Komentáre na Veľkonočnú nedeľu

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

Na úvod

Drahí bratia a sestry, srdečne vás vítam v tomto chráme v najväčší sviatok pre nás kresťanov – na slávnosť Pánovho vzkriesenia.
Ponížený a umučený Kristus zrazu žiari slávou zmŕtvychvstania. Obdivuhodná je Božia múdrosť v diele vykúpenia. Život víťazí nad smrťou. Vykúpenie ľudstva, spečatené zmŕtvychvstaním, je divom Božej múdrosti, ale aj lásky. A Cirkev ústami apoštolov dnes i po všetky veky bude zvestovať radostnú zvesť: Pán naozaj vstal z mŕtvych, aleluja!

Pred prvým čítaním

Prvé čítanie nám podáva apoštolské svedectvo o Kristovi. Stredobodom je jeho smrť a zmŕtvychvstanie. „Boh ho vzkriesil.“ Na tomto svedectve spočíva naša veľkonočná viera a naša nádej. Ježiš žije. Áno, je to veľmi potešujúca blahozvesť. Ježiš žije a bude žiť naveky. A jeho Boh ustanovil za sudcu živých i mŕtvych. Ale tento Sudca je aj Spasiteľom. Kto v neho verí, bude žiť.

Pred druhým čítaním - pred prvou alternatívou

V krste sme vstali zo smrti hriechu k novému životu. Prijali sme Ducha Svätého, ktorý nosí v našom srdci Krista, Vzkrieseného. Očakávanie Kristovho dňa, dňa veľkého zjavenia, dáva nášmu životu zmysel a veľkosť.

Pred druhým čítaním - pred druhou alternatívou

Pred obetovaním veľkonočného baránka odstránili zo židovských domov starý kvas. S novým, nekvaseným chlebom slávili veľkonočnú hostinu. Toto slúžilo apoštolovi Pavlovi ako podobenstvo: Pravou veľkonočnou hostinou je Kristus, Boží Baránok, ktorý sníma hriechy sveta. On je naším veľkonočným sviatkom, veľkonočnou hostinou. Starý kvas, teda naše hriechy, sa musia z nášho života odstrániť.

Pred sekvenciou

Teraz bude nasledovať stará stredoveká duchovná pieseň Obeť svoju veľkonočnú, ktorej autorom je kňaz Wipo († asi r. 1048) a ktorá je dnešnou liturgickou sekvenciou. Jednoducho, ale veľmi citlivo ospevuje Kristovo zmŕtvychvstanie. Je nabitá dramatickosťou a zároveň vrúcnou láskou k Zmŕtvychvstalému. *(V Jednotnom katolíckom spevníku je to pieseň č. 209. Prosím, aby ste sa všetci pripojili k spevu).

Pred evanjeliom

Čo videli apoštoli? Prázdny hrob a poskladané plachty. A vzkrieseného Pána. Prázdny hrob bol znamením, ktoré sa pochopilo stretnutím sa so živým Pánom. Tieto vonkajšie zážitky a vnútorná viera sú neodolateľným presvedčením, ktoré dáva zmysel celému poslaniu a životu apoštolov, svedkov Vzkrieseného.

Počas prípravy obetných darov alebo po nej

V eucharistickom slávení vidíme a počúvame centrálne tajomstvo našej viery: Pánovu smrť a jeho zmŕtvychvstanie a už teraz sa stretávame s tým, ktorý príde v sláve – s naším Sudcom a Spasiteľom.

Pred prefáciou

Veľkonočné sviatosti a sláva zmŕtvychvstania – to navzájom súvisí. Veľkonočná radosť, ktorá sa naplno prejaví „v sláve vzkriesenia“, je veľkonočným posolstvom viery, nádeje a lásky.

__________

Komentáre k Veľkému týždňu a k veľkonočnému trojdniu

Komentáre spracovali bohoslovci Kňazského seminára svätého Gorazda v Nitre ako prílohu k dielu Kvetná nedeľa a Veľkonočné trojdnie.

*Pozn.: Slová v zátvorkách sa môžu podľa okolností vynechať alebo zameniť.

© Kňazský seminár sv. Gorazda, Nitra 1998

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články