Ordinácia biskupa

Ordinácia biskupa — čo treba pripraviť

Okrem toho čo sa vyžaduje na Štáciovú omšu biskupa, pripraví sa:

 • evanjeliár (-e), ktorý sa bude držať nad hlavou vyvoleného;
 • ak sa obrad nebude konať pri katedre, sedadlá pre hlavného svätiteľa a spolusvätiteľov;
 • sedadlo pre ordinanda (-ov) a kňazov, ktorí ho (-ich) budú spraevádzať (tak, aby veriaci mohli obrad vidieť);
 • ordinand (-i) si v sakristii okrem zvyčajných presbyterských rúch oblečie aj pektorál a dalmatiku;
 • biskupi konsekrátori, ktorí nebudú koncelebrovať, si oblečú namiesto ornátu pluviál;
 • presbyteri, ktorí budú asistovať vyvolenému (-ým), ak nebudú koncelebrovať, oblečú si na albu alebo superpelíciu štólu a pluviál;
 • Rímsky pontifikál — Obrad vysviacky (De ordinatione Episcopi, presbyterorum et diaconorum);
 • knihy modlitby ordinácie pre ordinujúcich biskupov;
 • ľanový gremiál;
 • nádobka so svätou krizmou;
 • veci potrebné na umytie rúk po pomazaní;
 • prsteň, pastorál a mitra pre vyvoleného (-ých) a ak teba, pálium.

Rúcha sú podľa omše, ktorá sa slávi, inak biele, alebo sa použijú sviatočné a vznešené.

Informácie o Adam Sýkora

Obrázok používateľa Adam Sýkora

Krátke info o sebe (nepovinné)

Autor článkov z oblasti liturgiky a o liturgii.

ThLic. Mgr. Adam Sýkora, Ph.D. (✴1977) základné štúdium psychológie absolvoval na UCM v Trnave (2003-2008), základné štúdium teológie absolvoval na RKCMBF UK v Bratislave (1998-2002, 2005-2008), postgraduálne štúdium teológie absolvoval na KTF UK v Prahe (2009-2017). Systematicky sa venuje najmä liturgickým knihám, liturgickej textovej kritike, prekladom liturgických textov do slovenčiny a liturgickému právu — rubricistike. Je autorom viacerých článkov v časopise Liturgia, na portáli christ-net.sk a príspevkov na konferenciách.

E-mail: liturgika (at) gmail.com

ORCID iD: 0000-0002-5235-9694 ORCID (medzinárodná identifikácia autorov)

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články