Pápež František v nedeľnom príhovore: Ozajstného kresťana poznať po ovocí

Ježiš je vinič, a cez neho – tak ako miazga v strome – prichádza k ratolestiam samotná láska Boha, Duch Svätý. Hľa: my sme ratolesti, a cez toto podobenstvo nám Ježiš chce dať porozumieť dôležitosť toho, aby sme s ním zostali zjednotení. Ratolesti nie sú sebestačné, ale úplne závisia od viniča, v ktorom sa nachádza zdroj ich života. Tak je to aj s nami kresťanmi. Vštepení krstom do Krista sme od neho zdarma prijali dar nového života a môžeme zostať v životodarnom spoločenstve s Kristom. Potrebné je udržiavať si vernosť krstu a rásť v priateľstve s Pánom prostredníctvom modlitby – každodennej modlitby –, načúvania a poslušnosti jeho slovu, čítania evanjelia, účasti na sviatostiach, osobitne na Eucharistii a na sviatosti zmierenia.

Ak je niekto vnútorne zjednotený s Ježišom, požíva dary Ducha Svätého, ktorými – ako hovorí sv. Pavol – sú «láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť» (Gal 5,22). Toto sú dary, ktoré sa nám dostavujú, ak zostávame zjednotení s Ježišom. A v dôsledku toho človek, ktorý je takto zjednotený, prináša mnoho dobra pre blížneho a pre spoločnosť, je kresťanom. Z týchto postojov sa totiž rozpoznáva, či je niekto opravdivým kresťanom, tak ako sa po ovocí rozpoznáva strom. Ovocie tejto hlbokej jednoty s Ježišom je úžasné: celá naša osoba sa premieňa milosťou Ducha: duša, rozum, vôľa, city, a aj telo, pretože sme jednotou ducha a tela. Dostávame nový spôsob bytia, Kristov život sa stáva naším: môžeme uvažovať ako on, konať ako on, vidieť svet a veci Ježišovými očami. V dôsledku toho môžeme milovať našich bratov, počnúc tými najchudobnejšími a najviac trpiacimi, tak ako to robil on, a milovať ich s jeho srdcom, a tak prinášať svetu ovocie dobra, lásky a pokoja.

Text zverejneny na webovej stránke Vatikánskeho rozhlasu .

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články