Mária nezostala pannou?

Panna Maria

Táto pravda viery sa ťažko chápe v dobe voľnej sexuality.
Kto totiž úctivo nezmýšľa o tajomnom pôvode človeka, o počatí, materstve a zrodení, sotva bude mať najzákladnejší predpoklad k tomu, aby mal úctu k tajomstvu vtelenia Bohočloveka a Máriinho materstva. Viera nás však poučuje,
že ak môže Boh vo svojej dobrotivej všemohúcnosti vyvolať svet k bytiu z ničoho, môže i pod srdcom panny spôsobiť, aby sa „slovo stalo telom a prebývalo medzi nami“. Nikto totiž v celom ľudstve neexistuje, ani niet sily v prirodzenej plodnosti, ktorá by mohla počať toho, na ktorom všetka plodnosť závisí, a z ktorého vyviera prameň ľudského pokolenia. „Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo“ (Jn 1, 3).

Už v období prípravy na Kristov príchod pôsobil Boh často zázračne pri počatí svojich služobníkov, ktorí mali pripravovať cestu pre príchod jeho Syna.

Abrahámovi porodila Sára syna až v starobe, v dobe, keď sa žena už nemôže stať matkou. Alžbeta, ktorá bola neplodná, počala Jána Krstiteľa, Kristovho predchodcu, tiež zázračne v pokročilom veku. Nemožno sa teda diviť, keď ešte väčší zázrak sprevádza počatie a zrodenie samého Vykupiteľa.
Mária bola pannou pred anjelským zvestovaním:
Prorok Izaiáš o nej píše: „Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel“ (7, 14). A pretože prorok o tomto Synovi hovorí, že bude Bohom silným, môže byť onou pannou jedine Mária. Izaiášove slová vzťahuje na Máriu i Sv. Matúš (1, 22-23).

V Novom zákone sa o nej hovorí: „ V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne (Lk 1, 26-27). „S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom: Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého“ (Mt 1, 18)

I pri Kristovom počatí a narodení zostala Mária pannou:
Ten, ktorý spôsobil, že Mária počala bez porušenia panenstva, mohol spôsobiť, aby vydala svojho syna a zostala nedotknutá.

Boží Syn začal byť človekom skrze Ducha Svätého, ktorý spôsobil, že prijal z Márie ľudské telo: „Mária povedala anjelovi: Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám? Anjel jej odpovedal: Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží
Syn.“ (Lk 1, 34-35). Máriino panenstvo potvrdzujú anjelove slová: „Lebo Bohu nič nie je nemožné“ (Lk 1, 37).

Biblická zvesť o Kristovom narodení u Lk 2, 10-20 nie je dodatočne vymyslená podľa antických predlôh a spísaná ako mýtus o Kristovi. Práve Lukáš mal preukázateľný záujem na dejinnej spojitosti Ježišovho života s udalosťami Rímskej ríše (Lk 2, 1). Kristus ani ako Boh ani ako človek sa nenarodil tak ako sa rodia ľudia, ako deti pozemských otcov, ale z Boha (Jn 1, 13).

Potvrdzujú to i anjelove slová k Sv. Jozefovi: „Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého“ (Mt 1, 20).

Preto sa hovorí o Ježišovi, že „A mysleli si, že je synom Jozefa“ (Lk 3, 23). Otcom Pána sa Sv. Jozef niekedy v evanjeliu nazýva pretože sa o neho otcovsky staral. Mária zostala pannou i po Ježišovom narodení:
V slovách, ktorými sa obrátila k anjelovi (Lk 1, 34) „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“ niektorí chápu ako sľub ustavičného panenstva.

Preto ju na kríži Ježiš odporučil Sv. Jánovi, lebo iných detí nemala. Keby mala, bolo by to proti všetkým židovským zvykom.

Učenie, že Mária zostala vždy pannou, potvrdzujú výroky cirkevných otcov, z ktorých nikto o tom nepochyboval. Tak Sv. Ambróz, Philostorgius, Epiphanius a Sv. Bazil. Od apoštolských dôb sa Mária neoznačuje inak než so stálym prídavkom panna. „Narodený z Márie Panny“ - tak znie úryvok z apoštolského vyznania viery. Je to teda učenie viery z prvého obdobia Cirkvi.

Na 2. ekumenickom carihradskom sneme v r. 686 prehlasujú biskupovia: „Kto nevyznáva dvojité zrodenie Božieho Slova, prvé od večnosti z Otca, bez času a bez tela, a druhé v posledných dňoch, keď slovo zostúpilo z neba a stalo sa človekom zo svätej, blahoslavenej Bohorodičky a vždy Panny Márie a z nej sa zrodilo, budiš vyobcovaný“. Podobne hovorí v r. 675 snem v Tolede, 4. lateránsky snem z r. 1215, pápež Siricius v 5. st. i sv. Gregor Nysenský.

Patrilo sa, aby Kristus ako jednorodený od Otca bol i jednorodený od Matky. Dôstojnosť Bohorodičky vylučuje porušenie panenstva. Ona musela celkom výlučne patriť Bohu. Panenstvo Márie je absolútna požiadavka božstva
jej dieťaťa. Ježiš Kristus mal prirodzenú matku Máriu, ale nemohol mať prirodzeného otca; jeho účasť bola nahradená Božou mocou. I pre Luthera zostala Mária trvalo pannou.

 #

este k panenstvu

Ešte pár postrehov k téme z vynikajúcej stránky http://viera.wz.sk/:

Keď som namietal proti katolíckemu učeniu o večnom panenstve Márie, Matt mal odpoveď, ktorá vyvrátila môj argument. Spýtal som sa, ako si vysvetľuje skutočnosť, že Mt 13, 55 uvádza ako Ježišových "bratov" Jakuba, Jozesa, Šimona a Júdu (toto bol môj obľúbený verš, aby som pokoril katolíkov). Poukázal mi na to, že Lk 6, 15-16 hovorí, že Jakub a Jozes, hoci na inom mieste sa nazývajú Ježišovými "bratmi", tu sa uvádzajú ako Alfejovi synovia (porov. Mt 10, 3; 27, 56). Jeho manželka Mária bola vlastne sestrou Panny Márie alebo možno jej sesternicou (porov. Jn 19, 25). Títo "bratia" boli vlastne Ježišovými bratancami. Termín "brat" v Písme často znamenal "bratanec" alebo iný druh príbuzného. Priviedlo ma to do rozpakov, keď mi tieto verše ukázal katolík, ktorý citoval Bibliu! Ale myslel som si, že aj keby títo muži boli Ježišovými bratancami, Písmo hovorí, že Ježiš bol Máriiným "prvorodeným", čo znamená, že potom mala ďalšie deti (porov. Mt 1, 25). Matt mi pripomenul, že tento text nehovorí o Máriinom manželskom živote - to bol jednoducho len môj výklad. A "prvorodený" je slávnostný titul, ktorý sa dáva prvorodenému chlapčekovi, ktorý od svojho otca zdedil výnimočné právo prvorodenstva (porov. Gn 25, 33).Jedináčik mohol mať tento titul rovnako ako prvorodený spomedzi mnohých bratov. Tiež ma trápilo slovíčko "kým" v Mt 1, 25. Ale Matt poukázal na to, že slovo "kým" (po grécky heos) nenaznačuje nič o tom, čo sa stalo po opísanej udalosti. Citoval 1 Kor 15, 25, kde sa hovorí, že Kristus "musí kraľovať, kým mu všetkých nepriateľov nepoloží pod nohy". Samozrejme to neznamená, že Ježiš prestane kraľovať, keď mu všetkých nepriateľov položí pod nohy (pozri Lk 1, 33).

 

Informácie o Igor Barták

Obrázok používateľa Igor Barták

Krátke info o sebe (nepovinné)

...

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články