v diakonskom odeve, ak biskup celebruje a v riadnom odeve ak necelebruje ...
IX. Úloha diakona v slávnostnej omši ktorú celebruje biskup, alebo niekto iný ...
X. Úloha subdiakona v takejto pontifikálnej slávnostnej omši ...
XI. Počet, vlastnosti a povinnosti služobníkov v službe biskupovi pri kulte, teda pri knihe, svieci, palici, mitre, turibule, svietnikoch, ampulkách a abakuse pdf
XII. Výzdoba kostola a jeho príprava pred príchodom biskupa ...
XIII. Sedadlá biskupa, legáta, kardinálov, prelátov a tiež kniežat, magistrátu a význačných osobností, ich umiestnenie a výzdoba ...
XIV. Použitie slnečníka a baldachýnu ...
XV. Cirkevný odev biskupa a kanonikov, príchod do kostola a odchod z neho ...
XVI. Pálium a jeho použitie ...
XVII. Mitra a pastierska palica pdf
XVIII. Úklony a pokľaknutia, sedenie a státie, ktoré zachovávajú biskup, kanonici a všetci ostatní, či už v kostole alebo mimo neho a o bozkoch ruky biskupa alebo celebranta ...
XIX. Poriadok a spôsob zopnutia, rozopnutia, zdvihnutia a držania rúk biskupa alebo iného celebranta, kedy sa otočiť a obrátiť k oltáru alebo faldistóriu a späť a bozky oltára ...
XX. Držanie knihy pred biskupom ktorý necelebruje, ale je prítomný pri vešperách alebo slávnostnej omši a ako z nej treba čítať ...
XXI. Kruhy okolo biskupa počas slávnostnej omše slávenej coram Episcopo (pred biskupom), ako a kedy sa robia pred biskupom ...
XXII. Príhovory a povzbudenia, ktoré sa konajú v slávnostnej omši, alebo po omši pri pohrebe biskupa, alebo významnej osobnosti a o odeve rečníka ...
XXIII. Poriadok a spôsob vloženia kadidla do turibula a jeho požehnanie; okiadzanie v slávnostných vešperách a omši ...
XXIV. Spôsob odovzdania pokoja ...
XXV. Spôsob udelenia slávnostného požehnania biskupom a oznámenie odpustkov, kde, kedy a ako ...
XXVI. Nahradenie neprítomnosti kanonikov a iných služobníkov ...
XXVII. Orácie, čiže kolekty a ich rôzne nápevy ...
XXVIII. Organ, organista, hudobníci, speváci a normy ktoré musia zachovávať pri kulte ...
XXIX. Omša bez spevu slávená biskupom ...
XXX. Omša bez spevu slávená coram Episcopo (pred biskupom) na miestach jeho jurisdikcie ...
XXXI. Obrady a úkony zachovávané pri provinciálnej alebo diecéznej synode ...

DRUHÁ KNIHA

I. Slávnostné vešpery ak má biskup celebrovať nasledujúci deň ...
II. Slávnostné vešpery ak biskup nebude celebrovať nasledujúci deň ...
III. Slávnostné vešpery v katedrále bez biskupa, alebo v kolegiálnych kostoloch ...
IV. Kompletórium ...
V. Matutínum, ak je biskup prítomný ...
VI. Matutínum v katedrále bez biskupa, alebo v kolegiálnych kostoloch ...
VII. Ranné chvály a ostatné kánonické hodiny ...
VIII. Slávnostná omša slávená biskupom ...
IX. Slávnostná omša slávená "coram episcopo" (pred biskupom) ...
X. Vešpery a matutínum za zosnulých ...
XI. Pontifikálna omša za zosnulých slávená biskupom, príhovory a absolúcia po omši ...
XII. Omša za zosnulých slávená "coram episcopo" (pred biskupom) ...
XIII. Vešpery a omše v adventné nedele slávené biskupom alebo iným, za prítomnosti biskupa ...
XIV. Vigília Narodenia nášho Pána Ježiša Krista, matutínum a omša slávená v noci ...
XV. Slávnostne slávené sviatky, ktoré pripadnú až do dňa Očisťovania Panny Márie ...
XVI. Sviatok Očisťovania Panny Márie, požehnanie a rozdávanie sviec ...
XVII. Sviatok Očisťovania Panny Márie v katedrále bez biskupa a v kolegiálnych kostoloch ...
XVIII. Ofícium a omša na Popolcovú stredu slávené biskupom alebo iným, za prítomnosti biskupa ...
XIX. Popolcová streda bez biskupa a v kolegiálnych kostoloch ...
XX. Nedele pôstu až do Kvetnej nedele ...
XXI. Ofícium a omša na Kvetnú nedeľu ...
XXII. Tmavé hodinky štvrtka a piatka Veľkého týždňa ...
XXIII. Ofícium a omša Štvrtka Pánovej večere ...
XXIV. Mandatum, čiže umývanie nôh ...
XXV. Ofícium Veľkého piatku slávené biskupom ...
XXVI. To isté ofícium, ktorému biskup nepredsedá, ale je prítomný, alebo aj nie je prítomný a v kolegiálnych kostoloch ...
XXVII. Svätá sobota slávená biskupom ...
XXVIII. Svätá sobota neslávená biskupom, ak je prítomný, alebo aj nie je prítomný a v kolegiálnych kostoloch ...
XXIX. Slávnostná omša na Veľkú noc slávená biskupom a spoločné prijímanie ...
XXX. Veľká noc bez biskupa a v kolegiálnych kostoloch ...
XXXI. Nedele cez rok ...
XXXII. Veľké a malé litánie a procesie konané v roku ...
XXXIII. Sviatok najsv. Kristovho tela a procesia ...
XXXIV. Iné sviatky vo všeobecnosti, ktoré treba sláviť slávnostnejšie, mimo vyššie spomenutých ...
XXXV. Slávnostne slávené výročia vyvolenia a konsekrácie biskupa ...
XXXVI. Výročie posledného zosnulého biskupa ...
XXXVII. Výročie všetkých zosnulých biskupov a kanonikov katedrálneho kostola ...
XXXVIII. Choroba, smrť, pohreb a pochovanie biskupa a prosby k Bohu za vyvolenie nového vhodného biskupa ...
XXXIX. Nápev vyznania prednášaného diakonom po príhovore, forma oznámenia odpustkov a požehnanie , ktoré dáva biskup po príhovore ...

TRETIA KNIHA

(Túto knihu neobsahuje Caeremoniale Episcoporum 1600.)

I. ...

...
na stránke pracujeme...
(pokiaľ potrebujete nejakú konkrétnu časť akútne, dajte nám vedieť)

Informácie o Adam Sýkora

Obrázok používateľa Adam Sýkora

Krátke info o sebe (nepovinné)

Autor článkov z oblasti liturgiky a o liturgii.

ThLic. Mgr. Adam Sýkora, Ph.D. (✴1977) základné štúdium psychológie absolvoval na UCM v Trnave (2003-2008), základné štúdium teológie absolvoval na RKCMBF UK v Bratislave (1998-2002, 2005-2008), postgraduálne štúdium teológie absolvoval na KTF UK v Prahe (2009-2017). Systematicky sa venuje najmä liturgickým knihám, liturgickej textovej kritike, prekladom liturgických textov do slovenčiny a liturgickému právu — rubricistike. Je autorom viacerých článkov v časopise Liturgia, na portáli christ-net.sk a príspevkov na konferenciách.

E-mail: liturgika (at) gmail.com

ORCID iD: 0000-0002-5235-9694 ORCID (medzinárodná identifikácia autorov)

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články