Masturbácia: správna, či nesprávna?

Materiál prebraný s povolením autorov z Porn-Free.org.
______________________

Informácie o tomto článku som zbieral vyše päť rokov. Čerpal som z kombinácie rôznych zdrojov, zahŕňajúc Bibliu, moje skúsenosti ako bývalého na sexe závislého a korešpodenciu s tisíckami ľudí na rôznych stupňoch závislosti na sexe. Čestne, nenašiel som žiadne pozitíva masturbácie, ale množstvo dôvodov, aby som sa jej zdržiaval. Odhliadnuc od toho, či ste kresťan alebo nie, odporúčam vám premýšľať o nasledujúcich bodoch o masturbácii a ako nás ovplyvňuje.
Pre tých, ktorí podstupujú našu štúdiu „sloboda od masturbácie“ nasledujúce body by mali pomôcť podporovať túžbu a záväzky na hľadanie slobody od tohto zvyku.

Neduchovné body masturbácie

Masturbácia je návyková
Odporúčam každému, kto má pochybnosti o návykovosti masturbácie, aby si zistil koľko týždňov alebo mesiacov bez nej vydrží. Tak ako drogová závislosť, masturbácia si vyžaduje stále väčšie množstvo stimulácie na dosiahnutie toho istého stupňa potešenia. Toto často vedie ľudí k hľadaniu ďalších a ďalších zdrojov žiadostivosti na utíšenie túžby po masturbácii. Ak sa tomu ponechá voľný priebeh, môže to viesť k dlhom, sexuálnym zločinom, perverzii a ďalším škodlivým efektom.

Masturbácia podmieňuje, že naše telá reagujú na autostimuláciu,
ktorá je sústredním sa na seba: Toto poškodzuje našu schopnosť vytvoriť si sexuálny vzťah s ďalšou osobou. Sex je skúsenosť, kde sa sústredíme na potreby iného aspoň minimálne tak ako na svoje. Keď sa budeme sústreďovať na svoje túžby, bude pre nás veľmi ťažké uspokojiť túžby nášho partnera.

Masturbácia spôsobuje, že naše telá odpovedajú viac na fantáziu ako na realitu
Sexuálne vzrušenie spôsobujú hormóny, ktoré upevňujú myšlienky a pamäť spojené s impulzom vzrušenia. Vysledkom je, že začneme byť sexuálne orientovaní ku komukoľvek počas masturbácie. Napríklad ženatý muž, ktorý bude masturbovať nad obrázkom blondíny, zistí, že sa ťažko vzruší pri svojej hnedovlasej manželke. V konečnom dôsledku to môže viesť k tomu, že bude hľadať sexuálne zážitky odzrkadľujúce jeho fantázie mimo manželstva.
Pravda je, že realita a fantázia sa zriedka zhoduje. Napríklad v porne zvyčajne vystupujú ľudia s dokonalými telami, ktorí sa neúnavne venujú sexuálnym dobrodružstvám. Skutoční ľudia tak zvyčajne nefungujú a často akty zobrazované v porne nie sú také vzrušujúce ako vyzerajú. Ľudia, ktorí pokračujú v napĺňaní si myslí touto fantáziou, začnú nevyhnutne veriť, že je to pravda. Napríklad muž, ktorý masturbuje nad obrázkom sadomasochizmu, môže začať veriť, že ženy obľubujú bitie počas sexu. Keď manželka odmietne jeho sadistické fantázie, môže sa stať agresívnym. Dokonca sa o to môže pokúsiť nasilu, veriac, že keď to manželka vyskúša, bude sa jej to páčiť.

Masturbácia spôsobuje sexuálnu nevyrovnanosť
Masturbácia rozvíri naše sexuálne city a spôsobuje, že naše telá hľadajú častejšie, ako je normálne, sexuálne uvoľnenie. Sex je pre mnohých dôležitou časťou života, aj keď prirodzene by mala byť rovnováha medzi sexom a inými aktivitami v živote. Masturbácia narúša túto rovnováhu tým, že vedie k častejším uspokojovaniam, ako je normálne. Realita je, že väčšina z nás nemá čas alebo príležitosť mať sex 3-4 krát denne. Nerovnováha medzi realitou a fantáziou môže s pravdepodobnosťou viesť k závislosti na masturbácii. Nevyrovnanosť spôsobená masturbáciou ovplyvní naše životy tak, že väčšinu času a energie venujeme sexuálnym fantáziám. Napríklad, tu je typický príbeh, ktorý čítam vo vašich mailoch: Muž často vstáva neskoro v noci, aby išiel surfovať po nete a hľadal porno pre masturbáciu. Jeho pracovné výsledky slabnú, pretože sa ráno nemôže zobudiť, jeho rodinný život sa zhorší, pretože je mrzutý. Jeho žena sa cíti opustenou nedostatkom jeho pozornosti, jeho dlhy narastajú, lebo jeho kredit sa míňa na porno stránky, ktoré navštevuje.
Ľudia, ktorí často trpia nevyrovnanosťou, sú väčšinou tí, ktorí nemajú zaistený pravidelný sex - teenageri, slobodní, vdovci, rozvedení... Títo sú často priťahovaní k pornu a masturbácii. Zmierňovaním svojho apetítu je veľká šanca, že sa dostanú do bludného kruhu, ktorý ich nevyrovnanosť len podporí.

Duchovné body masturbácie

Masturbácia spôsobuje, že slúžite hriechu
Biblia hovorí, že existujú dve veci, ktorým môžeme slúžiť: hriech a spravodlivosť. Nie sú žiadni iní páni. Ku ktorému pánovi nás viaže masturbácia? Temer v každom prípade je masturbácia na naplnenie našej žiadostivosti a Biblia definuje žiadostivosť ako hriech na viacerých miestach. Keď predpokladáme, že masturbácia sa zaoberá myšlienkami, že aké by to bolo mať s niekým sex stimulujúc si fyzické potešenie, je ľahko viditeľné, že nás masturbácia vedie k zotročovaniu od hriechu. Boh nechce, aby sme boli zotročovaní hriechom. Napr: Gn 4,7, kde Kain dovolil hriechu, aby ho ovládol. Zavraždil Ábela, čo drastický ovplyvnilo jeho život. Stratil prácu, pokoj, dom, požehnanie a zvyšok života strávil ako nekľudný pútnik. Podobne aj my máme možnosť vybrať si nášho pána. Keď si vyberieme hriech ako nášho pána, náš život bude niesť ovocie hriechu - deštrukciu, smútok, neuspokojenie, smrť... Keď si vyberieme spravodlivosť za nášho pána, budeme žiť. Pavol píše Lebo keď ste boli otrokmi hriechu, boli ste slobodní čo do spravodlivosti. A aký úžitok ste mali vtedy z toho, za čo sa teraz hanbíte? Veď koniec toho všetkého je smrť! Ale teraz, keď ste oslobodení od hriechu a stali ste sa Božími služobníkmi, máte z toho úžitok na posvätenie a nakoniec večný život. Lebo mzdou hriechu je smrť, ale Boží dar je večný život v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. (Rim 6,20-23)

Masturbácia používa naše telá ako nástroje hriechu
Naše telá sú určené na to, aby predstavovali a boli použité ako nástroje spravodlivosti. Pavol píše: Nech teda nevládne hriech vo vašom smrteľnom tele, aby ste sa podrobovali jeho žiadostiam. A neoddávajte svoje údy do služby hriechu ako nástroje neprávosti. Ale sa oddajte do služby Bohu, ako z mŕtvych ožití, a svoje údy Bohu, ako nástroje spravodlivosti. (Rim 6,12-13)
Máme zodpovednosť očisťovať sa od hriešnych zámerov. Masturbácia je presným opakom, pretože naše mysle sa podriaďujú diablovým túžbam simulujúc sexuálnu aktivitu s vlastným telom. Takto bránime užitočnosti nášho tela, duše a ducha Bohu.

Masturbácia poškvrňuje Boží chrám a zarmucuje Ducha Svätého
Duch Svätý prebýva v našich telách. Naše telá sú doslovne chrámami Boha odvtedy, čo je Duch Svätý v nás. Sexuálny hriech je mimoriadne škodlivý, pretože narúša našu jednotu s Bohom. Pavol na toto robí narážky, keď píše, že smilstvo je hriech proti svojmu vlastnému telu. Dokonca to porovnáva s pokusom o zjednotenie Ježiša s prostitútkou. Masturbácia je forma smilstva, lebo poškodzuje náš vzťah s Bohom a poškvrňuje jeho chrám. Boží príkaz je, aby sme si ctili Boha našimi telami, čo je forma duchovného uctievania, ktorú robíme fyzicky.
Vyzývam vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie, aby ste svoje telá prinášali ako živú a svätú obetu, Bohu milú, ako svoju duchovnú poklonu. Neprispôsobujte sa tomuto svetu, ale sa pretvárajte a obnovujte na mysli, skúmajúc v čom je Božie dobro, obľuba a dokonalosť. (Rim 12,1-2)

Masturbácia podporuje telesné chúťky

Pavol píše: ...ale ako múdri. Využívajte čas, lebo žijeme zlé dni. Preto nebuďte nerozumní, ale usilujte sa pochopiť v čom je Pánova vôľa. (Gal 5,16-17).
Telesné chúťky ničia naše životy, pokoj a vzťah s Bohom.

Masturbácia spôsobuje podvody a korupciu
Masturbácia otvára dvere klamným vplyvom žiadostivosti. Pavol píše: Zoblečte teda starého človeka, lebo je podrobený skaze pre svoje klamné žiadostivosti. Obnovujte sa teda na duchu svojho zmýšľania a oblečte si nového človeka, ktorého Boh stvoril v spravodlivosti, zbožnosti a pravde. (Ef 4,22-24)
Pokračovaním žiadostivosti cez masturbáciu bránime pokroku, ktorým sa chceme stať novým človekom. Naše opakované praktizovanie žiadostivosti masturbáciou nám tiež spôsobí ťažkosti vo vzťahu s Bohom. Čo môže nakoniec viesť k celkovému odvráteniu sa od Boha. Častá otázka, s ktorou sa stretávam je „je masturbácia bez žiadostivosti zlá?“ Som v tomto skeptický, či je to vôbec možné, ale v záujme diskusie povedzme, že je hriechom. Masturbácia jasne škodí telu a jeho túžbam. Boh nariadil svojim nasledovníkom, aby sa podriaďovali duchovným túžbam a nie telesným.
Všetko máme dovolené, ale nie všetko sa svedčí. Všetko máme dovolené, ale ja sa nedám podrobiť nijakej veci. (1Kor 6,12)

Záverečné slovo
Celkove vás masturbácia môže olúpiť o množstvo Božích milostí, ktoré Boh plánoval pre váš život. Keď ste kresťan, máte povinnosť nežiť cieľavedome na napĺňaní telesných žiadostivostí, ale na napĺňaní túžieb Ducha Svätého. Masturbácia predstavuje hrozbu celoživotného puta a hendikepovanú duchovnú cestu. Ježiš bol vzkriesený a tak aj vy môžete žiť nový život bez otroctva hriechu.


Informácie o Peter Šantavý

Obrázok používateľa Peter Šantavý

Krátke info o sebe (nepovinné)

Jeden z tých, ktorí stoja za Christ-Net.Sk...

Creative Commons License
Moje príspevky sú zverejnené pod všeobecnou verziou licencie
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, ktorá je určená pre slobodné zdieľanie a používanie informácií.

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články