Ako správne prednášať pašie?

Viacerí sa na nás v ostatných dňoch obrátili s otázkami ohľadne správneho prednesu pašií. Na väčšinu týchto otázok, odpovedá úvod liturgickej kniy "Passio Domini nostri Iesu Christi", ktorá bola vydaná vo Vatikáne v r. 1989. Keďže naše slovenské pašie boli vydané už v r. 1988, nemohli reflektovať vydanie spomenutej knihy, a tak je táto kniha na Slovensku prakticky neznáma. Kvôli normatívnemu obsahu úvodu prinášame slovenský preklad, ktorý je iba pracovným prekladom, preto záväzným ostáva latinský text.

Úvod

 1. Históriu Pánovho umučenia spievajú traja, ktorí si rozdelia časti Krista (✠), opis udalostí, čiže chronista (C) a časti ľudu alebo synagógy (S).
  Pašie prednášajú diakoni, alebo, ak chýbahú, presbyteri, alebo, ak chýbajú, lektori, v tom prípade treba rezervovať časti Krista celebrujúcemu kňazovi.

 2. Na spev pašií sa umiestnia v presbytériu tri neprikryté pulty.
 3. Incenzácia a svetlá sa nepoužijú.
 4. Keď sa spieva verš pred evanjeliom, sprevádzajú diakonov, ktorí nesú knihy pašií pred hruďou, dvaja akolyti alebo miništranti, diakoni sa pred kňazom uklonia a pýtajú si požehnanie polohlasne:
  Požehnaj ma pane (otče).
  Kňaz polohlasne povie:
  Pán nech je vo vašich srdciach a na vašich perách, aby ste dôstojne [a zodpovedne] hlásali jeho sväté evanjelium. V mene Otca i Syna
  i Ducha Svätého.
  Diakoni odpovedia: Amen.
  Ak lektormi nie sú diakoni, nepýtajú si požehnanie. Ale v omši, ktorej predsedá biskup, presbyteri, ktorí, ak chýbajú diakoni, spievajú alebo čítajú pašie, pýtajú si a dostanú požehnanie od biskupa.

 5. Potom diakoni spolu s akolytmi prejavia príslušnú úctu a prisúpia k pultom. Diakon, ktorý má časti Krista, stojí v strede, po jeho pravici ten, čo má časti chronistu, po jeho ľavici ten, čo má časti ľudu.

 6. Pašie začnú priamo, nehovorí sa Pán s vami, ani sa neodpovedá Sláva tebe Pane. Diakoni, keď začnú spievať, neznačia ani knihu ani seba [znakom kríža].

 7. Po oznámení smrti Pána všetci kľaknú na tom mieste kde sú a chvíľu zotrvajú.
 8. Po skončení pašií, diakon, ktorý mal časti chronistu prednesie:
  Počuli sme slovo Pánovo,
  a všetci odpovedia:
  Chvála tebe, Kriste.

 9. Knihu pašií nikto nebozkáva.
  Diakoni, nesúc knihy, odídu spolu s akolytmi k svojim sedadlám a podstavce sa odnesú.

Toľko teda liturgická kniha. Ostáva však niekoľko otáznikov. Ráta sa s tromi pultmi, ale iné liturgické knihy hovoria o ambone, ako o mieste na ohlasovanie evanjelia a dokonca spomínajú, že na ambonu niekedy vystupuje viac služobníkov, teda možno sa oprávnene domnievať, že sa tým myslí práve spev pašií. Inštrukcie nedávajú presnejšie vysvetlenie, aká je úloha akolytov, ktorí spolu s diakonmi pristupujú ku kňazovi, počas pašií sú pri diakonoch a odchádzajú po speve pašií s diakonmi, pravdepodobne však ide o tých akolytov, ktorí za normálnych okolností, keď sa ohlasuje evanjelium, držia svietniky so zažatými sviecami, pri pašiách sú však bez nich.

Informácie o Adam Sýkora

Obrázok používateľa Adam Sýkora

Krátke info o sebe (nepovinné)

Autor článkov z oblasti liturgiky a o liturgii.

ThLic. Mgr. Adam Sýkora, Ph.D. (✴1977) základné štúdium psychológie absolvoval na UCM v Trnave (2003-2008), základné štúdium teológie absolvoval na RKCMBF UK v Bratislave (1998-2002, 2005-2008), postgraduálne štúdium teológie absolvoval na KTF UK v Prahe (2009-2017). Systematicky sa venuje najmä liturgickým knihám, liturgickej textovej kritike, prekladom liturgických textov do slovenčiny a liturgickému právu — rubricistike. Je autorom viacerých článkov v časopise Liturgia, na portáli christ-net.sk a príspevkov na konferenciách.

E-mail: liturgika (at) gmail.com

ORCID iD: 0000-0002-5235-9694 ORCID (medzinárodná identifikácia autorov)

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články