Zomrel Dr. Adrian Káčerik

SLDr. Adrian KÁČERIK

Narodil sa dňa 20. 6. 1966 v Nitre, Slovenská republika. Prvé štúdiá absolvoval v Nitre a potom študoval na Univerzite Komenského v Bratislave na Rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte. Na kňaza bol ordinovaný 17. Júna 1990 v Nitre.

Licenciát z teológie obhájil v roku 1995 vo Frankfute. Na Pápežskom liturgickom inštitúte sv. Anselma v Ríme, obhájil dizertačnú prácu s názvom “Codex Nitriensis latinus – edizione critica del codice” a v roku 1999 mu bol udelený titul SLDr. - Doktor posvätnej liturgie (Sacrae liturgiae doctor.)

Pôsobil ako kaplán v Považskej Bystrici, správca farnosti Ostratice, člen Slovenskej liturgickej komisie, člen redakčnej rady časopisu Duchovný pastier a vedúci Katedry liturgiky na RK CMBF UK v Bratislave.

Pre svoju kritiku prázdnej okázalosti, ktorá pramenila zo štúdia cirkevných otcov (často nás, svojich študentov, povzbudzoval: "...otcovia, čítajte Otcov.") a bola motivovaná úprimnou láskou k Cirkvi, upadol do nemilosti niektorých svojich predstavených, ku ktorým sa jeho kritika často dostala v deformovanej podobe. Následný odchod z teologickej fakulty a potom aj z jeho rodnej Nitrianskej diecézy, bol toho dôsledkom.

Roku 2001 bol uvoľnený pre službu v diecéze Basel v Švajčiarsku.
V rokoch 2005–2007 pôsobil vo farnosti Wienner Neustadt vo Viedenskej diecéze a od septembra 2007 vo farnosti Strebersdorf (Viedeň) ako moderátor farnosti (administrátor). od r. 2009 bol členom liturgickej komisie Viedenskej diecézy. 1. novembra 2010 bol inkardinovaný do Viedenskej dicézy.
Zomrel náhle, počas dovolenky na Slovensku 7. 7. 2011. Pochovaný bol 9. 7. 2011 v Nitrianskych Hrnčiarovciach.

Z bibliografie:

  • Codex Nitriensis latinus – edizione critica del codice. Pápežský liturgický inštitút sv. Anzelma v Ríme, Rím 1998. ISBN 80-967284-8-2.
  • Eucharistia. Teologický inštitút pri Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre, 1998.
  • Experiment viery. Rožňava 2004. ISBN 80-969190-0-8. (info)
  • Liturgia pohrebných obradov — seminár. Teologický inštitút pri Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre, 2000.
  • Liturgia sviatostí — kresťanská inicácia. Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda v Bratislave — pre vnútornú potrebu, 2001.
  • Liturgia sviatostí — pokánie. Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda v Bratislave — pre vnútornú potrebu, 2000.
  • Liturgické knihy. Teologický inštitút pri Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre, 2000.
  • Liturgický rok. História — slávenie — teológia. Teologický inštitút pri Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre, 2000.
  • Posvätenie času — liturgia hodín. Teologický inštitút pri Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre, 2000.
  • Základy a dejiny liturgie vzhľadom ku kultúrnym epochám. Teologický inštitút pri Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre, 1999.

PrílohaVeľkosť
Kvetná nedeľa Strebersdof444.43 KB
Kvetná nedeľa Strebersdof247.15 KB
Kvetná nedeľa Strebersdof202.75 KB

Informácie o Adam Sýkora

Obrázok používateľa Adam Sýkora

Krátke info o sebe (nepovinné)

Autor článkov z oblasti liturgiky a o liturgii.

ThLic. Mgr. Adam Sýkora, Ph.D. (✴1977) základné štúdium psychológie absolvoval na UCM v Trnave (2003-2008), základné štúdium teológie absolvoval na RKCMBF UK v Bratislave (1998-2002, 2005-2008), postgraduálne štúdium teológie absolvoval na KTF UK v Prahe (2009-2017). Systematicky sa venuje najmä liturgickým knihám, liturgickej textovej kritike, prekladom liturgických textov do slovenčiny a liturgickému právu — rubricistike. Je autorom viacerých článkov v časopise Liturgia, na portáli christ-net.sk a príspevkov na konferenciách.

E-mail: liturgika (at) gmail.com

ORCID iD: 0000-0002-5235-9694 ORCID (medzinárodná identifikácia autorov)

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články