Komentáre na pondelok Veľkého týždňa

PONDELOK VEĽKÉHO TÝŽDŇA

Na úvod

Drahí bratia a sestry, bohoslužobné texty dnešného dňa sa upierajú na Pánovo utrpenie. Cirkev sa prestáva zaoberať katechumenmi a hriešnikmi – kajúcnikmi a ponára sa do hlbín tajomstva bolestného vykupiteľského diela. V modlitbe dňa sa hovorí o našej slabosti a hriešnosti. Príčinou našej slabosti je hriech. Ježišovo utrpenie a smrť je príčinou nového života pre celé ľudstvo.

Pred prvým čítaním

V dnešnom čítaní si vypočujeme prvú pieseň o Božom služobníkovi. Prorok Izaiáš tlmočí, čo Boh hovorí o tejto tajuplnej prorocko-kráľovskej postave. Služobník verný, Bohom vyvolený, pokorný a tichý, bude svetlom národov, bude nástrojom spásy a novej zmluvy. Nový zákon vidí výroky o Božom služobníkovi splnené v Ježišovi.

Pred evanjeliom

Šesť dní pred Veľkou nocou vidíme Ježiša v Betánii, v dome Lazára, Marty a Márie. Táto posledná návšteva v Lazárovom dome je úvodom k Veľkému piatku. Judáš je rozhodnutý zradiť Ježiša a vydať ho na smrť a Mária s láskou maže voňavým olejom nohy Spasiteľa ako anticipovanie „na deň jeho pohrebu“. Mária je predstaviteľkou duší verných Kristovi, Judáš zasa predstaviteľom neverných, nepriateľov Ježiša. Treba sa verne pridŕžať Ježiša najmä skutkami milosrdenstva voči blížnym. Patrónkou dnešného bohoslužobného zhromaždenia je svätá Praxeda, starokresťanská panna, ktorá rozdala svoj majetok chudobným. Bez veľkodušného srdca nemožno pochopiť Pána, ktorý len z lásky vykupuje svet.

Pred svätým prijímaním

Tento komentár treba predniesť až po prvom verši piesne na prijímanie; pretože cez prijímanie kňaza má byť pieseň (VSRM 119).
Možno ho prečítať aj pred prefáciou; vtedy ho má predniesť sám celebrant.
Cirkev vkladá do úst Krista slová žalmistu: Ježiš prosí svojho Otca, aby ho neopúšťal v súžení. Aj my máme prosiť, najmä vo chvíľach skúšok a pokušení, aby nás Ježiš, ktorého prijímame osláveného v Eucharistii, neopúšťal, aby bol vždy s nami. Vo svätom prijímaní sme dostali vzácny dar a naše srdcia sú posvätené Kristovou obetou. Pán je s nami a chráni nám srdcia. Vďaka ti, Pane Ježišu.
Ty hovoríš: „Čo iného žiadam od teba, ako aby si sa usiloval celkom sa mi odovzdať? Hľa, ja som sa Otcovi pre teba celkom obetoval; celé svoje telo a krv som ti dal za pokrm, aby som bol celý tvoj a ty aby si ostal mojím!“ (Nasledovanie Krista IV, 8, 3. 7).

__________

Komentáre k Veľkému týždňu a k veľkonočnému trojdniu

Komentáre spracovali bohoslovci Kňazského seminára svätého Gorazda v Nitre ako prílohu k dielu Kvetná nedeľa a Veľkonočné trojdnie.

*Pozn.: Slová v zátvorkách sa môžu podľa okolností vynechať alebo zameniť.

© Kňazský seminár sv. Gorazda, Nitra 1998


Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články