Elenchus e Rituali Slovacchiae 1968


Elenchus e Rituali Slovacchiae, bol vydaný v roku 1968 a používal sa až do vydania revidovaných liturgických kníh po II. vatikánskom koncile. Bol vydaný ako doplnok a náhrada niektorých textov z Rituale Slovacchiae et Subcarpatorussiae (1937). Kniha nieje len dokumentom liturgickej obnovy na Slovensku, ale aj stále platným textom pre tých, ktorí pri slávení liturgie uprednostňujú mimoriadnu formu. V úvode knihy je možné si všimnúť prezentovanú mienku, ktorá sa postupne petrifikovala, že ľudový jazyk je podmienkou aktívnej účasti na liturgickom slávení.

(pdf)

OBSAH KNIHY:

INDEX GENERALIS

PARS PRIMA — PRVÁ ČASŤ

DE SACRAMENTIS — SVIATOSTI

TITULUS I — DE SACRAMENTO BAPTISMI
(Sviatosť krstu)

Cap. 1 Ordo Baptismi Parvulorum 9 Obrad krstu detí
Cap. 2 Benedictio mulieris post partum 22 Požehnanie ženy po pôrode
Cap. 3 Benedictio mulieris post partum, prole mortua 27 Požehnanie ženy po pôrode, ak dieťa zomrelo

TITULUS II — DE SACRAMENTO CONFIRMATIONIS
(Sviatosť birmovania)

Cap. 1 Ritus servandus ab episcopo vel sacerdote a Sancta Sede delegato, sacramentum Confirmationis administrante 31 Obrad ktorý použije biskup, alebo kňaz delegovaný Svätou stolicou pri vysluhovaní sviatosti birmovania
Cap. 2 Ritus servandus s sacerdote sacramentum Confirmationis aegroto, in periculo mortis constituto administrante 37 Obrad ktorý použije kňaz pri vysluhovaní sviatosti birmovania chorému v nebezpečenstve smrti

TITULUS III — DE SACRAMENTO EUCHARISTIAE
(Sviatosť Eucharistie)

Cap. 1 Ritus distribuendi sacram Eucharistiam extra Missam 38 Obrad rozdávania svätej Eucharistie mimo omše
Cap. 2 Ordo administrandi sacram Eucharistiam infirmis 41 Obrad vysluhovania svätej Eucharistie chorým

TITULUS IV — DE SACRAMENTO POENITENTIAE
(Sviatosť pokánia)

Cap. unic. Forma absolutionis communis 48 Forma všeobecného rozhrešenia

TITULUS V — DE SACRAMENTO UNCTIONIS INFIRMORUM
(Sviatosť pomazania chorých)

Cap. 1 Ritus continuus unctionis infirmorum et viatici 51 Súvislý obrad pomazania chorých a viatika
Cap. 2 Ritus continuus muniendi infirmum sacramentis in casu urgenti 71 Súvislý obrad sviatostného zaopatrenia chorého v núdzi (v časovej tiesni)
Cap. 3 Ordo commendationis animae 76 Obrad odporúčania duše

TITULUS VI — DE SACRAMENTO MATRIMONII
(Sviatosť manželstva)

Cap. 1 Ritus celebrandi Matrimonii sacramentum intra Missam 84 Obrad slávenia sviatosti manželstva v omši
Cap. 2 Ritus celebrandi Matrimonii sacramentum extra Missam 95 Obrad slávenia sviatosti manželstva mimo omše
Cap. 3 Benedictio novae nuptae 107 Požehnanie novomanželky
Cap. 4 Benedictio Matrimonii jubilaei 110 Požehnanie pri jubileu manželstva

PARS SECUNDA — DRUHÁ ČASŤ

DE PROCESSIONIBUS — PROCESIE

TITULUS VII — PROCESSIONES
(Procesie)

Cap. 1 De processione, quae fit post actionem liturgicam Feria VI in Passione et Morte Domini, pro deponendo Sanctissimo in Sepulcro 119 Procesia, ktorá sa koná po liturgickom slávení na Veľký piatok Umučenia a smrti Pána, na uloženie Sviatosti do hrobu
Cap. 2 Ordo processionis in sanctissima nocte Resurrectionis Domini 120 Obrad procesie v najsvätejšej noci Zmŕtvychvstania Pána
Cap. 3 Ordo processionis in Litaniis Maioribus, quo et segetes benedicuntur 122 Obrad procesie na Veľké litánie s požehnaním plodov
Cap. 4 Litaniae Minores seu Tribus diebus Rogationum 136 Malé litánie, čiže tri prosebné dni
Cap. 5 Ordo processionis in festo Corporis Christi 148 Obrad procesie na sviatok Božieho tela
Cap. 6 Ordo ad sollemniter recipiendum episcopum 156 Obrad slávnostného prijatia biskupa

PARS TERTIA — TRETIA ČASŤ

DE BENEDICTIONIBUS — POŽEHNANIA

TITULUS VIII — BENEDICTIONES
(Požehnania)

1 Benedictio aquae 161 Požehnanie vody
2 Benedictio domorum in festo Epiphaniae 165 Požehnanie domov na sviatok Epifánie (Zjavenia Pána)
3 Benedictio candelarum in festo sancti Blasii 169 Požehnanie sviec na sviatok sv. Blažeja
4 Benedictio communis ad omnia in Pascha 170 Spoločné požehnanie rôzneho na Veľkú noc
5 Benedictio ad omnia 171 Požehnanie rôzneho

TITULUS IX — DIVERSAE FUNCTIONES SACRAE
(Rôzne posvätné úkony)

Cap. 1 Pro sollemni invocatione Spiritus Sancti 172 Slávnostné vzývanie Ducha Svätého (Veni Sancte)
Cap. 2 Pro sollemni gratiarum actione 173 Slávnostné vzdávanie vďaky (Te Deum)
Cap. 3 Pro Eucharistica benedictione 174 Požehnanie s Eucharistiou
Cap. 4 Benedictio populi cum aqua benedicta diebus Dominicis impertinenda 175 Požehnanie ľudu s požehnanou vodou udeľované v nedeľu

APPENDIX

Cap. 1 Lectiones et evangelia, quae ad libitum in celebratione Matrimonii adhiberi possunt 179 Čítania a evanjeliá, ktoré sa môžu použiť podľa ľubovôle pri slávení manželstva
Cap. 2 Homiliae in celebratione Matrimonii 182 Homílie pri slávení manželstva

Informácie o Adam Sýkora

Obrázok používateľa Adam Sýkora

Krátke info o sebe (nepovinné)

Autor článkov z oblasti liturgiky a o liturgii.

ThLic. Mgr. Adam Sýkora, Ph.D. (✴1977) základné štúdium psychológie absolvoval na UCM v Trnave (2003-2008), základné štúdium teológie absolvoval na RKCMBF UK v Bratislave (1998-2002, 2005-2008), postgraduálne štúdium teológie absolvoval na KTF UK v Prahe (2009-2017). Systematicky sa venuje najmä liturgickým knihám, liturgickej textovej kritike, prekladom liturgických textov do slovenčiny a liturgickému právu — rubricistike. Je autorom viacerých článkov v časopise Liturgia, na portáli christ-net.sk a príspevkov na konferenciách.

E-mail: liturgika (at) gmail.com

ORCID iD: 0000-0002-5235-9694 ORCID (medzinárodná identifikácia autorov)

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články