Veľkonočná nedeľa

Veľkonočná nedeľa — čo treba pripraviť

Z obežníka kongregácie pre bohosužbu o príprave a slávení veľkonočných sviatkov

(celý text: pdf — pracovný text)

Deň Veľkej noci

97. Omšu na Veľkú noc treba sláviť čo najslávnostnejšie. Je vhodné namiesto úkonu kajúcnosti kropiť ľud vodou požehnanou na Vigíliu; medzitým sa spieva antifóna Tiekla voda (Zrel som vodu) (Vidi aquam) alebo iný spev s myšlienkou na krst. Nádoby na svätenú vodu pri vchode do kostola (tzv. sväteničky) treba naplniť tou istou vodou.

98. Treba zachovať, kde je to zvykom, alebo podľa okolností zaviesť tradíciu sláviť na Veľkú noc krstné vešpery, pri ktorých sa počas spievania žalmov ide v sprievode ku krstnému prameňu.

99. Veľkonočná svieca (paškál), ktorá má miesto pri ambone alebo pri oltári, nech sa zažíha aspoň na všetky väčšie liturgické slávenia v tomto období, či už pri omši alebo pri ranných chválach a vešperách, a to až do Nedele zoslania Ducha Svätého. Po nej sa veľkonočná svieca s príslušnou úctou uchováva v baptistériu a tam sa od nej pri slávení krstu zažíhajú sviece pokrstených. Pri pohrebe sa veľkonočná svieca položí k rakve, aby sa tak naznačilo, že smrť je pre kresťana jeho vlastnou Veľkou nocou.
Veľkonočná svieca sa mimo veľkonočného obdobia nezapaľuje, ani neuchováva v presbytériu.

K omši treba pripraviť:

Okrem toho čo sa vyžaduje na Štáciovú omšu biskupa, alebo Slávnostnú omšu, pripraví sa:

— nádoba s požehnanou vodou a vetvička, alebo kropáč.

Ak po omši nasleduje obrad vzkriesenia, pripraví sa ešte:
— texty obradu vzkriesenia;
— monštrancia;
— priesvitný závoj na monštranciu;
— náplecné vélum;
— druhé turibulum s navikulou;
— držiaky alebo svietniky a sviece;
— pluviál bielej alebo slávnostnej farby;
— baldachýn;
— zástavy;
— socha zmŕtvychvstalého.

Informácie o Adam Sýkora

Obrázok používateľa Adam Sýkora

Krátke info o sebe (nepovinné)

Autor článkov z oblasti liturgiky a o liturgii.

ThLic. Mgr. Adam Sýkora, Ph.D. (✴1977) základné štúdium psychológie absolvoval na UCM v Trnave (2003-2008), základné štúdium teológie absolvoval na RKCMBF UK v Bratislave (1998-2002, 2005-2008), postgraduálne štúdium teológie absolvoval na KTF UK v Prahe (2009-2017). Systematicky sa venuje najmä liturgickým knihám, liturgickej textovej kritike, prekladom liturgických textov do slovenčiny a liturgickému právu — rubricistike. Je autorom viacerých článkov v časopise Liturgia, na portáli christ-net.sk a príspevkov na konferenciách.

E-mail: liturgika (at) gmail.com

ORCID iD: 0000-0002-5235-9694 ORCID (medzinárodná identifikácia autorov)

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články