Meno biskupa v eucharistickej modlitbe 2

Ako správne v eucharistickej modlitbe spomenúť meno biskupa a ktorého?

V nasledujúcich riadkoch predložíme niekoľko zásad, ktoré vychádzajú zo Všeobecných smerníc Rímskeho misála a iných dokumentov.

Za bežných okolností, keď je celebrantom presbyter, spomína v eucharistickej modlitbe po slovách "s naším pápežom M." aj meno biskupa, alebo iného, komu je zverené pastoračné riadenie diecézy, územného opátstva, apoštolskej administratúry a pod. Deje sa to slovami "s naším biskupom (vikárom, prelátom, prefektom, opátom) M.". Ak má biskup pomocného biskupa, alebo biskupa koadjútora, môže sa (nemusí) menovito spomenúť formulou: "a jeho pomocným biskupom M." - touto formulou sa spomína tak biskup koadjútor, ako aj pomocný biskup. Ak je pomocných biskupov viac, môžu sa spomenúť (nemusia) súhrnnou formulou bez menovania: "a s jeho pomocnými biskupmi". Viac pomocných biskupov sa nespomína menovito. Taktiež sa nespomínajú iní prítomní biskupi. V prípade, že celebrantom je biskup inej diecézy, ale príslušné texty prednáša koncelebrujúci kňaz, spomenie normálne diecézneho biskupa, ako v iných omšiach, ale prítomného celebrujúceho biskupa nespomenie.

V prípade, keď je kňazom, ktorý prednáša spomienku na pápeža a biskupa v eucharistickej modlitbe biskup, postupuje sa podľa bodu 149 Všeobecných smerníc Rímskeho misála. Upozorňujeme, že text formuly sa oproti vydaniu z r. 2002 vo vydaní z r. 2008 zmenil takto:

po slovách "naším pápežom M." biskup, ktorý celebruje vo svojej diecéze dodá: "a so mnou, tvojím nehodným služobníkom" ale ak celebruje mimo svojej diecézy, dodá: "a s mojím bratom M. biskupom tejto cirkvi i so mnou, tvojím nehodným služobníkom". Rozdiel oproti formule z r. 2002 je v tom, že v novej formule biskup celebrujúci mimo svojho územia, spomína najprv biskupa diecézy a až potom seba, druhý rozdiel je v tom, že nespomína meno diecézy v ktorej celebruje. V budúcnosti by bolo dobré zvážiť zámenu formulácie "biskupom tejto cirkvi" za formuláciu "biskupom tejto diecézy", nakoľko to lepšie zodpovedá jazykovému úzu na Slovensku.

V prílohe nájdete latinské texty, ktoré sa môžu vlepiť na príslušné miesta v misáli.(Odporúčam však použiť odnímateľné etikety, alebo lepidlo, ktoré nezanecháva zvyšky.) Slovenské texty nepredkladáme, nakoľko text prekladu nebol ešte oficiálne schválený.

Ak chce biskup na území svojej diecézy spomenúť aj svojho pomocného biskupa/biskupov, urobí to formulou: "a so mnou, tvojím nehodným služobníkom i s mojím pomocným biskupom (mojimi pomocnými biskupmi)", pričom sa v tejto formule nemenuje/nemenujú.

Ak presbyter mimo územia svojej diecézy, celebruje omšu pre veriacich svojej diecézy (napríklad pútnikov), použije formulu: "s naším biskupom M. a biskupom tejto cirkvi M." (vložia sa mená biskupov, nie mená diecéz). (Cf. Decretum De nomine Episcopi in prece eucharistica proferendo, Congr. pro Cultu Divino, 9. Oct. 1972.)

Keď biskup, ordinár miesta zomrie, spomienka na biskupa sa vynechá (a aj na pomocných biskupov, aj keď žijú). Takisto sa spomienka na biskupa vynecháva, keď niekto celebruje v Ríme.

Čo v prípade, keď sa biskup pre pokročilý vek, alebo chorobu vzdá riadenia diecézy? V tejto veci panuje opinium peritorum, ktorí uvažujú takto: ak má spomienka mena biskupa v eucharistickej modlitbe svoj základ aj v láske (cf. II. a III. eucharistická modlitba), vidí sa vhodným, aby ten, ktorý toľké roky venoval životu diecézy, nebol akoby jediným úderom zanechaný a uvrhnutý do zabudnutia. Ale v čase, keď už je zvolený nový biskup, by sa jeho predchodca už nemal menovať, hoci sa nový biskup ešte neujal pastoračného riadenia diecézy.

PrílohaVeľkosť
Mentio Episcopi in precibus Eucharisticis.pdf20.08 KB

Informácie o Adam Sýkora

Obrázok používateľa Adam Sýkora

Krátke info o sebe (nepovinné)

Autor článkov z oblasti liturgiky a o liturgii.

ThLic. Mgr. Adam Sýkora, Ph.D. (✴1977) základné štúdium psychológie absolvoval na UCM v Trnave (2003-2008), základné štúdium teológie absolvoval na RKCMBF UK v Bratislave (1998-2002, 2005-2008), postgraduálne štúdium teológie absolvoval na KTF UK v Prahe (2009-2017). Systematicky sa venuje najmä liturgickým knihám, liturgickej textovej kritike, prekladom liturgických textov do slovenčiny a liturgickému právu — rubricistike. Je autorom viacerých článkov v časopise Liturgia, na portáli christ-net.sk a príspevkov na konferenciách.

E-mail: liturgika (at) gmail.com

ORCID iD: 0000-0002-5235-9694 ORCID (medzinárodná identifikácia autorov)

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články