Posvätenie a požehnanie kostola a oltára

Posvätenie a požehnanie kostola a oltára — čo treba pripraviť

Ak sa slávi vigília, pripraví sa to, čo sa vyžaduje na slávenie Liturgie hodín.

Okrem toho, ak sa budú vkladať relikvie, pripravia sa tieto relikvie na osobitnom podstavci spolu s dvoma sviecami na svietnikoch.

Okrem toho čo sa vyžaduje na Štáciovú omšu biskupa, alebo Slávnostnú omšu, pripraví sa:

Posviacka kostola

Oltár ostane nezakrytý, aj keby bol už skôr posvätený alebo požehnaný, až do začiatku eucharistickej liturgie. Okrem toho sa pripraví na vhodnom mieste v presbytériu:

a) Na mieste štácie:
— Rímsky pontifikál;
— Procesiový kríž;
— Ak sa ponesú relikvie: nádoby s relikviami ozdobené kvetmi a sviecami, pre diakonov ktorí ich ponesú: alby, štóly a dalmatiky (červené albo biele, podľa toho či ide o mučeníkov alebo iných svätých) v presbytériu malý stôl alebo podstavec pre relikvie, malta a ostatné veci, ktoré treba na zavretie otvoru.

b) V sekretáriu alebo v presbytériu, alebo na inom mieste požehnávaného kostola ako to jednotlivé veci vyžadujú:
— Rímsky misál, Lekcionár;
— nádoba s vodou na požehnanie s vetvičkou alebo kropáčom;
— nádoba so svätou krizmou;
— uteráky na utretie menzy oltára;
— ak teba, ľanová vosková plachta, alebo nepriepustná plachta na ochránenie oltára;
— miska a krčah s vodou, uterák a veci potrebné na umytie rúk biskupa a presbyterov, ktorí pomazávali steny kostola;
— ľanový gremiál;
— panvica so žeravým uhlím, alebo vonné látky s malými sviečkami, ktoré sa budú páliť na oltári;
— turibulá a navikuly s incenzom a lyžičkami;
— kalich primeranej veľkosti, korporál, purifikatóriá, ručník;
— chlieb víno a voda na slávenie omše;
— oltárny kríž, ak v presbytériu už nie je postavený kríž, alebo ak sa prinesený vo vstupnom sprievode nepostaví k oltáru;
— náplecné vélum — ak sa bude uvádzať kaplnka Najsvätejšej sviatosti;
— plachty, sviece, svietniky;
— malá svieca ktorú odovzdá biskup diakonovi;
— podľa vhodnosti — kvety;
— záznam o požehnaní kostola v dvoch alebo troch (pri vkladaní relikvií) exemplároch.

V omši posviacky kostola sa použijú posvätné rúcha bielej alebo slávnostnej farby. Pripraví sa:

  • pre biskupa: alba, pektorál, štóla, dalmatika, kazula, mitra, pastorál a pálium, ak ho nosí;
  • pre koncelebrantov: alby, štóly, ornáty;
  • pre diakonov: alby, štóly, dalmatiky;
  • pre ostatných posluhujúcich: sueprelície, ktoré sa obliekajú na reverendy, alebo alby, alebo iné zákonne schválené rúcha.

Posviacka oltára

— Rímsky pontifikál, Rímsky misál, Lekcionár;
— Procesiový kríž a evanjeliár;
— nádoba s vodou na požehnanie s vetvičkou alebo kropáčom;
— nádoba so svätou krizmou;
— uteráky na utretie menzy oltára;
— ak teba, ľanová vosková plachta, alebo nepriepustná plachta na ochránenie oltára;
— miska a krčah s vodou, uterák a veci potrebné na umytie rúk biskupa;
— ľanový gremiál;
— panvica so žeravým uhlím, alebo vonné látky s malými sviečkami, ktoré sa budú páliť na oltári;
— turibulum a navikula s incenzom a lyžičkou;
— kalich primeranej veľkosti, korporál, purifikatóriá, ručník;
— chlieb víno a voda na slávenie omše;
— oltárny kríž, ak v presbytériu už nie je postavený kríž, alebo ak sa prinesený vo vstupnom sprievode nepostaví k oltáru;
— plachty, sviece, svietniky;
— podľa vhodnosti — kvety;
— záznam o požehnaní kostola v dvoch alebo troch (pri vkladaní relikvií) exemplároch.
V omši posviacky oltára sa použijú posvätné rúcha bielej alebo slávnostnej farby. Pripraví sa:

  • pre biskupa: alba, pektorál, štóla, kazula, mitra, pastorál a pálium, ak ho nosí;
  • pre koncelebrantov: alby, štóly, ornáty;
  • pre diakonov: alby, štóly, dalmatiky;
  • pre ostatných posluhujúcich: sueprelície, ktoré sa obliekajú na reverendy, alebo alby, alebo iné zákonne schválené rúcha.

— Ak sa budú ukladať relikvie: nádoby s relikviami ozdobené kvetmi a sviecami, pre diakonov ktorí ich ponesú: alby, štóly a dalmatiky (červené albo biele, podľa toho či ide o mučeníkov alebo iných svätých) v presbytériu malý stôl alebo podstavec pre relikvie, malta a ostatné veci, ktoré treba na zavretie otvoru.

Požehnanie kostola

a) nádoba s obyčajnou vodou a kropáč, a tiež turibulum a navikula s tymiánom a lyžičkou;
b) Rímsky pontifikál;
c) oltárny kríž, ak v presbytériu nebude kríž už predtým, alebo kríž ktorý sa prinesie vo vstupnom sprievode, postaví sa blízko oltára;
d) oltárna plachta, sviece, svietniky a, podľa potreby, kvety.
Ak sa bude posviacať oltár, všetko ako vyššie pri posviacke oltára, ak sa budú vkladať relikvie, takisto všetko ako vyššie.

V omši požehnania kostola sa používajú posvätné rúcha bielej alebo slávnostnej farby. Treba pripraviť:
a) pre biskupa: albu, štólu, pektorál, kazulu, mitru, pastorál;
b) pre koncelebrujúcich presbyterov: rúcha na koncelebrovanie omše;
c) pre diakonov: alby, štóly a, podľa okolností, dalmatiky;
d) pre ostatných posluhujúcich: alby alebo iné zákonne schválené rúcha.

Požehnanie oltára

— nádoba s požehnanou vodou s vetvičkou alebo kropáčom;
— turibulum a navikula s incenzom a lyžičkou.

Informácie o Adam Sýkora

Obrázok používateľa Adam Sýkora

Krátke info o sebe (nepovinné)

Autor článkov z oblasti liturgiky a o liturgii.

ThLic. Mgr. Adam Sýkora, Ph.D. (✴1977) základné štúdium psychológie absolvoval na UCM v Trnave (2003-2008), základné štúdium teológie absolvoval na RKCMBF UK v Bratislave (1998-2002, 2005-2008), postgraduálne štúdium teológie absolvoval na KTF UK v Prahe (2009-2017). Systematicky sa venuje najmä liturgickým knihám, liturgickej textovej kritike, prekladom liturgických textov do slovenčiny a liturgickému právu — rubricistike. Je autorom viacerých článkov v časopise Liturgia, na portáli christ-net.sk a príspevkov na konferenciách.

E-mail: liturgika (at) gmail.com

ORCID iD: 0000-0002-5235-9694 ORCID (medzinárodná identifikácia autorov)

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články