Veľkonočný pozdrav kardinála Jozefa Tomka

...Veľkonočné sviatky sú sviatky radosti z viery. Aj ja vám prajem radosť z viery. On vstal, aj my vstaneme! „Viem, komu som uveril“, môže si povedať s apoštolom Pavlom každý z nás. Vo vzkriesenom Kristovi má naša viera pevný základ. „On žije“ - taká je blahozvesť, radostná zvesť, ktorá sa nesie cez storočia a cez všetky ľudské generácie. Šťastní sú tí, ktorí túto pravdu prijímajú so živou vierou. Ježišovo zmŕtvychvstanie nám dodáva istotu, že aj nás čaká po smrti večný život. Ukrižovaný Kristus vstal z mŕtvych, teda podľa jeho náuky aj my vstaneme. „Ak Kristus nevstal z mŕtvych, márna je naša viera“. Ale On žije a pripravil nám radosť ako odmenu vo večnosti. Tá viera nám už teraz prináša útechu.

Veľká noc je sviatok nádeje. Kristus vstal z mŕtvych a viac neumiera, ale žije s nami, ako to sám prisľúbil: „Ja som s vami až do skončenia sveta“. Každá ťažkosť, každý kríž, každé utrpenie má v ňom posilu a riešenie v pevnej nádeji na východisko a svetlo. Ako keď prechádzame cez tmavý tunel, kým sa neukáže osvetlený východ. Nebuďme teda ako neveriaci alebo pochybujúci Tomáš. Netraťme vieru a neklesajme na duchu ako emauzskí učeníci.

Veľká noc je však aj výzva na všetkých pokrstených. Kristovo vzkriesenie je víťazstvo nad krížom a nad smrťou. Prináša novú životnú energiu. V prvej Cirkvi sa krst udeľoval ponorením krstenej osoby do vody a sviatostnou modlitbou. Z vody vychádzal „nový človek“ - ako ho nazýva sv. Pavol -, lebo prijal akoby novú energiu, nový život, ktorý nazývame nadprirodzený, život milosti. Apoštol národov prirovnáva tento sviatostný spôsob krstu ponoreniu do hrobu a zmŕtvychvstaniu Ježiša Krista k novému životu: „Krstom sme teda s ním boli pochovaní v smrť, aby sme tak, ako bol Kristus vzkriesený z mŕtvych, aj my žili novým životom“ (Rim 6,4).

On vstal, v ňom a s ním povstaňme aj my k novému životu a k novej nádeji! Všetkým vám prajem radostné aleluja!

Jozef kard. Tomko

Text zverejneny na webovej stranke TK KBS.

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články