Poriadok obradov konkláve

V dnešných dňoch hlavne v súvislosti s odstúpením pápeža Benedikta, sa často hovorí o konkláve. Ako to už býva, šíria sa rôzne tradované nezmysly, lebo chýbajú pramene v dostupných jazykoch, ktoré sa konkláve zaoberajú serióne. Jedným z najdôležitejších normatívnych textov, hneď po apoštolskej konštitúcii Universi Dominici Gregis, je liturgická kniha Ordo Rituum Conclavis, teda Poriadok obradov konkláve. Preto v nasledujúcom texte prinášame pracovný preklad niektorých častí tohto dokumentu.

Pripomíname, že preklad je určený iba na študijné účely a vonkoncom nie je určený na verejné použitie, ani na použitie v liturgii. Všetkých, ktorí použijú nasledujúci text pre svoje výstupy prosíme, aby nezabudli uviesť zdroj.
Pôvodný zdroj: Ordo Rituum Conclavis, Civitas Vaticana, 2000.
Pracovný preklad: ThLic. Mgr. Adam SýkoraÚVODNÉ POZNÁMKY

Dôležitosť konkláve pre voľbu Rímskeho veľkňaza

1. Slávenie konkláve pre voľbu Rímskeho veľkňaza ktorý ako nástupca na Petrovom stolci v meste Ríme, je viditeľnou hlavou celej Cirkvi a tiež sluha služobníkov Božích, je veľmi dôležitým momentom v živote putujúceho Božieho ľudu.

2. Kým sa slávi voľba nástupcu Petra, Cirkev je zvláštnym sôsobom spojená s posvätnými pastiermi, zvlášť s kardinálmi voličmi. Taktiež vyprosujú aby Boh obdaril nového Najvyššieho veľkňaza darom svojej dobroty a prozreteľnosti. Preto je nutné aby, rovnako ako v prvej kresťanskej komunite, o ktorej hovoria Skutky apoštolov (cf. 1, 14), celá Cirkev duchovne zhromaždená s Máriou, Ježišovou Matkou, jednomyseľne zotrvávala na modlitbe, aby od Pána vyprosila hodného pastiera.

3. Voľba Rímskeho veľkňaza sa príhodne pripravuje a vykonáva vhodnými a vlastnými liturgickými sláveniami a dvoma meditáciami [rozjímaniami], podľa zvykov tradovaných cirkvou v Ríme. Zbor kardinálov vyberie dvoch cirkevných mužov [duchovných], ktorým sa zverí úloha predniesť dve meditácie [rozjímania]. Deň a hodina prvej meditácie sa stanoví podľa noriem apoštolskej konštitúcie Jána Pavla II., Universi Dominici Gregis.

Obrady konkláve

4. Tento Poriadok obradov konkláve obsahuje vlastné slávenia konkláve, riadne preskúmané a prispôsobené podľa noriem vyššie spomenutej apoštolskej konštitúcie, a predkladá aj niektoré ďalšie veci, ktoré prislúchajú k voľbe Najvyššieho veľkňaza.

5. Prvá kapitola pojednáva O omši "Za vyvolenie Rímskeho veľkňaza". Najväčšiu dôležitosť má eucharistická koncelebrácia kardinálov voličov pred vstupom do konkláve. Na slávenie sa však naliehavo pozvú aj iní kardináli, biskupi, presbyteri a diakoni, členovia inštitútov zasväteného života a spoločností apoštolského života a tiež všetci veriaci, ktorí sú v Ríme.

6. Druhá kapitola vysvetľuje obrad Vstup do konkláve a prísaha. Na vstup do konkláve sa v určenom čase usporiada procesia kardinálov voličov do Sixtovej kaplnky, počas ktorej sa spravidla spievajú litánie svätých. Keď procesia príde do kaplnky, koná sa slávnostné vzývanie Ducha Svätého. Potom kardináli voliči prednesú prísahu. Po výzve "Extra omnes" [všetci von] ktorú povie pápežský ceremoniár, druhý vybratý cirkevný muž [duchovný] povie druhú meditáciu [rozjímanie] pred kardinálmi voličmi o ťažkej úlohe voľby Rímskeho veľkňaza.

7. Tretia kapitola predkladá, čo sa koná pri zasadaniach Voľba Rímskeho veľkňaza podľa apoštolskej konštitúcie Universi Dominici Gregis. Na začiatku a konci zasadania sa použijú vhodné modlitby, podľa formúl predložených v Appendixe.

8. Štvrtá kapitola pojednáva o prijatí a oznámení zvoleného Rímskeho veľkňaza. Slávnostný úkon prijatia, výberu mena a oznámenia Rímskeho veľkňaza sa koná podľa noriem už spomenutej apoštolskej konštitúcie, spolu s čítaním Božieho slova a modlitbou, ktoré nasleduje úkon vernosti a poslušnosti kardinálov. Všetko sa uzavrie slávnostným spevom vďakyvzdania Te, Deum.

9. Ak zvolený nie je biskupom, má byť čím skôr ordinovaný. Dekan kardinálskeho kolégia, alebo, ak nie je, alebo je zákonne hatený, subdekan, alebo prvý z kardinálov podľa poriadku a veku po porade s ostatnými kardinálmi rozhodnú ako postupovať. Majster pápežských liturgických slávení [ceremoniár] pomôže, aby bol zvolený hneď slávnostným obradom ordinovaný na biskupa, tak ako sa predpisuje v Rímskom pontifikáli pre ordináciu biskupa.

10. V tomto obrade ordinácie úlohu biskupa svätiteľa vykoná dekan kardinálkeho kolégia, alebo, ak nie je, subdekan, alebo, ak je hatený, prvý medzi kardinálmi biskupmi.
Ak sa zvolený nachádza mimo štátu Vatikán, sú dané normy podľa potreby, aby bol vyvolený čím skôr privedený do konkláve.

11. Piata kapitola pojednáva o Slávnostnom oznámení Rímskeho veľkňaza a o jeho prvom požehní Mestu a svetu [Urbi et Orbi]. Podľa tradičných zvykov sa najprv slávnostne oznámi Božiemu ľudu vykonaná voľba Rímskeho veľkňaza, potom novozvolený Rímsky veľkňaz z vonkajšej vyvýšeniny vatikánskej baziliky (ľudovo "Loggia esterna della Benedizzione" [vonkajší balkón požehnaní]) udelí prvé požehnanie Mestu a svetu [Urbi et Orbi].

Iné slávenia počas konkláve

12. Počas konkláve kardináli voliči každodenne celebrujú, alebo koncelebrujú Eucharistiu a spoločne vykonávajú niektoré časti liturgie hodín pod vedením majstra pápežských liturgických slávení [ceremoniára], podľa liturgického obdobia a spoločných noriem Rímskeho misála a Liturgie hodín.

13. Predkladajú sa niektoré formuláre omší, ktoré viac zodpovedajú času [situácii] konkláve.

14. Tieto slávenia môžu byť, podľa okolností, buď v kaplnke Domu svätej Marty, alebo v Sixtovej kaplnke, alebo na inom vhodnom mieste.

15. Aby bolo všetko vykonané riadnym a príslušným spôsobom, majstrovi pápežských liturgických sávení [ceremoniárovi] vo vykonávaní jeho úlohy pomáhajú dvaja ceremoniári a dvaja rehoľníci pápežskej sakristie, ktorých on vybral a ktorých schválil kardinál-komorník [camerlengo] a traja asistenti podľa predpisov spomenutej apoštolskej konštitúcie [n. 46].

16. Tento majster pápežských liturgických slávení zariadi, aby boli k dipozícii aj niektorí rehoľníci rôznych jazykov na prijatie spovedí.

Prispôsobenia

17. Majstrovi pápežských liturgických slávení prislúcha starostlivosť nad vykonávaním Poriadku obradov konkláve. Tento, pri dodržaní noriem spomenutej apoštolskej konštitúcie Universi Dominici Gregis, za pomoci pápežských ceremoniárov pripraví všetko potrebné a, podľa príslušných dispozícií, prispôsobí Poriadok okolnostiam.

Kapitola I.
OMŠA ZA VYVOLENIE RÍMSKEHO VEĽKŇAZA

18. Po vykonaní predpísaných pohrebných obradov zosnulého Najvyššieho veľkňaza, keď je pripravené všetko čo sa vyžaduje na riadnu voľbu Rímskeho veľkňaza, kardináli, ktorí majú právo voliť, podľa noriem apoštolskej konštitúcie Universi Dominici Gregis, sa v stanovený deň v ranných hodinách zídu vo vatikánskej bazilike sv. Petra, alebo na inom mieste, podľa okolností miesta a času, na slávenie slávnostnej eucharistie "Za vyvolenie Rímskeho biskupa".
Na toto slávenie sú nástojčivo pozvaní aj ostatní kardináli, biskupi, kňazi, diakoni, členovia inštitútov zasväteného života a spoločností apoštolského života a laici celého Božieho ľudu, ktorí sú v Ríme, aby jednomyseľne naznačili spoločenstvo Cirkvi a vyslali prosby.

19. Všetci však, pastieri i veriaci po celom svete, nech vysielajú vrúcne modlitby k Bohu, aby osvietil duše voličov, a aby ich urobil svornými pri vykonávaní ich úlohy, aby naliehavo žiadaná voľba Rímskeho veľkňaza, bola jednomyseľne k spáse duší a aby jej plodom bolo dobro celého Božieho ľudu.

20. Omša "Za vyvolenie Rímskeho veľkňaza"sa koncelebruje slávnostným spôsobom. Predsedá jej dekan kardinálskeho kolégia, alebo, ak nie je, alebo je zákonne hatený, subdekan, alebo prvý podľa poriadku a veku medzi voličmi. Ostatní kardináli voliči, ak je to možné, riadne koncelebrujú.
V tejto omši sa použijú rúcha červenej farby.

Omša za vyvolenie Rímskeho veľkňaza

21. Antifóna na vstup

1Sam 2, 35

Povolám si verného kňaza
ktorý bude konať podľa môjho srdca a podľa môjho zmýšľania;
vybudujem mu dom, ktorý potrvá,
a bude predo mnou kráčať po všetky dni.

Alebo, na spev:

[Iz 42,10]

Spievajte Pánovi pieseň novú:
jeho chválospev od končín zeme, aleluja.

Žalm 97 (98)
1. Víťazstvo je dielom jeho pravice
a jeho svätého ramena. R.

2. Pán oznámil svoju spásu,
pred očami pohanov vyjavil svoju spravodlivosť. R.

3. Rozpamätal sa na svoju dobrotu
a na svoju vernosť voči Izraelovmu domu. R.

4. Uzreli všetky končiny zeme
spásu nášho Boha. R.

5. Na chválu Božiu jasaj, celá zem;
plesajte, radujte sa a hrajte. R.

6. Hrajte Pánovi na citare,
na citare a na harfe zunivej. R.

7. Za hlaholu trúb a poľníc
jasajte pred tvárou Kráľa a Pána. R.

8. Zahuč, more a všetko, čo ho napĺňa,
zemekruh a všetci, čo na ňom bývajú. R.

9. Tlieskajte, rieky, rukami,
jasajte s nimi, vrchy, pred tvárou Pánovou,
lebo prichádza súdiť zem. R.

10. Spravodlivo bude súdiť zemekruh
a podľa práva národy. R.

Spieva sa Glória. [V pôste sa vynechá. Cf. n. 17.]

22. Kolekta

Celebrant:
Modlime sa.
Bože, večný pastier,
ty svoje stádo trvalo vedieš a ochraňuješ ,
pre svoju nesmiernu lásku daj Cirkvi pastiera,
ktorý by sa ti páčil svätosťou života,
a nám osožil svojou bdelosťou.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho syna,
ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
R. Amen

23. LITURGIA SLOVA

Prvé čítanie

Pán ma poslal ohlasovať potešenie slabým

61, 1-3a.6a.8b-9

Čítanie z knihy proroka Izaiáša.
Duch Pána, Boha, je nado mnou,
pretože ma Pán pomazal:
poslal ma hlásať radostnú zvesť chudobným,
uzdraviť skrúšených srdcom,
oznámiť zajatým slobodu,
väzneným prepustenie,
ohlásiť rok milosti Pána
a deň pomsty nášho Boha,
aby som potešil všetkých zarmútených
a tých, čo oplakávajú Sion,
dal veniec miesto popola,
olej plesania namiesto smútku,
rúcho radosti miesto ducha skleslého.
Vy sa budete volať kňazmi Pána,
služobníkmi nášho Boha vás budú nazývať.
Ja im dám spravodlivú odmenu
a uzavriem s nimi večnú zmluvu.
ich rod bude známy medzi pohanmi
a ich potomstvo medzi národmi.
Všetci, čo ich uvidia, poznajú,
že oni sú pokolením, ktoré požehnal Pán.

Počuli sme Božie slovo.
R. Bohu vďaka.

Responzóriový žalm

Ž 88 (89)

1. V. Milosrdenstvo Pánovo:
R. Ospevovať budem naveky.

2. Zmluvu som uzavrel so svojím vyvoleným,
svojmu služobníkovi Dávidovi som prisahal. R.

3. Naveky zaistím tvoj rod,
a postavím tvoj trón, čo pretrvá všetky pokolenia. R.

4. Našiel som svojho služobníka Dávida,
pomazal som ho svojím svätým olejom. R.

5. Pevne ho bude držať moja ruka,
a posilňovať moje rameno. R.

6. S ním bude moja vernosť a milosť
a v mojom mene povznesie sa jeho moc. R.

7. On bude volať ku mne: "Ty si môj otec,
môj Boh a útočište mojej spásy". R.

Druhé čítanie

Dostáva silu na rast, a tak sa buduje celé telo v láske

4, 11-16

Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Efezanom.
Bratia, Kristus ustanovil niektorých za apoštolov, niektorých za prorokov, iných za evanjelistov a iných za pastierov a učiteľov, aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela, kým nedospejeme všetci k jednote viery a poznania Božieho Syna, k zrelosti muža, k miere plného Kristovho veku, aby sme už neboli malými deťmi, ktorými sem-tam hádže a zmieta hocijaký vietor klamlivého ľudského učenia, ktorý podvodne strháva do bludu. Ale žime podľa pravdy v láske všestranne vrastajme do toho, ktorý je hlavou, do Krista. Z neho celé telo, pevne zviazané a pospájané všetkými oživujúcimi spojivami, podľa činnosti primeranej každej časti, rastie a buduje sa v láske.

Počuli sme Božie slovo.
R. Bohu vďaka.

Aleluja a verš pred evanjeliom

[V pôste sa Aleluja vynechá. Cf. n. 17]

Jn 15, 9

(R. Aleluja, alelluja, aleluja.)

Ako mňa miluje Otec, tak aj ja milujem vás"
ostaňte v mojej láske, hovorí Pán.

(R. Aleluja, alelluja, aleluja.)

Evanjelium

Ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste prinášali ovocie

V. Pán s vami.
R. I s duchom Tvojím.

15, 9-17

+ Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána.
R. Sláva tebe, Pane.

Ježiš povedal svojim učeníkom: "Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske! Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho Otca a ostávam v jeho láske. Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná.
Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom ako som ja miloval vás. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov.
Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie čo robí jeho Pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca.
Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo; aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene. Toto vám prikazujem: Aby ste sa milovali navzájom."

Počuli sme slovo Pánovo.
R. Chvála tebe, Kriste.

Ten, kto predsedá sláveniu, povie homíliu.

24. Všeobecná modlitba

Celebrant:
Milovaní bratia a sestry,
z celej duše nasmerujme modlitbu k Bohu, Otcu všemohúcemu,
ktorý chce, aby boli všetci ľudia spasení,
a aby prišli k poznaniu pravdy.

Spevák: Prosme Pána
R. Prosíme ťa vyslyš nás.

1. Za svätú Cirkev, rozšírenú po celom svete:
aby ju Boh zachovával a zveľaďoval,
prosme Pána:
R. Prosíme ťa vyslyš nás.

2. Za kardinálov, ktorí musia zvoliť Rímskeho veľkňaza:
aby preniknutí milosťou Ducha Svätého
ukázali [označili] Cirkvi hodného otca a pastiera
ktorý so všetkými svojimi právomocami bude slúžiť Pánovmu ľudu,
prosme Pána:
R. Prosíme ťa vyslyš nás.

3. Za všetok ľud:
aby sa medzi tými, ktorí tvoria rodinu Božích detí,
zachoval pokoj a svornosť,
prosme Pána:
R. Prosíme ťa vyslyš nás.

4. Za všetkých, ktorých sužujú rôzne ťažkosti:
Aby Boh všetkým pomáhal,
prosme Pána:
R. Prosíme ťa vyslyš nás.

5. [Táto prosba sa vynechá, ak je predchádzajúci pápež živý. Cf. n. 17.]
Za zosnulého Rímskeho veľkňaza M.:
aby ten, ktorý Pánov ľud na zemi spravoval slovom a skutkami apoštolskej lásky,
odpočíval s Kristom, Dobrým Pastierom
na mieste blaha, svetla a pokoja,
prosme Pána:
R. Prosíme ťa vyslyš nás.

6. Za nás:
aby nás všetkých Boh
prijal ako ľúbeznú obetu
prosme Pána:
R. Prosíme ťa vyslyš nás.

Celebrant:
Bože, naše útočisko a sila
buď so zbožnými prosbami tvojej Cirkvi,
a ako pôvodca tejto zbožnosti udeľ,
aby sme to, o čo s dôverou prosíme, skutočne [účinne] aj dosiahli.
Skrze Krista, nášho Pána.
R. Amen.

25. Modlita nad darmi
Celebrant:
Pane, udeľ nám z tvojej prehojnej milosti,
aby sme sa skrze sväté dary, ktoré ti s úctou prinášame,
tešili pastierovi a správcovi tvojej svätej Cirkvi,
ktorý bude milý tvojej velebnosti.
Skrze Krista, nášho Pána.
R. Amen.

26. Prefácia

O pôsobení Ducha Svätého v Cirkvi

V. Pán s vami.
R. I s duchom tvojím.
V. Hore srdcia.
R. Máme ich u Pána.
V. Vzdávajme vďaky Pánovi, Bohu nášmu.
R. Je to dôstojné a správne.

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné
vzdávať vďaky vždy a všade
tebe, Pane, svätý Otče, všemohúci a večný Bože.

Lebo ty dávaš svojej Cirkvi milosti
primerané každej dobe
a obdivuhodne ju spravuješ a chrániš.
Veď darmi Ducha Svätého ju tak posilňuješ
a ustavične naplňuješ dôverou,
že ani v zármutku ťa neprestáva prosiť,
ani uprostred radostí ti neprestáva ďakovať
skrze nášho Pána Ježiša Krista.

Preto ťa spolu s anjelmi chválime
a radostne vyznávame:

Svätý, svätý, svätý Pán Boh všetkých svetov.
Plné sú nebesia i zem tvojej slávy.
Hosanna na výsostiach!
Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.
Hosanna na výsostiach!

Prvá eucharistická modlitba.

27. Antifóna na prijímanie.

Jn 13, 34

Nové prikázanie vám dávam,
aby ste sa vzájomne milovali,
ako som ja miloval vás, hovorí Pán.

Žalm 118 (119)

1. Blažení tí, čo idú cestou života bez poškvrny,
čo kráčajú podľa zákona Pánovho.

2. Chcem sa cvičiť v tvojich predpisoch,
rozjímať o tvojich cestách. R.

3. Pobežím po ceste tvojich príkazov,
lebo ty dávaš môjmu srdcu odvahu. R.

4. Hľa, túžim za tvojimi príkazmi;
nuž oživ ma v svojej spravodlivosti. R.

5. Tak budem kráčať bezpečnou cestou,
lebo dbám na tvoje príkazy. R.

6. Budem sa tešiť z tvojich predpisov,
lebo som si ich obľúbil. R.

7. Pane, tvoj zákon veľmi milujem,
rozjímam o ňom celý deň. R.

8. Aké sladké sú tvoje výroky môjmu podnebiu,
mojim ústam sú sladšie ako med. R.

28. Po prijímaní
Celebrant:
Modlime sa.
Pane, posilnil si nás uzdravujúcou sviatosťou tvojho Jednorodeného Syna,
daj, aby sme sa z podivuhodnej milosti tvojej velebnosti
tešili z daru takého pastiera,
ktorý bude tvoj ľud vyučovať čnostiam,
a duše veriacich napĺňať pravdou evanjelia.
Skrze Krista, nášho Pána.
R. Amen.

Kapitola II.
VSTUP DO KONKLÁVE A PRÍSAHA

29. V ten istý deň keď sa slávila omša za vyvolenie Najvyššieho veľkňaza, po obede, vo vhodnej hodine, koná sa vstup do konkláve.

30. Kardináli voliči sa zídu v Pavlovej kaplnke Apoštolského paláca na usporiadanie procesie.

31. Kardináli Latinského rítu si oblečú reverendu a mozetu červenej farby s príslušným cingulom [pásom], rochetu a biret; kardináli východných cirkví chórový odev.

32. Keď sa všetci zhromaždili, kardinál dekan kardinálskeho kolégia, alebo, ak nie je, alebo je zákonne hatený, subdekan, alebo prvý spomedzi kardinálov podľa poriadku a veku otvorí obrad vstupu do konkláve:

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
R. Amen.

Celebrant.:
Pán, ktorý naše srdcia vedie
v Kristovej láske a trpezlivosti,
nech je s vami všetkými.
R. I s duchom tvojím.

33. Potom kardinál ktorý predsedá sláveniu povzbudí prítomných k tomu, čo majú vykonať:

Ctihodní bratia:
po tom, čo sme slávili posvätné tajomstvá,
teraz vstupujeme do konkláve na zvolenie Rímskeho veľkňaza.

Všeobecná cirkev, spojená s nami vo všeobecnej modlitbe,
naliehavo vyprosuje milosť Ducha Svätého,
aby sme zvolili hodného pastiera celého Kristovho stáda.

Pán usmerní naše kroky na cestu pravdy,
aby sme na príhovor Preblahoslavenej vždy Panny Márie,
blažených apoštolov Petra a Pavla,
a všetkých svätých,
vždy konali to, čo sa jemu páči.

34. Usporiada sa procesia.

Prvý ide klerik, ktorý nesie kríž. Nasledujú speváci a ceremoniári, sekretár kolégia kardinálov a cirkevný muž [duchovný], ktorý bude mať meditáciu [rozjímanie] pred kardinálmi voličmi.

Potom idú kardináli voliči, podľa poriadku, diakoni, presbyteri, biskupi.

Potom diakon, ktorý má oblečenú albu a štólu, ktorý nesie knihu evanjelií, nasleduje kardinál dekan, alebo, ak nie je, alebo je zákonne hatený, subdekan, alebo prvý spomedzi kardinálov podľa poriadku a veku, so štólou na odeve, sprevádzaný majstrom pápežských liturgických slávení [ceremoniárom].

35. Kým ide procesia, speváci a prítomní striedavo spievajú litánie, v ktorých sa vzývajú svätí východu i západu.

Litánie k svätým

Prosba k Bohu

Otče z nebies, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.

Vzývanie svätých

Svätá Mária, oroduj za nás.
Svätá Božia Rodička, oroduj za nás.
Svätá Panna panien, oroduj za nás.

Svätý Michal, Gabriel a Rafael, orodujte za nás.
Všetci svätí anjeli, orodujte za nás.

Svätý Abrahám, oroduj za nás.
Svätý Mojžiš, oroduj za nás.
Svätý Eliáš, oroduj za nás.
Svätý Jozef, oroduj za nás.
Svätý Ján Krstiteľ, oroduj za nás.
Všetci svätí patriarchovia a proroci, orodujte za nás.

Svätý Peter a Pavol, orodujte za nás.
Svätý Ondrej, oroduj za nás.
Svätý Ján a Jakub, orodujte za nás.
Svätý Tomáš, oroduj za nás.
Svätí Filip a Jakub, orodujte za nás.
Svätý Bartolomej, oroduj za nás.
Svätý Matúš, oroduj za nás.
Svätí Šimon a Tadeáš, orodujte za nás.
Svätý Matej, oroduj za nás.
Svätý Lukáš, oroduj za nás.
Svätý Marek, oroduj za nás.
Svätý Barnabáš, oroduj za nás.
Svätá Mária Magdaléna, oroduj za nás.
Všetci svätí učeníci Pánovi, orodujte za nás.

Svätý Štefan, oroduj za nás.
Svätý Ignác Antiochijský, oroduj za nás.
Svätý Polykarp, oroduj za nás.
Svätý Justín, oroduj za nás.
Svätý Vavrinec, oroduj za nás.
Svätý Cyprián, oroduj za nás.
Svätý Frument, oroduj za nás.
Svätý Stanislav, oroduj za nás.
Svätý Bonifác, oroduj za nás.
Svätý Tomáš Becket [beket], oroduj za nás.
Svätý Ján Fisher [fišer] a Tomáš Morus, orodujte za nás.
Svätý Pavol Miki, oroduj za nás.
Svätý Izák Jogues [žok] a Ján de Brébeuf [brebof], orodujte za nás.
Svätý Peter Chanel [šanel], oroduj za nás.
Svätý Karol Lwanga, oroduj za nás.
Svätá Perpetua a Felicita, orodujte za nás.
Svätá Agnesa, oroduj za nás.
Svätá Nina, oroduj za nás.
Svätá Mária Goretti, oroduj za nás.
Všetci svätí mučeníci, orodujte za nás.

Svätý Lev a Gregor, orodujte za nás.
Svätý Ambróz, oroduj za nás.
Svätý Hieronym, oroduj za nás.
Svätý Augustín, oroduj za nás.
Svätý Atanáz, oroduj za nás.
Svätý Bazil a Gregor Nazianzský, orodujte za nás.
Svätý Ján Zlatoústy, oroduj za nás.
Svätý Efrém, oroduj za nás.
Svätý Gregor osvietiteľ, oroduj za nás.
Svätý Martin, oroduj za nás.
Svätý Patrik, oroduj za nás.
Svätý Cyril a Metod, orodujte za nás.
Svätý Karol Borromeo, oroduj za nás.
Svätý František Saleský, oroduj za nás.
Svätý Pius Desiaty, oroduj za nás.

Svätý Anton, oroduj za nás.
Svätý Benedikt, oroduj za nás.
Svätý Bernard, oroduj za nás.
Svätý Marus [Maro], oroduj za nás.
Svätý František, oroduj za nás.
Svätý Dominik, oroduj za nás.
Svätý Tomáš Akvinský, oroduj za nás.
Svätý Ignác Loyolský, oroduj za nás.
Svätý František Xaverský, oroduj za nás.
Svätý Vincent de Paul [de pól], oroduj za nás.
Svätý Ján Mária Vianney, oroduj za nás.
Svätý Ján Bosco [bosko], oroduj za nás.
Svätá Katarína Sienská, oroduj za nás.
Svätá Terézia Avilská, oroduj za nás.
Svätá Ružena Limská, oroduj za nás.

Svätý Ľudovít, oroduj za nás.
Svätá Monika, oroduj za nás.
Svätá Alžbeta Uhorská, oroduj za nás.
Všetci Boží svätí a sväté, orodujte za nás.

Vzývanie Krista

Buď nám milostivý, vysloboď nás, Pane.
Od všetkého zla, vysloboď nás, Pane.
Od každého hriechu, vysloboď nás, Pane.
Od úkladov diabla, vysloboď nás, Pane.
Od hnevu, nenávisti a všetkej zlovôle, vysloboď nás, Pane.
Od večnej smrti, vysloboď nás, Pane.
Pre tvoje vtelenie, vysloboď nás, Pane.
Pre tvoje narodenie, vysloboď nás, Pane.
Pre tvoj krst a svätý pôst, vysloboď nás, Pane.
Pre tvoj kríž a tvoje umučenie, vysloboď nás, Pane.
Pre tvoju smrť a tvoje pochovanie, vysloboď nás, Pane.
Pre tvoje sväté zmŕtvychvstanie, vysloboď nás, Pane.
Pre tvoje zázračné nanebovstúpenie, vysloboď nás, Pane.
Pre zoslanie Ducha Svätého, vysloboď nás, Pane.
Pre tvoj slávny príchod, vysloboď nás, Pane.

Prosby za rozličné potreby

Buď nám, Pane, milostivý, prosíme ťa, vyslyš nás.
Pozdvihni naše srdcia k nebeským túžbam, prosíme ťa, vyslyš nás.
Zachráň nás a našich bratov, príbuzných a dobrodincov
od večného zatratenia, prosíme ťa, vyslyš nás.
Udeľ všetkým veriacim zosnulým večnú blaženosť, prosíme ťa, vyslyš nás.
Ochráň svet pred chorobami, hladom a vojnou, prosíme ťa, vyslyš nás.
Daruj všetkým národom pokoj a pravú svornosť, prosíme ťa, vyslyš nás.
Spravuj a zachovaj svoju svätú Cirkev, prosíme ťa, vyslyš nás.
Pošli robotníkov na svoju žatvu, prosíme ťa, vysyš nás.
Zachovaj vo svätej viere všetky cirkevné stavy, prosíme ťa, vysyš nás.
Zjednoť všetkých veriacich v Krista, prosíme ťa, vyslyš nás.
Priveď všetkých ľudí k svetlu evanjelia, prosíme ťa, vyslyš nás.

Záver

Kriste, uslyš nás. Kriste, uslyš nás.
Kriste, vyslyš nás. Kriste, vyslyš nás.

36. Keď prídu do Sixtovej kaplnky, kardináli voliči zaujmú svoje miesta. Kniha evanjelií sa položí na vhodné a dôstojné miesto, aby predsedala sláveniam a poradám kardinálov až do voľby Rímskeho veľkňaza.

37. Po skončení litánií kardinál dekan, alebo, ak nie je, alebo je zákonne hatený, subdekan, alebo prvý spomedzi kardinálov podľa poriadku a veku, stojac pri oltári zaintonuje hymnus "Veni, Creator Spiritus", ktorým sa slávnostne vzýva Duch Svätý:

Veni, Creator Spiritus

1. Príď, Duchu Svätý, tvorivý,
príď svojich verných navštíviť;
naplň nám srdcia milosťou,
ktoré si stvoril múdrosťou.

2. Tešiteľom si nazvaný,
dar Boží z neba nám daný,
zdroj živý, láska, oheň v nej
i pomazanie duchovné.

3. Ty, darca darov sedmorých,
prst Boží v dielach stvorených;
ty, prisľúbenie Otcovo,
dávaš reč, slovo Pánovo.

4. Osvieť nás, ducha posilňuj,
do sŕdc vlej lásku ohnivú;
keď telo klesá v slabosti,
vzpriamuj ho silou milosti.

5. Pred nepriateľom ochráň nás,
svoj pokoj daj nám v každý čas;
nech vždy pod tvojím vedením
vyhneme vplyvom škodlivým.

6. Nauč nás Otca poznávať
a jeho Syna milovať
a v teba, Ducha obidvoch,
daj veriť vždy, vo všetkých dňoch. Amen.

38. Po skončení spevu kardinál, ktorý predsedá sláveniu, povie:
Modlime sa.

Všetci sa chvíľu v tichosti modlia. Potom pokračuje:

Pane, vodca a ochranca tvojej Cirkvi,
prosíme, vlej svojim služobníkom
ducha múdrosti [porozumenia], pravdy a pokoja,
aby to, čo sa ti páči, celým srdcom poznávali
a spoznané celou silou nasledovali.
Skrze Krista, nášho Pána.
R. Amen.

Prísaha

39. Po modlitbe kardináli voliči pred všetkými, ktorí prišli v slávnostnej procesii, vykonajú prísahu.

40. Kardinál dekan, alebo, ak nie je, alebo je zákonne hatený, subdekan, alebo prvý spomedzi kardinálov podľa poriadku a veku, povie zvýšeným hlasom nasledujúcu formulu prísahy:

My všetci a jednotlivo každý kardinál oprávnený voliť, prítomní na tejto voľbe Najvyššieho veľkňaza, sľubujeme, zaväzujeme sa a prisaháme, že verne a svedomite dodržíme všetky predpisy, ktoré sú obsiahnuté v apoštolskej konštitúcii Najvyššieho veľkňaza Jána Pavla II. "Universi Dominici Gregis" z 22. februára 1996.

Tak isto sľubujeme, zaväzujeme sa a prisaháme, že každý jeden z nás, ak bude Božím riadením zvolený za Rímskeho veľkňaza, bude sa usilovať verne vykonávať Petrov úrad [munus Petrinum] pastiera univerzálnej Cirkvi a verne brániť a obhajovať duchovné i časné práva, ako aj slobodu Svätého Stolca úplne a dôrazne presadzovať a chrániť bez ustania.

Predovšetkým však sľubujeme a prisaháme, že s bezpodmienečnou vernosťou zachováme v tajnosti pred všetkými, či už klerikmi, alebo laikmi, všetko, čo sa nejakým spôsobom týka voľby pápeža, a že nijakým spôsobom neporušíme počas voľby nového veľkňaza alebo po nej tajomstvo o tom, čo sa udeje na volebnom mieste i čo sa priamo alebo nepriamo dotýka hlasovania, iba ak by na to udelil výslovné dovolenie samotný veľkňaz. Rovnako sľubujeme a prisaháme, že nikdy nepodporíme ani neodobríme žiadne zasahovanie, opozíciu alebo akúkoľvek inú formu, ktorou by sa do voľby veľkňaza pokúsili zamiešať svetské autority akéhokoľvek druhu či stupňa, akékoľvek skupiny či jednotlivci.

41. Potom jednotliví kardináli voliči, zachovajúc poriadok prednosti, prisahajú podľa nasledujúcej formuly:

A ja, M. kardinál M., to sľubujem, na to sa zaväzujem a to prisahám.

A, položiac ruku na evanjelium, ktoré im ceremoniári jednotlivo ponúknu, pripoja:

Tak mi Pán Boh pomáhaj,
i tieto sväté evanjeliá,
ktorých sa dotýkam svojou rukou.

42. Po vykonaní prísahy posledného kardinála voliča majster pápežských liturgických slávení [ceremoniár] povie "Extra omnes" [všetci von] a tí, čo nepatria do konkláve odídu zo Sixtovej kaplnky.

43. Potom ešte za prítomnosti majstra pápežských liturgických slávení [ceremoniára] má cirkevný muž [duchovný], vopred vybratý podľa noriem apoštolskej konštitúcie Universi Dominici Gregis, č. 13d a 52, meditáciu [rozjímanie] pred kardinálmi o ťažkom bremene, ktoré im pripadlo a o potrebe, aby pri voľbe Rímskeho veľkňaza všetko konali s čistým úmyslom a mali na zreteli iba Boha a dobro všeobecnej Cirkvi.

44. Po meditácii [rozjímaní] ten ktorý ju predniesol a majster pápežských liturgických slávení odídu zo Sixtovej kaplnky, dvere sa zavú a postavia sa stráže k všetkým vchodom do tejto kaplnky.

44. Keď sa to vykoná, kardinál dekan, alebo ten, kto ho zastupuje, vypočuje kolégium voličov o veciach, ktoré sa nutne musia prebrať a potom pristúpia k voľbe podľa predpisov Apoštolskej konštitúcie, č. 54.

45. Toto zasadanie sa vhodne uzavrie vzývaním pomoci Bohorodičky Panny Márie antifónou "Sub tuum praesidium" [Pod tvoju ochranu sa utiekame].

Kapitola III.
VOĽBA RÍMSKEHO VEĽKŇAZA

47. Každý deň počas konkláve kardináli voliči podľa usmernení majstra pápežských liturgických slávení [ceremoniára] príhodne spoločne konajú niektoré časti liturgie hodín, hlavne ranné chvály a vešpery.
Omšu koncelebrujú, alebo celebrujú v kaplnke Domu svätej Marty, alebo v Sixtovej kaplnke, alebo na inom vhodnom mieste, ako sa vidí vhodnejším, podľa rubrík, pričom použijú tiež formuláre omší predložených v Appendixe.

48. Kardináli voliči, predtým než pristúpia k hlasovaniu a skrutíniám, počúvajú Božie slovo a úpenlivo sa modlia k Pánovi, pričom použijú formuly predložené v Appendixe.

49. Pri voľbe Rímskeho veľkňaza zachovajú všetci všetko tak, ako sa predpisuje v apoštolskej konštitúcii Universi Dominici Gregis.

50. Lístky pripravia a rozdajú ceremoniári, ktorí dajú každému kardinálovi voličovi aspoň dva alebo tri.

51. Kým trvá hlasovanie, musia sa v Sixtovej kaplnke nachádzať iba kardináli voliči. Preto po rozdaní lístkov, predtým než voliči na ne začnú písať, sekretár kardinálskeho kolégia, majster pápežských liturgických slávení [ceremoniár] a ceremoniári musia z priestoru odísť.

52. Každý kardinál volič, pričom sa zachová poriadok prednosti, prinesie k oltáru so zdvihnutou rukou tak, aby ju bolo vidieť vypísaný a poskladaný lístok. Pri oltári stoja skrutátori, na ňom je položená urna na vhodenie lístkov prikrytá diskom [paténou]. Keď kardinál volič príde k oltáru, zvýšeným hlasom prisahá slovami:

Volám za svedka Krista,
ktorý bude mojím sudcom,
že som zvolil toho,
ktorého treba zvoliť
podľa Božej vôle. [Cf. UDG 66]

Potom položí lístok na disk [paténu] a ním ho vpustí do urny; potom sa ukloní pred oltárom a vráti sa na svoje miesto.

53. Ak niektorý z tých kardinálov voličov ktorí sú prítomní v kaplnke zo zdravotných dôvodov nemôže prísť k oltáru, posledný skrutátor pristúpi k nemu, volič urobí spomenutú prísahu a odovzdá poskladaný lístok skrutátorovi, ktorý ho viditeľne nedsie k oltáru na disku [paténe] nevykoná prísahu a ním ho vpustí do urny.

54. Ak sú niektorí kardináli voliči chorí vo svojich izbách, prídu k nim traja infirmári so schránkou, pričom splnia všetko, čo sa určuje pre tento prípad v apoštolskej konštitúcii Universi Dominici Gregis. [n. 67]

55. Potom čo sa vykoná všetko čo prislúcha k voľbe a po kontrole kontrolórmi, či už voľba priniesla výsledok, alebo nie, predtým než kardináli voliči odídu z kaplnky skrutátori spália všetky lístky za pomoci sekretára kolégia a ceremoniárov, ktorých medzitým zavolal posledný kardinál diakon.

56. Ak však hneď potom nasleduje druhé kolo, lístky z prvého kola sa spália až na záver, spolu s lístkami druhého kola.
Pre úplné zachovanie tajomstva sa musia spáliť aj všetky písomné záznamy ktoré pochádzajú z volebných kôl a ktoré mali kardináli u seba.

57. Každé volebné zasadanie sa uzavrie krátkym vďakyvzdaním, alebo vzývaním Preblahoslavenej Panny Márie, podľa textov predložených v Appendixe.

Kapitola IV.
PRIJATIE A VYHLÁSENIE ZVOLENÉHO RÍMSKEHO VEĽKŇAZA

58. Keď sa šťastne dospeje ku kánonickej voľbe, posledný kardinál diakon zavolá do volebného priestoru sekretára kardinálskeho kolégia, majstra pápežských liturgických slávení [ceremoniára] a dvoch ceremoniárov.
Kardinál dekan, alebo, ak nie je, alebo je zákonne hatený, subdekan, alebo prvý spomedzi kardinálov podľa poriadku a veku si v mene celého kolégia voličov pýta súhlas zvoleného týmito slovami:

Prijímaš svoju
kánonicky vykonanú voľbu
za Najvyššieho veľkňaza?

59. Hneď po prejavení súhlasu sa pýta zvoleného:

Ako sa chceš volať?

60. Najvyšší veľkňaz oznámi meno, ktoré si vybral, týmito alebo podobnými slovami:

Budem sa volať M.

61. Potom majster pápežských liturgických slávení, plniac úlohu notára a dvaja ceremoniári ako svedkovia, pripravia dokument o prijatí voľby novým veľkňazom a o mene, ktoré si vybral.

62. Ak sa však zvolený nachádza mimo štátu Vatikán, kardináli voliči zvolia dvoch kardinálov, aby zotrvali s kardinálom ktorý predsedá, až do príchodu a prijatia zvoleného. [UDG, n. 90]
Potom kardinál ktorý predsedá a dvaja kardináli, ktorí sú s ním, zavolajú substitúta štátneho sekretariátu, ktorý opatrne a múdro urobí všetko pre to, aby zvolený čím skôr prišiel do Ríma, pričom sa vyhýba prostriedkom spoločenskej komunikácie, ktoré by mohli poškodiť [zneuctiť, zneužiť] tajomstvo konkláve.
Keď zvolený príde do štátu Vatikán, substitút štátneho sekretariátu to bezodkladne oznámi kardinálovi, ktorý predsedá a presne vykoná jeho príkazy.
Kardinál, ktorý predsedá, spolu s dvoma kardinálmi ktorí sú s ním, zvolá kardinálov voličov a vovedie zvoleného do Sixtovej kaplnky, aby sa pokračovalo obradom prijatia.

63. Po prijatí sa vyvolený, ktorý už prijal biskupskú ordináciu, hneď stáva biskupom Rímskej cirkvi, zároveň pravým Najvyšším veľkňazom a hlavou biskupského kolégia; tým činom získava plnú a najvyššiu moc v celej cirkvi.

64. Ak vyvolený nemá biskupskú hodnosť [charakter] dekan kardinálskeho kolégia, alebo, ak nie je, alebo je zákonne hatený, subdekan, alebo prvý spomedzi kardinálov podľa poriadku a veku po porade s ostatnými kardinálmi rozhodne čo je potrebné urobiť tak, aby majster pápežských liturgických slávení [ceremoniár] pripravil všetko, aby bol vyvolený hneď slávnostným spôsobom ordinovaný za biskupa.

65. Ordinácia sa koná podľa toho, čo je predpísané v Rímskom pontifikáli pre ordináciu biskupa.
V tomto slávení vykonáva úlohu prvého biskupa konsekrátora dekan kardinálskeho kolégia, alebo, ak nemôže, subdekan, alebo, ak ten nemôže, prvý spomedzi kardinálov biskupov.

66. Po prijatí voľby sa lístky a ostatné písomnosti, ako bolo spomenuté, spália. Je vhodné, za pomoci techniky, aby sa v tomto prípade vonku vytvoril biely dym (ľudovo "fumata bianca") na znak vykonanej voľby nového Najvyššieho veľkňaza.

67. Zvolený veľkňaz si medzitým v sakristii oblečie odev, ktorý mu prislúcha za pomoci majstra pápežských liturgických slávení, vráti sa so Sixtovej kaplnky a sadne si na katedru.

68. Dekan kardinálskeho kolégia, alebo, ak nie je, alebo je zákonne hatený, subdekan, alebo prvý z kardinálov biskupov pozdraví Rímskeho veľkňaza týmito alebo podobnými slovami:

Svätý Otče,
v tejto slávnostnej hodine
v ktorej si bol tajomným riadením Božej prozreteľnosti
zvolený na Petrovu katedru
potešme sa slovami,
ktorými náš Pán Ježiš Kristus
Petrovi a jeho nástupcom
sľúbil primát apoštolskej služby a lásky,
predtým, ako sa budeme všetci jedným srdcom
modliť k Bohu a ďakovať mu za tvoju voľbu
spolu s Bohorodičkou Pannou Máriou
a všetkými svätými.

69. Potom Rímsky veľkňaz vstane a prvý z kardinálov diakonov prednesie text evanjelia, pričom všetci stoja.

Ty si Peter, a na tejto skale postavím svoju Cirkev

V. Pán s vami.
R. I s duchom Tvojím.

16, 13-19

+ Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša.
R. Sláva tebe, Pane.

Keď Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov: „Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“
Oni vraveli: „Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov.“
„A za koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich.
Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“
Ježiš mu povedal: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach.
A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.“

Počuli sme slovo Pánovo.
R. Chvála tebe, Kriste.

Alebo:

Pas moje baránky! Pas moje ovce!

V. Pán s vami.
R. I s duchom Tvojím.

21, 15-17

+ Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána.
R. Sláva tebe, Pane.

Keď sa Ježiš zjavil svojim učeníkom a jedol s nimi, opýtal sa Šimona Petra: „Šimon, syn Jánov, miluješ ma väčšmi ako títo?“
Odpovedal mu: „Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád.“
Ježiš mu povedal: „Pas moje baránky.“
Opýtal sa ho aj druhý raz: „Šimon, syn Jánov, miluješ ma?“
On mu odpovedal: „Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád.“
Ježiš mu povedal: „Pas moje ovce!“
Pýtal sa ho tretí raz: „Šimon, syn Jánov, máš ma rád.“
Petra zarmútilo, že sa ho tretí raz spýtal: „Máš ma rád?“ a povedal mu: „Pane, ty vieš všetko ty dobre vieš, že ťa mám rád.“
Ježiš mu povedal: „Pas moje ovce!“

Počuli sme slovo Pánovo.
R. Chvála tebe, Kriste.

70. Potom prvý z kardinálov presbyterov povie modlitbu za Rímskeho veľkňaza:

Modlime sa.

Všetci sa chvíľu v tichosti modlia.

Bože, vo svojej prozreteľnosti
si postavil na čelo apoštolov svätého Petra
a na ňom si vybudoval svoju Cirkev,
zhliadni milostivo na nášho pápeža M.,
a keďže si ho ustanovil za nástupcu svätého Petra,
daj, aby bol tvojmu ľudu
viditeľným začiatkom [zdrojom] a základom viery a spoločenstva.
Skrze Krista, nášho Pána.

R. Amen.

71. Potom kardináli voliči podľa poriadku prednosti pristúpia k práve zvolenému Najvyššiemu veľkňazovi a prejavia mu vernosť a poslušnosť. [Nie úctu a poslušnosť, ako sa to sľubuje pri vysviackach.]

72. Ak vyvolený nemá biskupskú hodnosť [charakter] vernosť a poslušnosť sa mu prejaví a oznámenie ľudu sa prednesie až potom, ako bude slávnostne ordinovaný za biskupa.

73. Po vykonaní aktu vernosti a poslušnosti Rímskemu veľkňazovi vzdá sa Bohu vďaka.

Te, Deum

Najvyšší veľkňaz intonuje hymnus Te, Deum.
1. Teba, Bože, chválime, [Nasledujúce verše spievajú striedavo schóla a všetci.]
2. teba, Pane, velebíme.
3. Teba, večný Otče, uctieva celá zem.
4. Tebe všetci anjeli, tebe nebesia i všetky mocnosti,
5. tebe cherubíni a serafíni bez prestania prespevujú:
6. Svätý,
7. svätý,
8. svätý Pán, Boh zástupov.
9. Plné sú nebo i zem tvojej veleby a slávy.
10. Teba oslavuje slávny zbor apoštolov;
11. teba velebí veľký počet prorokov;
12. teba chváli vznešený zástup mučeníkov;
13. teba oslavuje svätá Cirkev po celej zemi,
14. teba, Otče, nesmierne velebného,
15. i tvojho milovaného, pravého a jediného Syna,
16. aj Ducha Svätého, Tešiteľa nášho.
17. Kriste, ty si kráľ slávy.
18. Ty si Otcov Syn od večnosti.
19. Ty si neváhal vstúpiť do života Panny, stal si sa človekom, aby si vykúpil človeka.
20. Ty si zvíťazil nad smrťou a otvoril si veriacim nebeské kráľovstvo.
21. Ty sedíš po pravici Boha v sláve svojho Otca.
22. Veríme, že ako sudca ešte raz prídeš.
23. Preto ťa prosíme, pomáhaj svojim služobníkom, ktorých si vykúpil predrahou krvou.
24. Pripočítaj nás k svojim svätým vo večnej sláve.

[Tu obrad končí bez uvedenia akéhokoľvek záveru.]

Kapitola V.
SLÁVNOSTNÉ OZNÁMENIE ZVOLENÉHO RÍMSKEHO VEĽKŇAZA
A JEHO PRVÉ POŽEHNANIE «URBI ET ORBI»

74. Medzitým prvý z kardinálov diakonov z vonkajšej vyvýšeniny Vatikánskej baziliky (ľudovo "Loggia esterna della Benedizzione" [vonkajší balkón požehnaní]) oznámi zvýšeným hlasom nového zvoleného veľkňaza týmito slovami:

Annúntio vobis gaudium magnum;
habémus Papam:
Eminentíssimum ac Reverendíssimum Dóminum,
Dóminum N ..... ,
Sanctæ Románæ Ecclésiæ Cardinálem N ..... ,
qui sibi nomen impósuit N. .....

Zvestujem vám veľkú radosť;
máme pápeža:
vznešeného a tiež ctihodného pána,
pána M ..... , [tu sa uvádza krstné meno]
kardinála svätej Rímskej Cirkvi M ..... , [tu sa uvádza priezvisko]
ktorý si dal meno M. ..... [tu sa uvádza nové meno, ktoré si sám zvolil]

75. O niečo neskôr vyjde na vonkajší balkón Vatikánskej baziliky sám Rímsky veľkňaz predchádzaný krížom a sprevádzaný prvými kardinálmi z rádu biskupov, presbyterov a diakonov pozdraví ľud a udelí apoštolské požehnanie «Urbi et Orbi».

76. Konkláve končí hneď ako nový zvolený Najvyšší veľkňaz prijme voľbu, iba ak on sám neustanoví inak.

77. Potom môžu k zvolenému Najvyššiemu veľkňazovi pristúpiť substitút štátneho sekretariátu, sekretár sekcie pre medzinárodné vzťahy, prefekt pápežského domu ako aj iný, kto musí v tomto momente prerokovať so zvoleným pápežom potrebné záležitosti. Po skončení konkláve všetci kardináli voliči, spolu s nedávno zvoleným Najvyšším veľkňazom, môžu sláviť Eucharistiu v Sixtovej kaplnke.

78. Vo vhodnom čase, ako sa rozhodne Rímsky veľkňaz, slávi sa slávnostné začatie pontifikátu. Tiež on sám, v primeranom čase, sa predpísaným obradom ujme Lateránskej patriarchálnej arcibaziliky, ktorá je katedrálnym kostolom Rímskej diecézy a hlavou a matkou všetkých kostolov.

APPENDIX

1. TEXTY OMŠÍ

Omša o Duchu Svätom
Omša za Cirkev
Omša o Preblahoslavenej Panne Márii z večeradla
Omša o svätých apoštoloch Petrovi a Pavlovi

[Tieto texty čitateľ nájde v Rímskom misáli.]

2. OMŠOVÝ PORIADOK

Úvodné obrady
Liturgia slova
Liturgia Eucharistie
Prvá eucharistická modlitba
Druhá eucharistická modlitba
Tretia eucharistická modlitba
Obrad prijímania
Záverečné obrady

[Predkladajú len jedno — biskupské — požehnanie]

[Totožné texty čitateľ nájde v Rímskom misáli, jediný rozdiel je v eucharistických modlitbách, kde je spomienka pápeža v zátvorkách (nakoľko sa texty používajú aj v období sede vacante, ale aj po zvolení pápeža) a vynechané sú texty, ktoré spomínajú diecézneho biskupa, nakoľko v Ríme sa vždy vynechávajú. Svätí v Rímskom kánone nie sú uvedení v zátvorkách, teda sa musia spomenúť všetci.]

3. RÔZNE TEXTY

Formuláre modlitby veriacich

[Predkladá päť formulárov.]

Modlitby pred skrutíniami

[Predkladá päť formulárov nasledujúcej štruktúry: prežehnanie, čítanie Božieho slova z Nového Zákona (1Kor 1, 10-13; Rim 8, 26-27; Gal 5, 18.22-25; Hebr 4, 14-16; 1Pt 1, 16-19), krátka chvíľa ticha, prosby, Otče náš, modlitba.]

Krátka modlitba pred skrutíniami

[Štruktúra: prežehnanie, spoločné vzývanie Ducha Svätého (Veni, Sancte Spiritus, reple), modlitba.]

Modlitba « Adsumus »

[tu sme]

Sekvencia «Veni, Sancte Spiritus»

[Duchu Svätý príď z neba]

Modlitby po skrutíniách:

Krátke vďakyvzdanie [Agimus tibi gratias]
Antifóny k Preblahoslavenej Panne Márii
«Anjel Pána»
«Raduj sa nebies kráľovná»

Text Apoštolského požehnania «Urbi et Orbi»

Najvyšší veľkňaz:

Svätí apoštoli Peter a Pavol,
v ktorých moc a autoritu dúfame,
nech orodujú za nás u Pána.
R. Amen.

Najvyšší veľkňaz:

Na prosby a pre zásluhy
Preblahoslavenej Márie vždy Panny,
blaženého [svätého] Michala archanjela,
blaženého [svätého] Jána Krstiteľa,
svätých apoštolov Petra a Pavla,
a všetkých svätých,
nech sa nad vami zmiluje všemohúci Boh,
a odpustiac vám všetky hriechy,
nech vás Ježiš Kristus privedie do života večného.
R. Amen.

Najvyšší veľkňaz:

Rozviazanie, rozhrešenie
a odpustenie všetkých vašich hriechov,
čas na pravé a plodné pokánie,
srdce vždy kajúce a nápravu života,
milosť a potechu Ducha Svätého,
vytrvalosť v dobrých skutkoch [v dobrom] až do konca
nech vám dá všemohúci a milosrdný Pán.
R. Amen.

Najvyšší veľkňaz:

A požehnanie všemohúceho Boha,
Otca i Syna i Ducha Svätého,
nech zostúpi na vás
a zostane [s vami] navždy.
R. Amen.

Spevy

Informácie o Adam Sýkora

Obrázok používateľa Adam Sýkora

Krátke info o sebe (nepovinné)

Autor článkov z oblasti liturgiky a o liturgii.

ThLic. Mgr. Adam Sýkora, Ph.D. (✴1977) základné štúdium psychológie absolvoval na UCM v Trnave (2003-2008), základné štúdium teológie absolvoval na RKCMBF UK v Bratislave (1998-2002, 2005-2008), postgraduálne štúdium teológie absolvoval na KTF UK v Prahe (2009-2017). Systematicky sa venuje najmä liturgickým knihám, liturgickej textovej kritike, prekladom liturgických textov do slovenčiny a liturgickému právu — rubricistike. Je autorom viacerých článkov v časopise Liturgia a na portáli christ-net.sk.

E-mail: liturgika (at) gmail.com

ORCID iD: 0000-0002-5235-9694 ORCID (medzinárodná identifikácia autorov)

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články