Bibliografia slovenskej a českej literatúry z oblasti litugiky

V nasledujúcom zozname sa pokúsime priniesť zoznam publikácií, ktoré sa týkajú predovšetkým liturgie a ktoré sú v slovenskom alebo českom jazyku. Zoznam nie je odporúčaním, môže obsahovať diela menej či viac kvalitné a rôznej spoľahlivosti. Ak viete o dielach, ktoré tu chýbajú, dajte nám vedieť.

Úmyselne vynechávame publikácie, ktoré sa týkajú liturgickej hudby, lebo týmto sa venujú osobitné stránky, napr.
organisti.sk
Liturgický spevník.

Primárne pramene

 • AMBRÓZ: Výklad vyznania viery (explanatio symboli). O sviatostiach (de sacramentis). O tajomstvách (de mysteriis), Starokresťanská knižnica 9, Dobrá kniha, Trnava 2017.
 • BENEDIKT Z NURSIE: Regula Benedicti. Řehole Benediktova, text latinský a český, tr. Franecová, A. - Engelhart, V. - Koupil, O., Benediktinské opatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, Praha 1998.
 • CYRIL JERUZALÉMSKÝ: Mystagógické katecheze, (Prameny spirituality 2), tr. Milko, P., Refugium Velehrad - Roma, Velehrad 1997.
 • ČERNUŠKA, P. (ed.): Jindřich z Bitterfeldu Eucharistické texty, L. Marek, Brno 2006.
 • EGERIA: Púť do Svätej zeme (Itinerarium Egeriae), Starokresťanská knižnica 1, Dobrá kniha, Trnava - Bratislava 2006.
 • HIPPOLYT ŘÍMSKÝ: Apoštolská tradice, (Prameny spirituality 4), tr. Piáčková, G., Refugium Velehrad - Roma, Velehrad 2000.
 • Itinerarium Egeriae. Putování Egeriino, text latinský a český, tr. Hejtmanová, M., Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice 1999.
 • MELITÓN ze Sard: O pasše, Pavel Mervart, Červený Kostelec 2010.
 • Příběhy raně křesťanských mučedníků. Výběr z nejstarší latinské a řecké martyrologické literatury, ed. et tr. Adámková, I. - Dudzik, P. - Kitzler, P., Vyšehrad, Praha 2009.
 • Slávne svedectvo mučeníkov. Výber z najstaršej mučenícnej literatúry, Starokresťanská knižnica 4, Dobrá kniha, Trnava - Bratislava 2009.
 • ŠKOVIERA, A. (ed.): Svätí slovanskí sedmopočetníci, SAV, Bratislava 2010.
 • «Učení dvanácti apoštolů. Didaché», in Spisy apoštolských otců (Studijní texty 2), tr. Drápal, D., Kalich, Praha 2004, 11-28.

Súčasné liturgické texty

Dokumenty

 • Dokumenty II. vatikánskeho koncilu, SSV, Trnava 2008. text
 • Dokumenty II. vatikánského koncilu, Zvon, Praha 1995.
 • Dokumenty liturgické obnovy, Matice cyrilometodějská, Olomouc 1994.
 • Dokumenty Tridentského koncilu, latinský text a překlad do češtiny, (tr.:) Hrdina, A., Krystal OP, Praha 2015.
 • Inštrukcia na aplikáciu bohoslužobných predpisov Kódexu kánonov východných cirkví, Kongregácia pre východné cirkvi, Libreria Editrice Vaticana, Vatikán 1998.
 • Katechismus katolické církve, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 22001.
 • Katechismus katolíckej cirkvi, SSV, Trnava 11997 92017. text
 • Kodex kanonického práva, Zvon, Praha 1994.
 • Kódex kánonického práva, KBS — SSV, Bratislava — Trnava 1996. text
 • KONGREGACE PRO BOHOSLUŽBU A SVÁTOSTI: Direktář o lidové zbožnosti a liturgii, Česká biskupská konference - Karmelitánské nakladatelství, Praha - Kostelní Vydří 2007.
 • KONGREGACE PRO BOHOSLUŽBU A SVÁTOSTI: «Direktorium pro mše s dětmi», Eucharistické modlitby, Liturgická komise Biskupské konference ČSFR - Matice cyrilometodějská, Praha - Olomouc 1998.
 • KONGREGACE PRO BOHOSLUŽBU A SVÁTOSTI: Instrukce k některým otázkám ohledně možností laiků podílet se na službách vykonávaných kněžími, Česká biskupská konference, Praha 2001.
 • KONGREGACE PRO BOHOSLUŽBU A SVÁTOSTI: Instrukce „Redemptionis sacramentum“ o tom, co se má zachovávat a čeho je třeba se vyvarovat ohledně eucharistie, Česká biskupská konference, Praha 2005.
 • KONGREGACE PRO BOHOSLUŽBU A SVÁTOSTI: Příprava na velikonoční svátky a jejich slavení, Česká biskupská konference, Praha 2001.
 • KONGREGÁCIA PRE BOHOSLUŽBU A DISCIPLÍNU SVIATOSTÍ: Inštrukcia Redemptionis Sacramentum. Sviatosť vykúpenia. Usmernenie na čo treba dbať a čomu sa vyhýbať vo vzťahu k najsvätejšej Eucharistii, SSV, Trnava 2004. text
 • KONGREGÁCIA PRE KATOLÍCKU VÝCHOVU: Inštrukcia o liturgickej formácii v seminároch, SSV, Trnava 2012. text
 • Pius XII.: Mediator Dei, Verbum, Košice 1948.
 • Zdroje liturgickej obnovy

Slovenská a česká literatúra z oblasti litugiky

 • ADAM, A: Liturgický rok. Historický vývoj a současná praxe, Vyšehrad, Praha 1998.
 • ADAM, A.: Liturgika. Křesťanská bohoslužba a její vývoj, Vyšehrad, Praha 2001.
 • AKIMJAK, A.: Vybrané kapitoly z pastorálno-liturgickej teológie, Polypress, Spišská Kapitula 1997.
 • ÁKOS, M.: Verejné bohoslužby (I. a II. diel), Havelka a spol., Banská Bystrica 1937.
 • AMBROS, P.: Křest. Průvodce k obnově křestního vyznání, Refugium Velehrad - Roma, Olomouc 2011.
 • AUGÉ, M.: Liturgia. Dejiny Slávenie Teológia Spiritualita, Paulínky, Praha 2011.
 • AUGÉ, M.: Liturgická spiritualita, Dobrá kniha, Trnava 2001.
 • BEITL, J.: Liturgika I. - II., SSV Trnava v CN Bratislava 11976.
 • BEITL, J.: Liturgika I. - II., Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava 31993.
 • BERGER, R. (tr.:) Konzal, V. - Vokoun, J.- Lochovský, Z.: Liturgický slovník, Vyšehrad, Praha 2008.
 • BOHÁČ, V.: Krátky liturgický slovník, Petra, Prešov 2002.
 • Bonaventura Bouše. Odkaz a vzpomínky, Vyšehrad, Praha 2009.
 • BOUŠE Z. B.: Malá katolická liturgika. Tradice-kritika-budoucnost, Vyšehrad, Praha 2004.
 • BRADÁČ, J.: Posvátná znamení, Matice cyrilometodějská, Olomouc 1994.
 • BRADÁČ, J.: Posvěcení času, Matice cyrilometodějská, Olomouc 1992.
 • BRADÁČ, J.: Věda o liturgii 1-5, Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta, Olomouc 1972.
 • BUGEL, W.: Anafora jako teologický text, Pavel Mervart, Červený Kostelec 2016.
 • CABAN, P.: Dejiny kresťanskej liturgie v staroveku, Paulínky, Praha 2013.
 • CABAN, P.: Dejiny slávenia Eucharistie do Druhého vatikánskeho koncilu, SSV, Trnava 2010.
 • CABAN, P.: Kadidlo a vonné látky v liturgii, Paulínky, Praha 2012.
 • CABAN, P.: Liturgika. Princípy a teológia liturgie, SSV, Trnava 2010.
 • CABAN, P.: Primičná omša. Teológia, dejinný vývin a liturgická prax, SSV Trnava 2009.
 • CINEK, F.: Mše svatá v bohoslužebném řádu církevního roku, Lidové knihkupectví 1931 a nasl.
 • CLERC DE, P.: Moudrost Liturgie a jak jí porozumět, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2002.
 • CORBON, J.: Liturgie pramene, Krystal OP, Praha 2015.
 • ČERNOUŠEK, T.: Liturgický prostor, Matice cyrilometodějská, Olomouc 1995.
 • DEMKO, B. (ed.): Krátka Gréckokatolícka liturgika. Dodatok ku katechizmu, SSV v CN, Bratislava 1972.
 • DENIS, H.: Jak slavit eucharistii, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2000.
 • DONGHI, A.: Gesta a slova, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 1995.
 • ELIADE, M.: Posvátné a profánní, Česká křesťanská akademie, Praha 1994 / Oikúmené, Praha 2006.
 • FILIPEK, A.: Liturgika, Aloisianum, Bratislava 1997.
 • FILIPI, P.: Hostina chudých. Kapitoly o večeři Páně, Kalich, Praha 1991.
 • FLORENSKIJ, P. A.: Ikonostas (Pontes pragenses 13), Centrum pro náboženský a kulturní dialog při Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy, L. Marek, Brno 2000.
 • FOLTYNOVSKÝ, J.: Liturgika, Lidové závody tiskařské, Olomouc 1936 (pdf na stiahnutie).
 • GOGOL, N. V.: Rozjímání o božské liturgii, Refugium Velehrad-Roma, Velehrad 1996.
 • GUARDINI, R.: O posvátných znameních, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 1992.
 • GUARDINI, R.: O smyslu liturgie, Česká křesťanská akademie, Praha 1993.
 • HRDINOVÁ, E. M.: Překlad liturgického textu v zrcadle teorie skoposu, IRIS, Bratislava 2013.
 • CHODURA, R. - KLIMEŠOVÁ, V. - KŘIŠŤAN, A.: Slovník pojmů sakrálního a výtvarného umění, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2001.
 • JANÁČ, J.: Liturgia v našom živote, SSV, Trnava-Bratislava 1990.
 • JUNGMANN, J. A. (tr.:) L. Tichý: Genetický výklad mše, Matice cyrilometodějská, Olomouc 1991. (pdf na stiahnutie)
 • JUNGMANN, J. A.: Liturgická obnova — pohled zpět a do budoucna (pdf na stiahnutie)
 • KÁČERIK, A.: Dejiny liturgie. Východné ríty, RKCMBF UK, Bratislava 2001.
 • KÁČERIK, A.: Liturgia sviatostí kresťanskej iniciácie, Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda, Bratislava 2001.
 • KÁČERIK, A.: Liturgické knihy, Teologický inštitút pri Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre, Nitra — Bratislava 2000-2001.
 • KÁČERIK, A.: Liturgický rok, Teologický inštitút pri Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre, Nitra — Bratislava 2000-2001. (pdf na stiahnutie)
 • KÁČERIK, A.: Posvätenie času, Teologický inštitút pri Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre, Nitra — Bratislava 2000-2001.
 • KÁČERIK, A.: Základy a dejiny liturgie vzhľadom ku kultúrnym epochám, Teologický inštitút pri Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre, Nitra — Bratislava 1999-2000.
 • KLÍPA, J. (ed.): Liturgický prostor v současné architektuře, Síť, Praha 2009.
 • KOHUT, V.: Liturgie a duchovní život, Pastorační středisko, Praha 1997.
 • KOPEČEK, P.: Liturgické hnutí v českých zemích a pokoncilní reforma, CDK, Brno 2016 (dotisk 2018).
 • KOPEČEK, P.: Liturgie a architektura. Moderní sakrální architektura v Čechách a na Morave, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2013.
 • KOUŘIL, J.: Rukojeť pastýřského bohosloví III. díl Liturgika — část I. Povšechný úvod, liturgická forma a zvláště liturgická hudba, Římskokatolická Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta v Praze (Litoměřice), 1959 (pdf na stiahnutie).
 • KOUŘIL, J.: Rukojeť pastýřského bohosloví III. díl Liturgika — část II., Římskokatolická Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta v Praze (Litoměřice), 1959.
 • KOUŘIL, J.: Rukojeť pastýřského bohosloví III. díl Liturgika — část III. Církevní rok s pastoračními připomínkami a zvláště svatý týden, Římskokatolická Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta v Praze (Litoměřice), 1961 (pdf na stiahnutie).
 • Křest a iniciace, (Fórum pastorálních teologů VIII.), Refugium Velehrad-Roma, Olomouc 2011.
 • KUNETKA, F.: Eucharistie v křesťanské antice, Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc 2004.
 • KUNETKA, F.: Budeš se radovat před Hospodinem svým Bohem (Dt 16,11). Židovský rok a jeho svátky, Matice cyrilometodějská, Olomouc 1993.
 • KUNETKA, F.: Slavnost našeho vykoupení, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 1997.
 • KUNETKA, F.: Úvod do liturgie svátostí, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2001.
 • KUNETKA, F.: Židovské kořeny křesťanské anafory, Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc 1994.
 • KWASNIEWSKI, P.: Povstávání z prachu, Hesperion, Nová Ves pod Pleší 2016.
 • LANDOVÁ, T.: Liturgie jednoty bratrské (1457-1620), Pavel Mervart, Červený Kostelec 2014.
 • LANG, U. M.: Obráceni k Pánu, Matice Cyrilometodějská, Olomouc 2010.
 • Miesto pre modlitbu — zborník z konferencie , Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava 2000.
 • Liturgia, Časopis, ktorý pripravuje liturgická komisia pri Konferencii biskupov Slovenska od roku 1991, SSV Trnava.
 • LUSTIGER, J. M.: Tajemství eucharistie. Mše svatá, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2008.
 • MALINA, B.: Dějiny římského breviáře, Vyšehrad, Praha 1939 (pdf na stiahnutie).
 • MATĚJKA, J.: Liturgika VI. Liturgie svátostí a svátostin po Druhém vatikánském sněmu, ÚCN, Praha 1976.
 • MIRKOVIČ, L. (tr.:) Kormaník, P.: Pravoslávna liturgika I-II., Pravoslávna bohoslovecká fakulta v Prešove, Prešov 1994.
 • MRŇÁVEK, T.: Vývoj a struktura liturgie sv. Jana Zlatoústého, Pavel Mervart, Červený Kostelec 2016.
 • Obradoslovie. Život s Cirkvou, SSV, Trnava 1951.
 • MUDRA, A. (ed.): V oplatce jsi všecek tajně. Eucharistie v náboženské a vizuální kultuře Českých zemí do roku 1620, Národní památkový ústav, Praha 2017.
 • NOVOTNÝ, V.: "Běda církvi…" Bonaventura Bouše burcující, Karolinum, Praha 2012.
 • OHLER, N.: Náboženské poutě ve středověku a novověku, Vyšehrad, Praha 2002.
 • PARSH, P.: Výklad svätej omše, Smer, Trenčín 1948.
 • PIEPER, J.: Voľný čas a kult, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, Trnava 2017.
 • POKORNÝ, L.: Dějiny liturgie, Katechetické studium při CMBF, Praha 1969.
 • POKORNÝ, L.: Dvě liturgická pojednání (studie historická: Křestní objekty v Čechách, studie teoretická: k otázce adaptace a kreativity v liturgii), ÚCN, Praha 1982.
 • POKORNÝ, L. et al.: Obnovená liturgie, ÚCN, Praha 1976.
 • POKORNÝ, L.: Liturgika I. Základy liturgické teorie, ÚCN, Praha 1980.
 • POKORNÝ, L.: Liturgika II. Dějiny liturgie v přehledu, ÚCN, Praha 1976.
 • POKORNÝ, L.: Liturgika III. Základ liturgického zákonodárství. Slovo a úkon v liturgii, ÚCN, Praha 1978.
 • POKORNÝ, L.: Liturgika IV. Liturgické reálie. Posvěcení času, ÚCN, Praha 1979.
 • POKORNÝ, L.: Liturgika V. Mešní řád Římského misálu, ÚCN, Praha 1980.
 • POKORNÝ, L.: Prostřený stůl, Zvon, Praha 1990.
 • POKORNÝ, L.: Světlo svátostí a času, Zvon, Praha 1990.
 • POKORNÝ, L. (ed.): Úvod do teologie Bohoslužby (Úvod do teorie Bohoslužby — na obálke), Katechetické studium při CMBF, Praha 1969.
 • POKORNÝ, L. et al.: Z dějin liturgie u nás, ÚCN, Praha 1969.
 • POLC, J. V.: Posvátná liturgie, Křesťanská akademie, Řím 1981.
 • RATZINGER, J.: Duch liturgie, Barrister&Principal, Brno 2006.
 • RATZINGER, J.: Duch liturgie, Dobrá kniha, Trnava 2005.
 • RATZINGER, J.: Vrchol a pramen. Texty o eucharistii, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2009.
 • REINSBERG, J.: O mši svaté, Triton, Praha 2016.
 • RICHTER K: Liturgie a život. Smysl liturgie, mše, církevní svátky, svátostná znamení, Vyšehrad, Praha 22003.
 • ŘEZANINA, D.: Z dějin křesťanského oltáře (pevný oltář), rukopis 1968 (pdf na stiahnutie).
 • SALAJKA, M.: Křesťanská bohoslužba, Blahoslav, Praha 1985.
 • Salve. Revue pro teologii a duchovní život, Krystal, Praha (stránka).
  Hudba a liturgie. (Salve 2/2008)
  Prostor liturgie. (Salve 2/2012)
  Světlo. (Salve 3/2013)
  Hudba a liturgie II. (Salve 2/2014)
  Liturgie a liturgika. (Salve 1/2016)
 • SANTE DI, C.: Židovská modlitba. K počátkům křesťanské liturgie, Oikúmené, Praha 1995.
 • SARAH, R.: Boh alebo nič, Lúč, Bratislava 2016.
 • SARAH, R.: Sila ticha proti diktatúre hluku, Lúč, Bratislava 2017.
 • SÝKORA, A. (ed.): Ustanovenie lektorov a akolytov a prijatie medzi kandidátov diakonátu a kňazstva — príručka pre seminaristov, Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda, Bratislava 2001 (info) (pdf na stiahnutie).
 • ŠIDLOVSKÝ, E. G.: Svět liturgie. Slovník základní církevní terminologie, Fénix, Praha 1991.
 • ŠKOVIERA, A.: Svätí slovanskí sedmopočetníci, SAV, Bratislava 2010.
 • ŠTRBÁK, M.: Liturgia Eucharistie, KBD, Svit 2011.
 • TAFT, R. F.: Katolicismus východního obřadu. Dědictví a poslání, Refugium, Velehrad 2002.
 • TAFT, R. F. (tr.:) Mrňávek, T.: Stručné dějiny byzantské liturgie, Institut sv. Kosmy a Damiána při Apoštolském exarchátu Řeckokatolické církve v České republice, Praha 2008.
 • TAFT, R. F.: Život z liturgie. Tradice Východu i Západu, Refugium Velehrad — Roma, Olomouc 2008.
 • TICHÝ, R.: Exultet. Historie a liturgie velikonočního chvalozpěvu, Krystal OP, Praha 2018.
 • TICHÝ, R.: Liturgie evangeliáře. Láska církve k Božímu slovu, Krystal OP, Praha 2013.
 • TICHÝ, R.: Oremus. Komentáře ke vstupním modlitbám mešní liturgie, Krystal OP, Praha 2016.
 • VACEK, V.: Pozvání k večeři Páně, Vyšehrad, Praha 2016.
 • VAŠICA, J.: Staročeské evangeliáře. Studie průpravné, Česká akademie věd a umění, Praha 1931.
 • VEPŘEK, M.: Hlaholský misál Vojtěcha Tkadlčíka, Refugium Velehrad-Roma, Olomouc 2016.
 • VÍGLASKÝ, R.: Mons. Vincent Malý — Apoštolský Protonotár (1992-2008). Obnova liturgie na Slovensku, 2013.
 • VIOLA, V. F.: Zde jsem. Liturgie svěcení a kněžská spiritualita, Krystal OP, Praha 2013.
 • VLČKOVÁ, M.: Žehnání matky. Význam obřadu v Čechách a na Moravě v 16. - 21. století, Akropolis, Praha 2015.
 • WEISSENHOFER, A. (tr.:) Mikula, V.: Liturgia a umenie, SSV, Trnava 1950.

NA ZOZNAME EŠTE PRACUJEME,
ak však máte nejaké návrhy a pripomienky, čo by tu určite nebalo chýbať, dajte nám vedieť na: liturgika (at) gmail.com.

 • : , .
 • Informácie o Adam Sýkora

  Obrázok používateľa Adam Sýkora

  Krátke info o sebe (nepovinné)

  Autor článkov z oblasti liturgiky a o liturgii.

  ThLic. Mgr. Adam Sýkora, Ph.D. (✴1977) základné štúdium psychológie absolvoval na UCM v Trnave (2003-2008), základné štúdium teológie absolvoval na RKCMBF UK v Bratislave (1998-2002, 2005-2008), postgraduálne štúdium teológie absolvoval na KTF UK v Prahe (2009-2017). Systematicky sa venuje najmä liturgickým knihám, liturgickej textovej kritike, prekladom liturgických textov do slovenčiny a liturgickému právu — rubricistike. Je autorom viacerých článkov v časopise Liturgia, na portáli christ-net.sk a príspevkov na konferenciách.

  E-mail: liturgika (at) gmail.com

  ORCID iD: 0000-0002-5235-9694 ORCID (medzinárodná identifikácia autorov)

  Zobraziť celý profil používateľa

  Redakčné články