Komentáre na utorok Veľkého týždňa

UTOROK VEĽKÉHO TÝŽDŇA

Na úvod

Tajomstvá Pánovho umučenia, obnovované v spomienke Cirkvi, sú už blízko. Slávime ich nie ako udalosti minulých čias, ale ako dobrodenia prítomnosti. A tak nábožným slávením Pánovho utrpenia a smrti dosahujeme milosti odpustenia hriechov. Ježiš sa dnes ocitá pred krivými svedkami, ktorí dychtia po násilí. Evanjelista Marek nám o tom podáva správu: „Zháňali svedectvo proti Ježišovi, aby ho mohli odsúdiť na smrť. Ale nenašli. Mnohí proti nemu krivo svedčili, a ich svedectvá sa nezhodovali“ (Mk 14, 55-56). Bohoslužobné zhromaždenie dnes bývalo v chráme svätej panny a mučenice Prisky († 270).

Pred prvým čítaním

Dnešné čítanie je druhá pieseň o Božom služobníkovi. To, čo hovorí prorok o osobitnom Pánovom Služobníkovi, ktorý má byť príčinou vykúpenia a prameňom svetla vo svete, sa naplno splnilo v Ježišovi Kristovi, osobitne v tajomstvách jeho smrti a zmŕtvychvstania. Sú to udalosti oslobodenia a osvietenia, ktoré sa uskutočňujú v liturgii Cirkvi. Kto o nich medituje a hlboko ich prežíva, okusuje Božie svetlo. Kristus bude svetlom národov i svetlom jednotlivcov.

Pred evanjeliom

Medzi Pánovými učeníkmi je jeden zradca! Nepochopil Ježišovo tajomstvo, nechápal jeho chudobu, lásku, krížovú cestu. On sníval o celkom inom. A práve ponížením na kríži je Ježiš vyvýšený a Otec oslávený. Ježiš ostáva Pánom aj vo svojom umučení. Do Judáša vošiel satan, knieža temnosti. Zrádza svojho Učiteľa. Ale aj Peter, ktorý chce svoj život položiť za Ježiša, zapiera Pána. Nech sa im nik nevysmieva dôverujúc v seba samého. Treba dúfať v Pána, nie v seba.

Pred svätým prijímaním

Tento komentár treba predniesť až po prvom verši piesne na prijímanie; pretože cez prijímanie kňaza má byť pieseň (VSRM 119).
Možno ho prečítať aj pred prefáciou; vtedy ho má predniesť sám celebrant.
Boh nás tak miloval, že nám poslal svojho jednorodeného Syna; dal nám ho ako obetu na kríži, aby nás vykúpil a spasil a dáva nám ho už osláveného v Oltárnej sviatosti ako pokrm spásy na našej pozemskej púti. Kristus nás miluje a obmyl nás svojou krvou. Urobil nás kráľovstvom a kňazmi Bohu. Kardinál Suhard hovorí: „Myslime na to, že Kristus je jediná spása a že každé spolčovanie sa s omylom a so zlým pôsobí smrteľne.“
Buď zvelebený, Ježišu, Spasiteľ ľudí, že si kvôli nám neváhal podstúpiť muky a smrť na kríži a vykúpil si nás svojou drahocennou krvou. Nedaj mi odlúčiť sa od teba.
Osvieť ma žiarou duchovného svetla a vyžeň z môjho srdca všetku temnotu. Skroť moje roztržité myšlienky a vyžeň násilnícke pokušenia.
Spoj ma so sebou nerozlučným zväzkom lásky; lebo jedine ty sám stačíš milujúcej duši a bez teba je všetko na svete bezcenné (Nasledovanie Krista III, 23, 18. 19. 26.).

__________

Komentáre k Veľkému týždňu a k veľkonočnému trojdniu

Komentáre spracovali bohoslovci Kňazského seminára svätého Gorazda v Nitre ako prílohu k dielu Kvetná nedeľa a Veľkonočné trojdnie.

*Pozn.: Slová v zátvorkách sa môžu podľa okolností vynechať alebo zameniť.

© Kňazský seminár sv. Gorazda, Nitra 1998

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články