Anjel Pána s pápežom Františkom: Boh platí oveľa viac než ľudia

...Prvé podobenstvo je situované do rámca svadobnej hostiny. Ježiš hovorí: «Ak ťa niekto pozve na svadbu, nesadaj si na prvé miesto, lebo mohol pozvať niekoho vzácnejšieho, ako si ty; a prišiel by ten, čo pozval teba i jeho, a povedal by ti: ‚Uvoľni miesto tomuto.‘ ... Ale keď ťa pozvú, choď, sadni si na posledné miesto» (Lk 14,8-9). Týmto odporúčaním Ježiš nemieni dávať normy spoločenského správania, ale lekciu o hodnote pokory. Dejiny učia, že pýcha, kariérizmus, márnomyseľnosť, vystatovanie sa, sú príčinou mnohých ziel. A Ježiš nám dáva pochopiť nevyhnutnosť vybrať si posledné miesto, čiže vyhľadávať nenápadnosť a skrytosť: pokoru. Keď stojíme pred Bohom v tomto rozmere pokory, vtedy nás Boh povyšuje, skláňa sa k nám, aby nás pozdvihol k sebe; «Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený» (v. 11).

Ježišove slová podčiarkujú postoje kompletne odlišné a opačné: postoj toho, kto si vyberá vlastné miesto a postoj toho, kto si ho nechá prideliť Bohom a očakáva odmenu od neho. Nezabúdajme na to: Boh platí oveľa viac než ľudia! On nám dáva miesto oveľa krajšie než to, ktoré nám dávajú ľudia! Miesto, ktoré nám dáva Boh je blízko k jeho srdcu a odmenou je večný život. «Budeš blahoslavený», hovorí Ježiš, «... odplatu dostaneš pri vzkriesení spravodlivých» (v. 14).

Tak sa to opisuje v druhom podobenstve, v ktorom Ježiš ukazuje postoj nezištnosti, aký musí charakterizovať pohostinnosť. A hovorí takto: «Keď chystáš hostinu, pozvi chudobných, mrzákov, chromých a slepých. A budeš blahoslavený, lebo oni sa ti nemajú čím odplatiť» (v. 13-14). Ide tu o rozhodnutie sa pre nezištnosť namiesto kalkulácie využiť príležitosť, ktorá sa snaží získať odplatu, ktorá hľadá zisk a chce sa viac obohatiť. Totiž chudobní, prostí, tí, s ktorými sa neráta, nemôžu nijako oplatiť pozvanie k stolu. Takto Ježiš ukazuje svoj prednostný záujem o chudobných a vylúčených, ktorí sú v Božom kráľovstve privilegovaní, a vyhlasuje základné posolstvo Evanjelia, ktorým je slúžiť blížnemu z lásky k Bohu....

Text zverejnený na webovej stránke Vatikánskeho rozhlasu .

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články