Všetkým návštevníkom nášho portálu požehnanie a radosť v Duchu Svätom od nášho Pána Ježiša Krista. Nech On sám je vaším svetlom a Jeho kríž i zmŕtvychvstanie svedectvom Božej moci vo vašich životoch.

Kolovrátok

Hlasovanie

Čo vnímate ako vašu najväčšiu výzvu v tomto roku...:

SRDCOM DOBRÉHO APOŠTOLÁTU JE LÁSKA V SRDCI APOŠTOLA...

Drahí bratia a sestry!
Napadla ma takáto myšlienka pod vplyvom kázne otca Mariana Kuffu.
Myslím, že je veľmi užitočná pre každého apoštola, aj laického.
Nech vás Dobrý Boh žehná!

Pápež František pred poludňajšou modlitbou: Načúvať hlasu Dobrého Pastiera

...A tak obraz pastiera a oviec ukazuje na úzky vzťah, aký chce Ježiš nadviazať s každým z nás. On je náš vodca, náš učiteľ, náš priateľ, náš vzor, ale predovšetkým náš Spasiteľ. Nasledujúca veta v tomto evanjeliovom úryvku totiž hovorí: «Ja im dávam večný život. Nezahynú nikdy a nik mi ich nevytrhne z ruky» (v. 28). Kto môže takto hovoriť? Jedine Ježiš, pretože Ježišova „ruka“ je zjednotená s „rukou“ Otca, a Otec je «väčší od všetkých» (v. 29).

Tieto slová nám podávajú zmysel absolútneho bezpečia a nesmiernej nehy. Náš život je plne bezpečný v Ježišových a v Otcových rukách, ktoré sú jedným a tým istým: jedinou láskou, jediným milosrdenstvom, zjavenými raz a navždy v obete kríža. Aby spasil zablúdené ovce, ktorými sme my všetci, Pastier sa stal baránkom a nechal sa obetovať, aby vzal na seba a odstránil hriech sveta. Takto nám daroval život, a to život v hojnosti (porov. Jn 10,10)! Toto tajomstvo sa obnovuje, v poníženosti, ktorá neustále prekvapuje, na eucharistickom stole. Tam sa ovce zhromažďujú, aby sa sýtili, a tam sa vytvára jednota medzi nimi a s Dobrým Pastierom.

NOVINKA - STRELNÝ APOŠTOLÁT

Každý kresťan pozná Ježišove slová: "Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu." ( Mk 16,15 ) My sme často veľmi zaneprázdnení dennými starosťami. Ale jestvuje riešenie - STRELNÝ APOŠTOLÁT

Z katechézy pápeža Františka: Milosrdenstvo chcem, a nie obetu

...Raz som počul jedno pekné príslovie: „Nieto svätca bez minulosti, ani hriešnika bez budúcnosti”. Toto je to, čo robí Ježiš. Nieto svätca bez minulosti, ani hriešnika bez budúcnosti. Stačí, ak na jeho pozvanie odpovedia so srdcom pokorným a úprimným. Cirkev nie je spoločenstvom dokonalých, ale spoločenstvom učeníkov na ceste, ktorí nasledujú Pána, pretože uznávajú, že sú hriešnici a potrebujú jeho odpustenie. Život kresťana je preto školou pokory, ktorá nás otvára voči milosti.

Takýto spôsob správania však nie je vlastný tomu, kto sám seba považuje za „spravodlivého“ a nazdáva sa, že je lepší od druhých. Pýcha a povýšenosť nedovoľujú uznať si, že potrebujeme záchranu; dokonca bránia vidieť milosrdnú tvár Boha a konať milosrdne. Sú múrom: pýcha a povýšenosť sú múrom, ktorý bráni vzťahu s Bohom. A predsa, Ježišovou misiou je práve vyhľadávať každého z nás, aby uzdravoval naše rany a povolával nás nasledovať ho s láskou. Vyjadruje to jasne: «Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí» (Mt 9,12).

S.I.L.A. - Lavína feat. Dominika Gurbaľová

Amoris laetitia: „Manželstvo je nevyhnutne kombináciou radostí a zápasov“

„V manželstve je potrebné starostlivo udržiavať radosť z lásky. Keď je hľadanie pôžitku obsedantné, uzatvára nás do jednej oblasti a bráni nám nachádzať iné typy uspokojenia. Radosť naproti tomu rozširuje schopnosť vychutnávať a umožňuje nachádzať naplnenie v rozličných skutočnostiach, a to aj v tých fázach života, keď pôžitok pohasne.  Z tohto dôvodu sv. Tomáš hovoril, že slovo ,,radosť” sa vzťahuje na rozšírenie srdca (porov. Summa Theologiae I-II, q. 31, a. 3, ad 3). Manželskú radosť možno zakusovať dokonca aj uprostred bolesti. Toto znamená akceptovať, že manželstvo je nevyhnutne kombináciou radostí a zápasov, napätí a oddychu, bolesti a úľavy, uspokojení a túžob, ťažôb a potešení, stále na ceste priateľstva, ktoré poháňa manželov starať sa jeden o druhého: «poskytovaním si vzájomnej pomoci a služby» (Druhý vatikánsky koncil, Gaudium et spes, 48).“ (AL 126)