Rituale Slovacchiae et Subcarpatorussiae (1937)


Celým názvom Rituale omnium Lat. rit. dioecesium Slovacchiae et Subcarpatorussiae ad instar appendicis Ritualis Romani cum approbatione Sacrae Rituum Congregationis jussu et auctoritate omnium praesulum Slovacchiae, bol vydaný v roku 1937 a používal sa až do vydania revidovaných liturgických kníh po II. vatikánskom koncile. Nie všetky jeho časti sa používali až do vydania nových liturgických kníh, lebo niektoré boli nahradené časťami rituála, ktoré boli publikované v Elenchus e Rituali Slovacchiae (1968). Kniha je vynikajúcim dokladom používania živého jazyka v liturgii už pred II. vatikánskym koncilom i ukážkou aptácií, ktoré sa v našich diecézach používali. Pri vysluhovaní sviatostí a svätenín podľa mimoriadnej formy je táto kniha stále v platnosti.

(pdf)

OBSAH KNIHY:

PARS PRIMA — PRVÁ ČASŤ

DE SACRAMENTIS — SVIATOSTI

TITULUS I

Caput unicum De iis quae in administratione Sacramentorum generaliter servanda sunt 5 Všeobecné normy, ktoré treba dodržať pri vysluhovaní sviatostí

TITULUS II

Cap. 1 De Sacramento Baptismi rite administrando 9 Riadne vysluhovanie krstu
Cap. 2 Ordo Baptismi Parvulorum 16 Obrad krstu detí
Cap. 3 De Baptismo Adultorum 25 Krst dospelých
Cap. 4 Ordo Baptismi Adultorum 26 Obrad krstu dospelých
Cap. 5 Ordo supplendi omissa super Infantem baptizatum 54 Obrad doplnenia vynechaného pri krste dieťaťa
Cap. 6 Ordo supplendi omissa super Adultum baptizatum 61 Obrad doplnenia vynechaného pri krste dospelého
Cap. 7 Benedictio Fontis baptismi extra Sabbatum Paschae et pentecostes, cum aqua consecrata non habetur 85 Požehnanie krstného prameňa mimo soboty Veľkonočnej a Turíčnej, keď chýba svätená voda
Cap. 8 Benedictio mulieris post partem 88 Požehnanie ženy po pôrode

TITULUS III

Cap. 1 De Sacramento Confirmationis 93 Sviatosť birmovania
Cap. 2 Ritus Confirmationis 95 Obrad birmovania

TITULUS IV

Cap. 1 De Sacramento Poenitentiae 99 Sviatosť pokánia
Ordo ministrandi Sacramentum Poenitentiae 100 Obrad vysluhovania sviatosti pokánia
Cap. 2 Absolutionis forma communis 102 Všeobecná forma absolúcie
Cap. 3 De Absolutione ab Excommunicatione in foro exteriori 103 Rozhrešenie od exkomunikácie vo vonkajšom fóre
Cap. 4 Ritus absolvendi et recipiendi acatholicum conversum in sinum S. Matris Ecclesiae 107 Obrad rozhrešenia a prijatia nekatolíckeho konvertitu do lona svätej matky Cirkvi
I Ritus pro recipiendo haeretico materiali 108 Obrad prijatia materiálneho heretika
II Ritus pro recipiendo haeretico formali 122 Obrad prijatia formálneho heretika
Cap. 5 Ritus absolvendi excomunicatum jam mortuum 127 Obrad oslobodenia už mŕtveho exkomunikovaného
Cap. 6 De modo absolvendi a suspensione vel ab interdicto externa vel intra sacramentalem Confessionem 129 Obrad oslobodenia od suspenzie alebo interdiktu mimo alebo počas sviatostného vyznania
Cap. 7 Modus exsequendi dispensationem circa impedimenta Matrimonii occulta in foro constientiae 130 Spôsob udelenia dišpenzu od tajnej prekážky k manželstvu vo fóre svedomia

TITULUS V

Cap. 1 Se Ss. Eucharistiae Sacramento 133 Sviatosť Najsvätejšej Eucharistie
Cap. 2 Ordo administrandi sacram Communionem 136 Obrad vysluhovania svätého prijímania
Cap. 3 De Communione Paschali 139 Veľkonočné sväté prijímanie
Cap. 4 De prima puerorum Communione generali 140 Prvé sväté prijímanie
Cap. 5 De Communione Infirmorum 148 Sväté prijímanie chorých

TITULUS VI

Cap. 1 De Sacramento Extremae Unctionis 159 Sviatosť posledného pomazania (pomazania chorých)
Cap. 2 Ordo ministrandi Sacramentum Extremae Unctionis 161 Obrad vysluhovania sviatosti posledného pomazania
Cap. 3 De visitatione et cura infirmorum 169 Návšteva a starostivosť o chorých
Cap. 4 Modus iuvandi morientes (Affectus moribundi) 181 Spôsob odporúčania zomierajúcich
Cap. 5 Ritus Benedictionis Apostolicae in articulo mortis impertiendae 187 Obrad udelenia apoštolského požahnania v nebezpečenstve smrti
Cap. 6 Ordo Commendationis animae 191 Obrad odporúčania duše (zomierajúceho)
Cap. 7 In expiratione 208 Pri skonaní
Cap. 8 Benedictio puerorum aegrotantium 210 Požehnanie chorých detí
Cap. 9 De cura puerorum graviter decumbentium, qui nondum ad Sacramenta admissi sunt 213 Starostlivosť o ťažko choré deti, ktoré ešte neprijali sviatosti

TITULUS VII

Cap. 1 De Exequiis 215 Pohreby
Cap. 2 De iis quibus neganda est ecclesiastica sepultura 217 Komu je odopretý cirkevný pohreb
Cap. 3 Exequiarum Ordo pro Adultis 218 Obrad pohrebu dospelých
1 Ritus impositionis ad Tumbam, quando non dicitur Officium Defunctorum 218 Obrad uloženia do rakvy, keď sa nehovorí ofícium za zosnulých
2 Ritus impositionis ad Tumbam, quando dicitur Officium Defunctorum 219 Obrad uloženia do rakvy, keď sa hovorí ofícium za zosnulých
Cap. 4 Ritus sepeliendi Adultos 219 Obrad pohrebu dospelých
I In domo defuncti 219 V dome zosnulého
II Processio ad Ecclesiam 233 Sprievod do kostola
III In Ecclesia 234 V kostole
IV Processio ad Sepulcrum 237 Sprievod k hrobu
V Apud sepulcrum 238 Pri hrobe
Cap. 5 De exequiis absente defuncti corpore 239 Pohreby ak chýba telo zosnulého
Cap. 6 De Exequiis Parvulorum 241 Pohreby detí

TITULUS VIII

DE SACRAMENTO ORDINIS

Caput unicum Proclamatio ordinandorum 247 Oznámenie ordinandov

TITULUS IX

Cap. 1 De Sacramento Matrimonii 251 Sviatosť manželstva
Cap. 2 Ritus celebrandi Matrimonii Sacramentum 254 Obrad slávenia sviatosti manželstva
Cap. 3 Solemnis Benedictio nuptialis infra Missam pro sponso et sponsa 265 Slávnostné sobášne požehnanie ženícha a nevesty v omši
Cap. 4 Ritus introducendi novam Nuptam in templum post nuptias 267 Obrad vovedenia novomanželky do kostola po sobáši

PARS SECUNDA — DRUHÁ ČASŤ

DE BENEDICTIONIBUS — POŽEHNANIA

TITULUS I

Caput unicum Regulae generales 271 Všeobecné normy

TITULUS II

BENEDICTIONES NON RESERVATAE — NEVYHRADENÉ POŽEHNANIA

Caput 1

Benedictiones personarum — Požehnania osôb

1 Benedictio Matrimonii Jubilaei 273 Požehnanie jubilujúcich manželov
2 Benedictio peregrinorum ad loca sancta prodeuntium 280 Požehnanie pútnikov pred púťou
3 Benedictio peregrinorum post reditum 282 Požehnanie pútnikov po návrate
4 Benedictio infantis 283 Požehnanie dieťatka
5 Benedictio puerorum 284 Požehnanie detí
6 Benedictio infantis aegroti 286 Požehnanie chorého dieťatka
7 Benedictio mulieris praegnantis in periculis partus 287 Požehnanie ženy pred ťažkým pôrodom
8 Benedictio adulti aegrotantis 289 Požehnanie dospelého chorého
9 Eadem benedictio pro pluribus infirmis 290 Požehnanie viacerých chorých
10 Benedictio pueri 292 Požehnanie dieťaťa

Caput 2

Benedictiones aedificiorum aliarumque structurarum — Požehnania domov a stavieb

1 Benedictio domus novae 293 Požehnanie nového domu
2 Benedictio loci, sive domus 293 Požehnanie miesta alebo domu
3 Benedictio domorum in Festo Epiphaniae 294 Požehnanie domov na sviatok Zjavenia Pána
4 Benedictio domorum in Sabbato sancto et reliquo Temp. Pasch. 295 Požehnanie domu na Veľkú sobotu a vo Veľkonočom období
5 Benedictio domorum extra Tempus Paschale 297 Požehnanie domov mimo veľkonočného obdobia
6 Benedictio thalami 297 Požehnanie spálne
7 Benedictio domus scholaris 298 Požehnanie školského domu
8 Alia Benedictio domus scholarum 303 Iné požehnanie školského domu
9 Benedictio domus catholicae Associationis, Monasterii, Hospitalis, Orphanotrophii, seu alterium benefici Instituti 304 Požehnanie domu katolíckej asociácie, kláštora, nemocnice, sirotinca, alebo iného dobročinného inštitútu
10 Benedictio novae navis 306 Požehnanie novej lode
11 Benedictio pontis novi 306 Požehnanie nového mosta
12 Benedictio viae ferrae et curruum eius 307 Požehnanie železnice a jej vozidiel
13 Benedictio fodinae metalli aut lithantracum 308 Požehnanie bane na kov alebo uhlie
14 Benedictio fornacis fusoriae metallicae vel aliarum huius generis fornacum 309 Požehnanie vyhne na kov alebo zvlievárne
15 Benedictio fornacis calcariae 310 Požehnanie vápenky (cementárne)
16 Benedictio fontis 310 Požehnanie prameňa
17 Benedictio Putei 311 Požehnanie studne
18 Benedictio primarii lapidis aedificii 311 Požehnanie základného kameňa stavby
19 Benedictio ignis 312 Požehnanie ohňa
20 Benedictio officinae librariae et machinae typographicae 312 Požehnanie tlačiarne a tlačiarenského stroja
21 Benedictio vehiculi seu currus 314 Požehnanie vozidla alebo voza
22 Benedictio machinae itineri aëro destinatae 314 Požehnanie stroja na lietanie
23 Benedictio machinae ad extinguendum incendium 315 Požehnanie techniky na hasenie požiarov

Caput 3

Benedictiones rerum, quae cultui divino aliisque piis usibus destinantur — Požehnania vecí, ktoré sa určujú na Boží kult a podobný zbožný účel

1 Ordo ad faciendam Aquam benedictam 318 Obrad požehnania vody
2 Benedictio populi cum aqua benedicta 321 Požehnanie ľudu požehnanou vodou
3 Benedictio aquae in Vigilia Epiphaniae Domini 322 Požehnanie vody na vigíliu Epifánie (Zjavenia Pána)
4 Benedictio Cretae in Epiphania 338 Požehnanie kriedy na Epifániu (Zjavenie Pána)
5 Benedictio trium munerum pretiosorum in Epiphania 339 Požehnanie troch vzácnych darov na Epifániu (Zjavenie Pána)
6 Benedictio Candelarum extra diem purificationis B. M. V. 340 Požehnanie sviec mimo sviatku Očisťovania P. M. (Obetovanie Pána)
7 Benedictio Candelae pro moribundis 341 Požehnanie sviec pre chorých
8 Benedictio Candelarum in Festo S. Blasii 341 Požehnanie sviec na sviatok sv. Blažeja
9 Benedictio novi Organi 432 Požehnanie nového organa
10 Benedictio devotionalium 344 Požehnanie devocionálií
11 Benedictio Oratorii privati seu domestici 345 Požehnanie súkromnej alebo domácej kaplnky
12 Benedictio libelli precum 345 Požehnanie modlitebnej knižky
13 Benedictio metalli pro campana Požehnanie kovu na zvony (zvonoviny)

Caput 4

Benedictiones rerum, communibus hominum usibus inserviantium — Požehnania verejnoprospešných vecí

1 Benedictio pomorum in festo S. Blasii 347 Požehnanie ovocia na sviatok sv. Blažeja
2 Benedictio Agni Paschalis 348 Požehnanie veľkonočného baránka
3 Benedictio ovorum 348 Požehnanie vajec
4 Benedictio panis 349 Požehnanie chleba
5 Benedictio panis alia Iné požehnanie chleba
6 Benedictio communis ad omnia in Pascha 350 Spoločné požehnanie rôzneho na Veľkú noc
7 Benedictio novorum fructuum 350 Požehnanie nových plodov
8 Benedictio ad quocumque comestibile 350 Požehnanie rôzneho k úžitku
9 Benedictio olei simplicis 351 Požehnanie obyčajného oleja
10 Benedictio communis super fruges et vineas 352 Požehnanie sadov a viníc
11 Benedictio seminum 352 Požehnanie zrna
12 Benedictio horrei seu segetum demessarum 353 Požehnanie sýpky a zozbieranej úrody
13 Benedictio pistrini 353 Požehnanie pekárne
14 Benedictio vini in Festo S. Joannis Ap. et Ev. 354 Požehnanie vína na sviatok sv. Jána apoštola a evanjelistu
15 Benedictio vini in Festo S. Joannis Ap. et Ev. alia Iné požehnanie vína na sviatok sv. Jána apoštola a evanjelistu
16 Benedictio novae uvae in Festo Transfigurationis Domini 357 Požehnanie nového hrozna na sviatok Premenenia Pána
17 Benedictio herbarum in Festo Assumptionis B. M. V. 357 Požehnanie bylín na sviatok Nanebovzatia P. M.
18 Benedictio vestium et cinguli 358 Požehnanie odevov a opaskov
19 Benedictio linteaminum pro infirmis 358 Požehnanie textílií (bielizne) pre chorých
20 Benedictio cujuscumque medicinae 359 Požehnanie rôznych liečiv
21 Benedictio panis et placentarum 359 Požehnanie chleba a koláčov
22 Benedictio cerevisiae 360 Požehnanie piva
23 Benedictio casei et butyri 360 Požehnanie syrov a masla
24 Benedictio laridi 361 Požehnanie slaniny
25 Benedictio volucrum 361 Požehnanie vtákov
26 Benedictio apum 362 Požehnanie včiel
27 Benedictio pecorum et iumentorum 362 Požehnanie oviec a dobytka
28 Benedictio equorum et animalium 363 Požehnanie koní a zvierat
29 Benedictio animalium peste vel morbo laborantium 364 Požehnanie nakazených a chorých zvierat
30 Benedictio salis et avenae 365 Požehnanie soli a ovsa
31 Benedictio stabuli 365 Požehnanie chlieva (stajne)
32 Benedictio vini pro infirmis 366 Požehnanie vína pre chorých
33 Benedictio ad omnia 367 Požehnanie rôzneho

TITULUS III

BENEDICTIONES RESERVATAE — VYHRADENÉ POŽEHNANIA

Caput 1

Benedictiones ab Episcopo vel aliis Sacerdotibus facultatem habentibus faciendae — Požehnania ktoré koná biskup, alebo kňaz majúci dovolenie

1 Benedictio Sacerdotalium Indumentorum 368 Požehnanie kňazských rúch
2 Benedictio mapparum seu tobalearum altaris 369 Požehnanie oltárnych plácht
3 Benedictio pallae et corporalis 370 Požehnanie páll a korporálov
4 Benedictio tabernaculi seu vasculorum 371 Požehnanie požehnanie svätostánku alebo nádobiek
5 Benedictio ostensorii 371 Požehnanie monštrancie
6 Sollemnis benedictio Crucis 372 Slávnostné požehnanie kríža
7 Benedictio solemnior Crucis 373 Slávnostnejšie požehnanie kríža
8 Benedictio imaginum sive statuarum 378 Požehnanie obrazov alebo sôch
9 Benedictio vexilli processionalis cujuslibet Societatis 378 Požehnanie procesiovej zástavy nejakého združenia
10 Ritus benedicendi et imponendi primarium lapidem pro Ecclesia aedificanda 379 Obrad požehnania a položenia základného kameňa pre stavbu kostola
11 Ritus benedicendi novam Ecclesiam 383 Obrad požehnania nového kostola
12 Ritus reconciliandi Ecclesiam violatam 387 Obrad obnovenia zneucteného kostola
13 De consecratione altarium execratorum 390 Posvätenie odsvätených oltárov
14 Ritus benedicendi novum coemeterium 395 Obrad požehnania nového cintorína
15 Ritus reconciliandi coemeterium violatum Obrad obnovenia zneucteného cintorína
16 Benedictio vasorum pro sacris Oleis includendis 398 Požehnanie nádob na úschovu svätých olejov
17 Benedictio sacrorum vasorum et aliorum ornamentorum in genere 399 Požehnanie posvätných nádob a rôznych iných ozdôb
18 Benedictio Capsarum pro Reliquiis Sanctorum includendis 400 Požehnanie puzdier pre uzavretie relikvií svätých
19 Benedictio simplex novae campanae 400 Jednoduché požehnanie nového zvona
20 Benedictio campanae profanae 406 Požehnanie civilného zvona
21 Benedictio telegraphi 407 Požehnanie telegrafu
22 Benedictio sollemnior viae ferrae et curruum 409 Slávnostnejšie požehnanie železnice a jej vozidiel
23 Benedictio deprecatoria contra mures, locustas, bruchos, vermes et alia animalia nociva 411 Prosebné požehnanie proti hlodavcom, kobylkám, chrobákom, červom a iným škodlivým živočíchom
24 Benedictio habitus clericalis 413 Požehnanie klerického odevu
25 Benedictio machinae ad excitandam lucem electricam 414 Požehnanie elektrárne

Caput 2

Benedictiones propriae nonnullorum ordinum regularium — Vlastné požehnania niektorých rehoľných rádov

1 Methodus pro erigendis Statonibus Viae Crucis 416 Spôsob ustanovenia krížovej cesty
2 Benedictio Rosariorum B. M. V. 420 Požehnanie ružencov
3 Formula brevior benedicendi Coronam Ss. Rosarii B. M. V. 421 Kratšia formula požehnania ruženca
4 Benedictio Rosarum Societatis Ss. Rosarii 421 Požehnanie ruží spolku sv. ruženca
5 Benedictio habitus B. M. V. de Monte Carmelo 422 Požehnanie rúcha P. M. karmelskej
6 Benedictio scapularis B. M. V. de Monte Carmelo 425 Požehnanie škapuliara P. M. karmelskej
7 Benedictio „Médaile miraculeuse“ 426 Požehnanie „Zázračnej medaily“
8 Benedictio Stationum viae Matris Dolorosae 427 Požehnanie zastavení cesty Bolestnej matky
9 Benedictio chordae S. Francisci Assisiensis 429 Požehnanie reťaze sv. Františka
10 Benedictio aquae in honorem S Ignatii Confessoris 431 Požehnanie vody na česť sv. Ignáca vyznavača
11 Benedictio papalis in fine contionum 432 Pápežské požehnanie na konci zhromaždenia
12 Absolutio generalis et benedictio papalis pro regularibus Ordinibus 432 Generálne rozhrešenie a pápežské požehnanie pre rehoľné rády
13 Benedictio puerorum et puellarum in Festis piae Unionis Sancta Infantia nuncupatae 435 Požehnanie chlapcov a dievčat na sviatky zbožnej jednoty svätého detstva
Decretum de facultatibus indulgentias piis operibus aut devotionis objectis adnectendi 437 Dekrét o fakultách a odpustkoch za zbožné skutky a pobožnosti

PARS TERTIA — TRETIA ČASŤ

DE PROCESSIONIBUS — PROCESIE

Regulae generales 441 Spoločné normy

TITULUS I

PROCESSIONES ORDINARIAE — RIADNE PROCESIE

Cap. 1 De processione et quibusdam aliis ritibus Feriae V in Coena Domini 443 Procesia a ostatné obrady Zeleného štvrtka
Cap. 2 Feria VI in Parasceve de Processione, quae fit ante Missam praesanctificatorum 444 Veľký piatok, procesia, ktorá sa koná pred omšou vopredposvätených darov
Cap. 3 Processio pro deponendo Ss. Corpore Christi in sepulcro 444 Procesia na uloženie Najsv. Kristovho tela do hrobu
Cap. 4 Ordo in sanctissima Nocte Resurrectionis D. N. J. Chr. servandus 446 Obrad zachovávaný vo svätej noci Zmŕtvychvstania nášho Pána Ježiša Krista
Cap. 5 Ordo servandus in Litaniarum Majorum Processione 451 Obrad zachovávaný pri procesii na Veľké litánie
Cap. 6 Ordo servandus in Processionibus Litaniarum Minorum 464 Obrad zachovávaný pri procesiách na Malé litánie
Cap. 7 De Processione in Festo Ssmi Corporis Christi 474 Procesia na sviatok Najsv. Tela Kristovho

TITULUS II

PROCESSIONES EXTRAORDINARIAE — MIMORIADNE PROCESIE

Cap. 1 De processione ad petendam pluviam 484 Procesia na vyprosenie dažďa
Cap. 2 Processio ad postuladam serenitatem 485 Procesia na vyprosenie jasného počasia
Cap. 3 Preces ad repellendam tempestatem 487 Prosby na odvrátenie pohromy
Cap. 4 Preces dicendae tempore penuriae et famis 489 Modlitby v čase biedy a hladu
Cap. 5 Processio tempore mortalitatis et pestis 490 Procesia v čase úmrtnosti a nákazy
Cap. 6 Preces dicendae in Litaniis tempore belli 491 Prosby v litániách v čase vojny
Cap. 7 Processio in quacumque tribulatione 495 Procesia v každej núdzi
Cap. 8 Preces dicendae in Processione pro gratiarum actione 496 Modlitby v procesii na poďakovanie
Cap. 9 De Processione in Translatione Ss. Reliquiarum insignium 503 Procesia na prenesenie významných relikvií
De exorcizandis obsessis a daeminio 504 Exorcizmus posadnutých zlým duchom
De libris habendis apud Parochos 504 Knihy, ktoré majú mať farári

APPENDIX

DIVERSAE FUNCTIONES SACRAE — RÔZNE POSVÄTNÉ ÚKONY

1 De expositione et repositione Sanctissimi Altaris Sacramenti 507 Vyloženie a uloženie Najsv. Oltárnej Sviatosti
2 De Missa bis eadem die celebranda 511 Omša druhýkrát slávená v ten istý deň
3 Ordo ad recipiendum solemn. Episcopum 512 Poriadok slávnostného prijatia biskupa
4 Instalatio parochorum 513 Inštalácia farárov
5 Devotiones pomeridianae 514 Poobedňajšie pobožnosti
6 Quattuor Antiphonae B. M. V. 515 Štyri mariánske antifóny
7 Gratiarum actio pro feliciter terminato anno 518 Vďakyvzdanie za šťastne skončený rok
Litaniae S. Nominis Jesu (lat.) 518 Litánie o Najsv. mene Ježiš (lat.)
Litaniae S. Nominis Jesu (slav.) 520 Litánie o Najsv. mene Ježiš (slov.)
Litaniae S. Nominis Jesu (germ.) 524 Litánie o Najsv. mene Ježiš (nem.)
Litaniae S. Nominis Jesu (hung.) 528 Litánie o Najsv. mene Ježiš (maď.)
8 Pro solemni Invocatione Spiritus Sancti diversis occasionibus 532 Slávnostné vzývanie Ducha Svätého pri rôznych príležitostiach
Veni, Sancte Spiritus 532 Duchu Svätý, príď z neba
Veni, Creator Spiritus 533 Príď Duchu Svätý tvorivý
9 Pro solemni gratiarum actione diversis occasionibus (Te Deum) 534 Slávnostné vzdávanie vďaky pri rôznych príležitostiach (Teba, Bože, chválime)

INDEX ALPHABETICUS — ABECEDNÝ ZOZNAM (p. 543)

FINIS

KONIEC

Informácie o Adam Sýkora

Obrázok používateľa Adam Sýkora

Krátke info o sebe (nepovinné)

Autor článkov z oblasti liturgiky a o liturgii.

ThLic. Mgr. Adam Sýkora, Ph.D. (✴1977) základné štúdium psychológie absolvoval na UCM v Trnave (2003-2008), základné štúdium teológie absolvoval na RKCMBF UK v Bratislave (1998-2002, 2005-2008), postgraduálne štúdium teológie absolvoval na KTF UK v Prahe (2009-2017). Systematicky sa venuje najmä liturgickým knihám, liturgickej textovej kritike, prekladom liturgických textov do slovenčiny a liturgickému právu — rubricistike. Je autorom viacerých článkov v časopise Liturgia, na portáli christ-net.sk a príspevkov na konferenciách.

E-mail: liturgika (at) gmail.com

ORCID iD: 0000-0002-5235-9694 ORCID (medzinárodná identifikácia autorov)

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články