Obsah starých direktórií

Staré direkróriá sú dôležitým prameňom pre štúdium liturgickej obnovy na Slovensku. V čase, keď sa orgány moci snažili potláčať činnosť Cirkvi, usilovali sa aj brániť vo vydávaní liturgických textov, ktoré pochádzali z pokoncilovej liturgickej obnovy. Mons. Vincent Malý a iní kňazi vymýšľali spôsoby, ako liturgické texty "prepašovať" ku kňazom. Jedným zo spôsobov bola Liturgická príloha diecéznych obežníkov, druhým, ktorý bol neskôr najpoužívanejším, bolo zaradiť príslušné texty do direktória na príslušný rok. Tento spôsob nebol štandardný a nebol v súlade s platným cirkevným právom, na Slovensku sa však uplatňoval s tichým súhlasom sv. stolice. K slovenským kňazom sa tak dostali liturgické texty oveľa skôr, než sa napokon podarilo ich oficiálne vydanie.

Napríklad skrátený krst dospelých bol v Direktóriu 1979, ale oficiálne vyšiel až v roku 1993. V nasledujúcom zozname predkladám obsah direktórií, ktoré som mal k dispozícii. Tu uvedený zoznam nie je totožný so zoznamom, ktorý sa uvádzal v novších direktóriách a je vedený iným zámerom. Kým zoznamy v direktóriách boli vedené praktickým motívom, uvádzali iba tie texty, ktoré ešte platia - náš zoznam uvádza všetky dokumenty bez ohľadu na to či v súčasnosti platia, alebo nie. Pokiaľ vážený čitateľ má k dispozícii iné direktóriá, ktoré by bolo vhodné uviesť, prosím, aby mi príslušné texty poslal v tvare, ako sú uvedené tu a ja ich pripojím. (Tu uvádzame len slovenské a latinské texty, ktoré sú dôležité z hľadiska liturgickej obnovy na Slovensku.)

Obsah direktórií

1973

Ročná sv. spoveď 3
Litaniae sanctorum 37
Litánie k svätým 45
Litaniae pro ritibus in quibus conferuntur consecrationes et sollemnes dedicationes 54
Litánie pri obradoch vysviacky a pri slávnostných požehnaniach 57
Ordo ad faciendam et aspergendam aquam benedictam 60
Obrad svätenia vody a kropenia ľudu 67
Normae ad officium et missam 73
Pastorálne predpisy o uďeľovaní všeobecného sviatostného rozhrešenia viacerým spolu 82
Institutio generalis de liturgia horarum 89
Index analyticus 170 (slovenský preklad tu)

1974

Obetovanie Pána (posvätenie sviec, sprievod, omša) 184
Popolcová streda (žehnanie popola a omša) 191
Slávnostné požehnania 197

1975

Večerná omša Pánovej večere 99
Slávenie Pánovho utrpenia 107
Veľkonočná nedeľa zmŕtvychvstania Pána 121
Spomienka všetkých zomrelých veriacich 230

1976

Obrad prijímania mimo omše 201
Nový obrad sviatosti pokánia 206
Birmovanie v nebezpečenstve smrti 209

1977

Predpisy o slúžení sv. omše (De ordinanda Missa) 21
Predpisy o liturgii hodín (De Liturgia Horarum) 59
Piesne vo sv. omši 193
Prefácie 206
Modlitba veriacich na sviatok Najsv. srdca Ježišovho (aj na prvé piatky) 222
Modlitba veriacich pri omšiach o P. Márii 223

1978

Skrátený obrad krstu dieťaťa 181

1979

Skrátený súvislý obrad pokánia, pomazania chorých a viatika 161
Birmovanie v nebezpečenstve smrti 168
Skrátený obrad zmierenia jednotlivých kajúcnikov 177
Skrátený krst dospelých 193
Požehnanie jubilujúcich manželov 233
Omša na 25. a 50. výročie manželstva 240

1980

Príprava na omšu 149
Poďakovanie po omši 155
Požehnanie kostola 165
Požehnanie oltára 178
Požehnanie kalicha a patény 183
Posvätenie vody na sviatok zjavenia Pána 188
Prosba o požehnanie úrody 192
Poďakovanie za úrodu 196
Poklona pred sviatosťou oltárnou 199

1981

Vianočné požehnanie pri jasličkách 153
Posvätenie vody na siatok Zjavenia Pána 161
Požehnanie domu v období Zjavenia Pána 161
Požehnanie kríža 164
Požehnanie liturgického rúcha 167
Požehnanie ruženca 169
Požehnanie obrazu, sochy J. Krista 172
Požehnanie obrazu, sochy P. Márie 174
Požehnanie obrazu, sochy svätého 177
Požehnanie modlitbovej knižky 180
Prosba o požehnanie úrody 183
Poďakovanie za úrodu 187
Pobožnosť na dušičky 190
Adorácie 195
O úcte a tajomstve Najsv. Eucharistie 198
Poklona pred sviatosťou oltárnou 216
Jednoduchá poklona pred Najsv. Sviatosťou 238
Adorácia na prvý piatok v mesiaci 249
Rozjímanie o krížovej ceste nášho Pána Ježiša Krista 256
Narodenie Pána - posv. čítanie 273
Biela sobota - ranné chvály 284

1982

Požehnanie adventných sviec 157
Požehnanie na sviatok sv. Blažeja - 3. II. 163
Požehnanie bylín a kvetov na sviatok Nanebovzatia Panny Márie 167
Požehnanie matky pred pôrodom 170
Požehnanie matky po pôrode 174
Požehnanie detí 179
Požehnanie chorého dieťaťa 183
Požehnaie chorého 185
Požehnanie snúbencov 187
Požehnaie domu 192
Pri pohrebe kňaza 198

1983

Obrad prvého sv. prijímania 212
Vyloženie Najsvätejšej Eucharistie 228
Požehnaie s Najsv. Sviatosťou 231
Krátke adorácie pred eucharistickým požehnaním 233
Adorácia na prvý piatok v mesiaci 247
Požehnaie domu v období zjavenia Pána 252
Svätoblažejské požehnanie 258
Pobožnosť o bolestiach Presvätej Panny 260
Novéna pred slávnosťou Ducha Svätého 267

1984

Kňazská adorácia na Zelený štvrtok 165
Pôstna adorácia 180
Požehnanie rodín 194
Svätoblažejské požehnanie 201
Požehnaie jasličiek 205
Požehnanie vozidla 207
Modlitba zasvätenia na sviatok Krista Kráľa 213
Pobožnosť na konci roka 215

1985

nič pridané

1986

Poklona na Nedeľu Dobrého Pastiera 181
Požehnanie s Najsv. Sviatosťou oltárnou 196
Biblické čítania pre rok "C" 201
Svätoblažejské požehnanie 213
Modlitba zasvätenia na slávnosť Krista Kráľa 215

1987

Ss. Cyrilli et Methodii, Europae Patronum 192
Ss. Andreae Kim Taegon et soc., martyrum 194
Ss. Andreae Kim Taegon et soc., martyrum - liturgia horarum 196
S. Maximiliani M. Kolbe 201
S. Maximiliani M. Kolbe - liturgia horarum 203
Svätoblažejské požehnanie 209
Krátke vyloženie Oltárnej sviatosti a litánie 211
Požehnanie s Najsv. sviatosťou 237

1988

Svätoblažejské požehnanie 181
Zelený štvrtok - sviatok kňazov 189

1989

Liturgická služba kostolníka 40
Svätoblažejské požehnanie 183
Odprosujúca pobožnosť na sviatok Najsv. Srdca 186
Poklona na prvý piatok v mesiaci I 192
Poklona na prvý piatok v mesiaci II 196
Požehnanie s Najsv. Sviatosťou 201
Zasväcujúca pobožnosť na sviatok Krista Kráľa 203
Obrad požehnania kňazského sedadla 208
Obrad požehnania novej ambóny 211
Obrad požehnania svätostánku 214
Obrad požehnania krížovej cesty 219
Obrady Božieho hrobu 229
Obrady Vzkriesenia 237
Modlitba posv. ruženca 247

1990

Svätoblažejské požehnanie 241
Omša na sviatok sv. Ondreja Taegona, Pavla Hasanga a spoločníkov, mučeníkov 233
Požehnanie devocionálií 244
Cesta Sedembolestnej Panny Márie 248
Rozjímanie na tajomstvá ruženca 265

1991

Svätoblažejské požehnanie 235
Na prvý priatok v mesiaci 238
Požehnanie s najsv. Sviatosťou 243
Obrad ustanovenia mimoriadneho vysluhovateľa svätého prijímania 245
Obrad ustanovenia vysluhovateľa sv. prjímania na určitý prípad 247
Obrad, ktorý má dodržať mimoriadny vysluhovateľ pri podávaní sv. prijímania 249
Vysluhovateľ sv. prijímania 250
Obrad prijatia do liturgickej služby 251
Rozjímanie pre kňazov na Zelený Štvrtok 255
Novéna pred sviatkom Nepoškvrneného počatia 271
Biblický ruženec 294

1992

Svätoblažejské požehnanie 262
Na prvý piatok mesiaca - krátka poklona I 265
Na prvý piatok mesiaca - krátka poklona II 270
Požehnanie s Najsv. Sviatosťou 274
Uvedenie nového farára 276
Integrálny text "Vyznania viery" 281
Integrálny text "Prísahy vernosti" 283
Biskupská pastoračná návšteva 285
Požehnanie pútnikov 291
Sancti Andreas Dunc-Lac et socii - omša, lat. text 309

1993

Svätoblažejské požehnanie 267
Na prvý piatok mesiaca - krátka poklona I 270
Na prvý piatok mesiaca - krátka poklona II 274
Požehnanie s najsv. Sviatosťou 278
Ročné požehnanie rodín v ich domoch 280
Verejné odprosenie za hrubé zneuctenie kostola 296

1994

Svätoblažejské požehnanie 251
Krátke poklony 254
Požehnanie s najsv. Sviatosťou 277
Procesia na prosebné dni 279
Modlitba veriacich na Turíčnu vigíliu 298
Jesenné kántrové dni 301
Požehnaie domu nádeje 304
Omša na sviatok sv. Cyrila a Metoda, patrónov Európy, 14. februára 314
Omša na spomienku sv. Ondreja Dunc-Laca a spoločníkov 331
Omša na ľubovoľnú spomienku Sv. Vavrinca a spoločníkov 331

1995

Svätoblažejské požehnanie 254
Poklony na prvý piatok v mesiaci 257
Požehnanie s Najsv. sviatosťou 271
Veni, Sancte... 273
Pobožnosť k Najsv. Srdcu Ježišovmu 278
Pobožnosť na sviatok Neviniatok 290

1996

Svätoblažejské požehnanie 253
Požehnanie s Najsv. sviatosťou 256
Poklona na prvý piatok v mesiaci 258
Pobožnosť na sviatok Neviniatok 264
Pobožnosť na dušičky na cintoríne 271
Svätá omša s biskupom (Caeremoniale Episcoporum) 304
Štáciová omša diecézneho biskupa (Caeremoniale Episcoporum) 304 [provizórne pdf]
Iné omše, ktoré slávi biskup (Caeremoniale Episcoporum) 325
O omši, v ktorej predsedá biskup, ale neslávi Eucharistiu (Caeremoniale Episcoporum) 327

1997

Svätoblažejské požehnanie 341
Sv. Peter Eymard, kňaz, 2. augusta 344
Sv. Peter Claver, kňaz - 9. septembra 354

1998

Svätoblažejské požehnanie 278
Obrad eucharistickej procesie 281

1999

Požehnanie s Najsv. Sviatosťou 349
Svätoblažejské požehnanie 351

2000

Požehnanie s Najsv. Sviatosťou 359
Svätoblažejské požehnanie 361

2001-2009

Opakujú sa iba Požehnanie s Najsv. Sviatosťou a Svätoblažejské požehnanie.

2010

Uvedenie nového farára (Caeremoniale Episcoporum) 239

Informácie o Adam Sýkora

Obrázok používateľa Adam Sýkora

Krátke info o sebe (nepovinné)

Autor článkov z oblasti liturgiky a o liturgii.

ThLic. Mgr. Adam Sýkora, Ph.D. (✴1977) základné štúdium psychológie absolvoval na UCM v Trnave (2003-2008), základné štúdium teológie absolvoval na RKCMBF UK v Bratislave (1998-2002, 2005-2008), postgraduálne štúdium teológie absolvoval na KTF UK v Prahe (2009-2017). Systematicky sa venuje najmä liturgickým knihám, liturgickej textovej kritike, prekladom liturgických textov do slovenčiny a liturgickému právu — rubricistike. Je autorom viacerých článkov v časopise Liturgia a na portáli christ-net.sk.

E-mail: liturgika (at) gmail.com

ORCID iD: 0000-0002-5235-9694 ORCID (medzinárodná identifikácia autorov)

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články